РЕШЕНИЕ

      

       23                           дата  08 януари 2020г.                 град Бургас

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХIIІ-ти състав,

в публично заседание на 19 декември 2019г.,  в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:   1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                            2. ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

Секретар: С. А.

Прокурор: Дарин Христов

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 2605 по описа за 2019 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, против Решение № 266/07.10.2019г., постановено по НАХД № 940/2019г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 24-002476 от 08.08.2019г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Стара Загора, с което, на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда, на „Травъл Лайт”ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за административно нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон. Касаторът не споделя мотивите на районния съд, обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като излага подробни съображения в тази насока. Изразява становище, че констатираното деяние е доказано от събраните по делото доказателства и съставомерно, поради което правомерно е ангажирана отговорността на „Травъл Лайт”ЕООД. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът по касация – „Травъл Лайт” ЕООД също не изпраща представител. 

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за отмяна на съдебния акт и потвърждаване на наказателното постановление.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е основателна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

 Ответникът по касация е санкциониран за това, че на 15.07.2019г. при извършена проверка по спазване на трудовото законодателство на обект бистро „Немо”, находящо се в КК „Слънчев бряг”, община Несебър, кв.Чайка № 41, стопанисвано от „Травъл Лайт” ЕООД било установено, че към момента на проверката дружеството, в качеството си на работодател, не държи на разположение на контролния орган поименни графици за работа за месец юли 2019г. Съставен е АУАН, а впоследствие въз основа на съдържащите се в него фактически констатации е издадено и оспореното пред районния съд наказателно постановление № 24-002476 от 08.08.2019г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Стара Загора, за нарушение по смисъла на чл.403а, ал.1 от КТ, като е посочено, че санкцията се налага на основание чл.415б от КТ.

 За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при издаване на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в това, че с него ответникът по касация е санкциониран на основание чл.414, ал.1 от КТ, а в същото време в диспозитива му е посочено, че имуществената санкция е по чл.415б от КТ. Обоснован е извод, че това препятства санкционираното лице да разбере дали санкцията му е наложена за установеното административно нарушение или за дължима лихва.

  Решението е неправилно.

  Настоящият съдебен състав не споделя мотивите на районния съд, обосновали отменителното решение. Нормата на чл.415б от КТ не съдържа състав на административно нарушение и не е санкционна. Тя установява задължение за заплащане на лихви за неплатени имуществени санкции или глоби, наложени с наказателно постановление и регламентира моментът, в който то възниква за работодателя, длъжностното лице, работника или служителя – едномесечен срок, считано от влизане в сила на наказателното постановление. Ето защо, посочването ѝ в диспозитива на наказателното постановление не води до объркване кое е правното основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на работодателя, още повече, че в мотивите е посочена правилната санкционна норма – чл.414, ал.1 от КТ. В този смисъл съдът счете, че при съставяне на АУАН и при издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да се квалифицират като такива нарушаващи правото на защита. 

Районният съд е изяснил релевантните за решаването на спора факти, като е обосновал извод, че установеното с акта нарушение е доказано от събраните писмени и гласни доказателства, но не е извършил преценка за приложението на материалния закон, предвид обстоятелството, че е отменил наказателното постановление на процесуално основание. След като не се констатира соченото от районния съд процесуално нарушение, делото следва да се върне за ново разглеждане, с излагане на мотиви по същество относно законосъобразността на издаденото НП.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. второ АПК във връзка с чл. 222, ал. 2 АПК, Административен съд – Бургас, ХIIІ-ти състав

                                                                РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 266/07.10.2019г., постановено по НАХД № 940/2019г. по описа на Районен съд – Несебър.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: