Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         64                          15.01.2020г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд - гр.Бургас                                                      ХІІІ-ти състав

На деветнадесети декември,                       две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:        Румен Йосифов

Членове:           1.  Павлина Стойчева

                           2. Веселин Белев 

Секретаря: С. А.

Прокурор: Дарин Христов

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело №2551 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Н.Г.Л.,***, против решение №197/08.08.2019г., постановено по НАХД № 578/2019г. на Районен съд - Несебър. С него e отменено наказателно постановление (НП) № 16-0304-000707/26.04.2016г. на началник-сектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър, в частта му, в която на Н.Г.Л. на основание чл.185 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за извършено нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 20 лева, а на основание чл.185 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл.157, ал.8 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лева. В останалата част, в която за нарушение на чл.139, ал.5 на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП на Л. е наложена глоба от 300 лева, посоченото наказателно постановление е потвърдено с атакуваното сега съдебно решение. Касаторът Л. в сезиращата съда жалба иска отмяна изцяло на решение №197/08.08.2019г., постановено по НАХД № 578/2019г. на Районен съд - Несебър поради неправилност на мотивите относно изтичането на абсолютната давност. Сочи се, че подробни доводи ще бъдат изложени в съдебно заседание. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – началник-сектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър, редовно уведомен, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването и пледира решението на районния съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд - Бургас в настоящия си състав, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК. В частта, в която районният съд е постановил отмяна на НП № 16-0304-000707/26.04.2016г., относно наложените на Л. на основание чл.185 от ЗДвП две глоби, всяка от които в размер на 20 лева за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП, респ. за нарушение на чл.157, ал.8 от ЗДвП, жалбата е недопустима поради липса на правен интерес и следва производството да се прекрати в тази му част. В останалата част, в която за нарушение на чл.139, ал.5 на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП на Л. е наложена глоба от 300 лева, жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за неоснователна по следните съображения:

С обжалваното решение Районен съд - Несебър е потвърдил НП № 16-0304-000707/26.04.2016г., в частта,  с която на Н.Г.Л. за нарушение на чл.139, ал.5 на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложена глоба от 300 лева. Санкцията е за това, че на 13.04.2016г., около 16,35 часа в Община Несебър на път първи клас № Е-87 – 205,3км, Л. управлявал лек автомобил „Шкода Октавия“, рег. №А8348КВ (собственост на Н. Л.) без закупен валиден винетен стикер за платена винетна такса.

За да постанови решението си, районният съд е приел, че с оглед събраните по делото доказателства, твърдяното нарушение е доказано по безспорен начин. Посочил е още, че е налице промяна на разпоредбата, която обаче не води до по-благоприятен за дееца закон.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Касационната инстанция извърши проверка на решението в потвърдителната му част относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

Настоящият съдебен състав приема, АУАН и НП са издадени от компетентни органи и в предвидените от ЗАНН срокове, като от формална страна са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

По същество, на база описаната фактическа обстановка административно-наказващият орган е достигнал до правилни изводи за наличието на нарушение, относно производството по настоящото дело.

Предмет на обжалване е само нарушението по чл.139, ал.5 от ЗДвП (в приложимата редакция ДВ бр. 101/2015 г., в сила от 22.12.2015 г.), съгласно който  движението на определена категория пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на съответната такса за тях, определена в Закона за пътищата. Нарушението на посочената правна норма се санкционира по реда на чл.179 (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.), ал.3, т.4 от ЗДвП, според който водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното, се наказва с глоба  при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на  пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост – 300 лева.

Съдът счита, че решението на Районен съд - Несебър в потвърдителната му част е правилно и следва да бъде оставено в сила, но по мотиви, различни от изложените.

Касаторът релевира оплакване относно мотивите във връзка с приложението на абсолютната давност, като твърди, че същите са неправилни, защото следва да се приеме, че абсолютната давност е изтекла. Съдът споделя мнението на първата инстанция, че давността не е изтекла, но за намира, че причина за това е фактът, че нарушителят е бил търсен преди изтичането на тригодишния срок. Доказателство в тази насока е докладна записка рег.№ 3388р-3291/15.03.2019г. (л.12 от първоинстанционното дело). Безспорно администра-тивният орган е предприел действия по издирването на нарушителя на 15.03.2019г., т.е. преди изтичането на посочения срок на 26.04.2019г. По тази причина следва да се приеме, че наказателното постановление по отношение на това нарушение е законосъобразно и правилно е било потвърдено от районния съд.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.221, ал.2, вр. чл.218 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд - Бургас ХІІІ-ти състав   

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.Г.Л.,***, против решение №197/08.08.2019г., постановено по НАХД № 578/2019г. на Районен съд - Несебър, в частта с която е отменено наказателно постановление № 16-0304-000707/26.04.2016г. на началник сектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър относно наложената му на основание чл.185 от ЗДвП на глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП и относно наложената му на основание чл.185 от ЗДвП на Л. глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл.157, ал.8 от ЗДвП и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.

ОСТАВЯ в сила решение №197/08.08.2019г., постановено по НАХД № 578/2019г. на Районен съд - Несебър, в частта с която потвърдено наказателно постановление № 16-0304-000707/26.04.2016г. на началник сектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Н.Г.Л., ЕГН-**********  за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП по пътищата е наложена глоба от 300 лева.

Решението в неговата прекратителна част може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд. В останалата част решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

  

 

 

                           2.