Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     38                               10.01.2020 г.                                град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на дванадесети декември  две хиляди и деветнадесета година в публично заседание в следния състав:  

                                                                  Председател: Лилия Александрова

                                                                          Членове: 1. Станимир Христов

        2. Диана Ганева

 

при секретаря С. Х.и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело номер 2457 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на  чл.185 и сл. от АПК, вр. с чл. 191, ал. 2 от АПК.

Образувано е по протест на прокурор от Районна прокуратура - Бургас против Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено. В уточнение към протеста с вх.№10623/15.10.2019г. (л.126-127) е посочено, че протеста касае именно цитираната наредба, приета с решение по т.9 от протокол №48/30.05.2019г.

В протеста са изложени доводи за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при приемане на наредбата. Иска се нейната отмяна, в цялост. Сочи се, че не е спазен 30 - дневния срок  за предложения и становища по публикувания проект по чл.26, ал.4 ЗНА без да са посочени изключителни причини, налагащи по-кратък срок за обществени консултации в докладната записка на кмета и в мотивите на проекта на наредбата. Твърди се, че административната преписка не съдържа доказателства за постъпили предложения по проекта, респективно обосновка на неприетите предложения. Вносителят на проекта не е изготвил акт,  удостоверяващ това обстоятелство, преди изготвянето на доклада.

Представителят на Окръжна  прокуратура Бургас поддържа протеста. Пледира за присъждане на разноски.

Ответникът - Общински съвет Камено, редовно уведомен, не се представлява. Представил е административната преписка по приемане на наредбата.

Административен съд - Бургас, като взе предвид изложените доводи, съобрази доказателствата и закона, намира за установено следното:

Подзаконовите нормативни актове могат да се оспорят без ограничение във времето, според нормата на чл.187, ал.1 АПК.

Протестът е подаден от надлежна страна и е допустим.

Разгледан по същество е основателен. Съображенията за това са следните:

Производство по приемането на оспорената наредба е инициирано с докладна записка на кмета на община Камено, рег.№ 61-01-100/17.05.2019 г., вх. № 179/17.05.2019 г. в общински съвет Камено (л. 10-11), с която е внесено предложение за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено. В докладната записка са посочени мотивите и целите за приемането на наредбата. Към докладната записка са приложени проекта на подзаконовия нормативен акт, мотиви към него и формуляр за частична оценка на въздействието по чл.20, ал.1 ЗНА, които са публикувани на интернет страницата на община Камено на 24.04.2019 г. (л.122 от делото). В докладната записка се сочи, че до внасянето й в общински съвет Камено няма депозирани писмени предложения, изразени становища или изпратени на електронния адрес мнения по проекта за наредба.

Докладната записка на кмета на община Камено е разгледана на заседание на общински съвет Камено, проведено на 30.05.2019 г., когато с решение по т.9 от дневния ред, взето с 11 гласа  „за“ и 1 въздържал се е приета Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Камено (л.8 от делото).

При тези факти се налагат следните правни изводи:

При преценка законосъобразността на оспорения административен акт, на първо място съдът следва да установи дали същият е издаден от компетентен орган.

Наредбата е подзаконов нормативен акт, приет от Общински съвет, на основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), видно от § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата. Според чл.8 от ЗНА, всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Съгласно чл.2, ал.1 от ЗНА, съответно чл.76, ал.1 от АПК, нормативни административни актове се издават от изрично овластени от Конституцията или закон органи.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и решава самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност. Наредбата, в това число и протестираните разпоредби от нея са приети от компетентен орган - Общински съвет - Камено, съобразно чл.21, ал.2  от ЗМСМА.

При първоначалното приемане на наредбата, съдебният състав намира, че не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Проектът на Наредбата е придружен от мотиви, изложени и в докладната записка на кмета на Община Камено. В тях, в изпълнение на изискването на чл. 28, ал. 2 от ЗНА, са посочени причините, които налагат приемането на наредбата, както и целите, които се преследват с подзаконовия нормативен акт. Преди внасянето на проекта на наредбата за обсъждането му от общинския съвет същият е бил публикуван на интернет страницата на община Камено, като на заинтересованите лица е предоставен минимално изискуемия срок от 14 дни за евентуални предложения и становища по него в изпълнение изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА (в приложимата редакция към момента на приема на Наредбата). Решението за приемане на Наредбата е взето при спазване изискванията на чл.27 от ЗМСМА.

Съдът обаче констатира, че при приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено е допуснато нарушение на чл.26, ал.4 от ЗНА в приложимата му редакция, в сила от 4.11.2016 г. От представените към административната преписка доказателства се установява, че проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата ведно с мотивите и формуляра за частична оценка на въздействието са публикувани на интернет страницата на Община Камено на 24.04.2019г. (л.122 от делото), а докладната записка на кмета на общината за приемане на Наредбата е внесена пред компетентния орган – Общински съвет Камено на 17.05.2019г. (л.10-11), т.е преди да е изтекъл срока по чл.26, ал.4 във вр. с ал.3 от ЗНА.

Според последните разпоредби преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление – на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет – ал.3. Ал.4 на чл.26 от ЗНА сочи, че срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

По делото няма данни случая да е изключителен и органът да е приложил изключението на чл.26, ал.2, изр.2 от ЗНА за по-кратък срок. Предвид така установеното е налице допуснато процесуално нарушение при приемане на Наредбата за изменение и допълнение  на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено и доколкото предмет на протестиране е наредбата в цялост то е налице самостоятелно основание за отмяната й като незаконосъобразна.

Обстоятелството, че не е изготвен акт, удостоверяващ, че не са подадени становища и предложения по проектите в законоустановения срок, не е процесуално нарушение, тъй като в ЗНА не е установено подобно задължение за съставителя на проекта. По арг. от чл. 26, ал.5 ЗНА, същият е задължен да изготви справка и обосновка след приключване на срока за обществени консултации единствено в хипотезата, когато такива са постъпили, респективно неприети. По делото не са налице такива данни, поради което това възражение на подателя на протеста е неоснователно.  

            Изложеното до тук налага отмяната на оспорената Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено като незаконосъобразна.

          Съдът, предвид установените съществени нарушения на процесуалните правила при приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено, които са самостоятелни основания за нейната отмяна изцяло, не намира за необходимо да разглежда по същество противоречието на отделни норми с материалния закон.

Предвид изхода на делото и на основание чл. 143, във връзка с чл. 196 от АПК, в полза на протестиращата Районна прокуратура - Бургас следва да се присъдят разноски за обявление на оспорването в Държавен вестник в размер на 20 лева.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд - Бургас, петнадесети състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено, приета с решение по т.9 от протокол №48/30.05.2019г.

ОСЪЖДА Общински съвет Камено да заплати на Районна прокуратура - Бургас, съдебно-деловодни разноски в размер на 20 (двадесет) лева.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд - в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

        

                                            

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

       2.