Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 32                                             09.01.2020г.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, XVI-ти състав, на дванадесети декември две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание, в следния състав:

 

                                                                Председател: Даниела Драгнева

                                                                       Членове:  1.Веселин Енчев

          2.Димитър Гальов

Секретар: Й. Б.

Прокурор: Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Д.Гальов КАНД № 2570 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.2 от Закона за администра-тивните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на П.С.Я., със съдебен адрес:***, чрез упълномощен процесуален представител, против Решение № 1120 от 13.09.2019г., постановено по НАХД № 2505 от 2019г. по описа на Районен съд – град Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-0769-002141 от 05.06.2019г., издадено от началник група към ОД на МВР- Бургас, Сектор „Пътна полиция”, с което за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 и на основание чл.174, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на касационния жалбоподател било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. и „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 12 месеца.

Касаторът твърди, че от страна на първоинстанционния съд са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, тъй като не било взето предвид обстоятелството, че след изготвяне на документите във връзка с проверката за употреба на алкохол от страна на водача, на последния не бил връчен талон за медицинско изследване, в нарушение изискванията на процесната наредба. Не се оспорва изявлението направено от касатора, че „приема показанията на техническото средство“, но изтъква, че въпреки това следвало да му бъде връчен талон за изследване, поради което е допуснато съществено нарушение, ограничаващо неговите процесуални права. Касаторът се противопоставя и на възприетото от районният съд, че следва да се даде вяра на официалните документи, досежно отразеното предявяване на талон за изследване, съпоставено със свидетелските показания на актосъставителя, изслушани в хода на съдебното производство пред РС-гр.Бургас.

Иска се съдът да отмени решението на Районен съд – Бургас и вместо него да постанови друго, с което да отмени изцяло наказателното постановление.

Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира като основание по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила.

В съдебно заседание, касаторът се представлява от пълномощник- адвокат С.П. ***, който поддържа жалбата. Сочи съображения идентични с изложените в касационната жалба. Поддържа искането за отмяна на оспорения съдебен акт и за отмяна на наказателното постановление. Не са ангажирани нови писмени доказателства, допустими в касационното производство.

Ответникът по касация – ОД на МВР- гр.Бургас, сектор „Пътна полиция“, редовно уведомен, не изпраща представител. Не взема становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването и предлага първоинстанционният съдебен акт да бъде оставен в сила. Не се сочат други доказателства.

След като прецени доводите и становищата на страните и събраните по делото доказателства, въз основа разпоредбите на закона, Административен съд – Бургас, в настоящия състав, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна, по смисъла на чл.210, ал.1 от АПК, за която съдебният акт бил неблагоприятен и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално ДОПУСТИМА. Констатираното налага да бъде разгледана по същество, при което съдът намери следното:

Производството пред Районен съд – Бургас било образувано по жалба на П.С.Я., със съдебен адрес:***, против Наказателно постановление № 19-0769-002141 от 05.06.2019г., издадено от Началник група към ОД на МВР- Бургас, Сектор „Пътна полиция”, с което за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 и на основание чл.174, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на касационния жалбоподател било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. и „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 12 месеца.С оспореният съдебен акт, Районен съд – Бургас потвърдил наказателното постановление, а за да постанови това решение съдът приел фактическата обстановка за установена по категоричен начин. Посочил, че изложените факти и обстоятелства в наказателното постановление кореспондират с писмените доказателства, събрани по делото, като обсъдил подробно и свидетелските показания, съответно обосновал изводите си с анализа на доказателствата поотделно и в тяхната съвкупност. Съдът приел нарушението за доказано по несъмнен начин, като посочил, че определената правна квалификация е правилна и законосъобразна. Обсъдени са всички относими доказателства в процеса и е направен подробен всестранен анализ на обстоятелствата. Изтъкнато е, че изискуемия талон за медицинско изследване е съставен, като върху него е обективирано писмено изявление на проверяваното лице, че „приема“ показанията на техническото средство. Обсъдено е конкретното възражение за невръчване на процесния талон, но е даден коректен отговор защо това формално нарушение не е прието за съществено и съответно не е довело до ограничаване на правата на касатора.  

 Настоящият касационен състав счита, че решението на Районен съд-Бургас е ПРАВИЛНО.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд, на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Съдебното решение изцяло съобразено с указанията на материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените мотиви относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на касатора се споделят и от настоящия съдебен състав.

Настоящата инстанция приема, че с оглед събраните по делото доказателства Районен съд– Бургас установил в пълнота фактическата обстановка, въз основа на която е формулиран обоснования и законосъобразен извод за липса на допуснати съществени процесуални нарушения, предпоставил потвърждаване на оспореното пред съда НП.

Изложените съображения от първостепенният съд се основават на коректен и изчерпателен анализ на доказателствата и настоящата инстанция препраща към мотивите на РС-гр.Бургас, по силата на чл.221, ал.2, изр. последно от АПК. Изцяло се споделят и съображенията на решаващият състав за липса на основания да се приложи института на чл.28 от ЗАНН, тъй като процесното нарушение не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от обикновените случаи на други нарушения от същия вид.

От приетите по делото доказателства, се установява по несъмнен начин, че на 06.04.2019г. около 00.12 ч., в гр.Бургас, ул.“Транспортна“, до магазин „Пежо“ в посока към ул.“Стефан Стамболов“, касаторът управлявал лек автомобил „Мерцедес ЦЛК 200“, с рег.№ А 3765 КХ и бил спрян от полицейски служител- мл.автоконтрольор. При извършената проверка водачът е тестван за употреба на алкохол, с техническо средство „Дрегер“, с № ARВА 0029, което отчело концентрация на алкохол от 0.92 на хиляда, в издишания от водача въздух. Издаден бил талон за медицинско изследване № 0065852, който бил предявен на порверяваното лице и водачът саморъчно написал, че „ПРИЕМА“ показанията на техническото средство, за което положил и подпис. Изрично в талона е посочено, че екземпляр на лицето се връчва на водача, като му се указва и времето за явяване, а именно до 1.15 часа в УМБАЛ- Бургас за даване на кръвна проба, което обстоятелство също било удостоверено с подписите както на служителя, така и на водача на МПС- адресат на дадените указания. На водача бил съставен АУАН за описаното нарушение на правилата за движение по пътищата, а въз основа на акта, административнонаказващият орган издал обжалваното наказателно постановле-ние, с което наложил на касатора предвидените от законодателя две кумулативни наказания „глоба“ и „лишаване от право да се управлява МПС“, в предвидения размер.

Неоснователни са доводите на касатора, че в хода на производството по установяване на нарушението са нарушени съществено процесуалните му права. Първо, очевидно изискуемият от нормативната уредба талон за изследване е бил съставен и надлежно попълнен. На следващо място, талонът е предявен лично на проверявания водач, който вписал изрично, че приема показанията на техническото средство. Следователно, описаната концентрация на алкохол към момента на проверката на водача е безспорно установена. Не на последно по важност място, самият водач отразил в разписката обективирана в долната част на документа, че е получил препис от талона. При тези констатации, обосновани именно от приетия по делото доказателствен материал, очевидно не са допуснати твърдяните от касатора съществени нарушения на процесуалните правила, нито са нарушени норми на материалния закон, респективно касационната жалба е НЕОСНОВАТЕЛНА.

По изложените съображения, настоящият касационен състав намира, че първоинстанционното съдебно решение е валидно, допустимо и правилно, от което произтича оставянето му в сила.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, вр. чл.218 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2-ро от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХVI-ти състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1120 от 13.09.2019г., постановено по НАХД № 2505 от 2019г. по описа на Районен съд – гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                   

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                          2.