РЕШЕНИЕ

 

№ 9                                дата  07 януари 2020г.                      гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в публично заседание на 09 декември 2019г., в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: Дарин Христов

 

разгледа адм. дело № 2410 по описа за 2019 год.

и за да се произнесе  взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.203 от АПК, във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Образувано е по искова молба на Л.К.Д. ***, предявена против Община Бургас, с която се претендира присъждане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 600лв., представляващи заплатеното адвокатско възнаграждение за процесуално представителство пред съд по оспорването на издадено от заместник-кмета на Община Бургас Наказателно постановление № НП-135/16.01.2018г., което е било отменено с Решение № 1605/28.11.2018г. по НАХД № 4223/2018г. на Районен съд – Бургас, оставено в сила с Решение № 518/20.03.2019г. по КНАХ № 80/2019г. на Административен съд Бургас.  Заплатените възнаграждения за адвокат пред съдебните инстанции ищецът претендира като обезщетение за вреди с материален характер, дължимо поради отмяната като незаконосъобразно на издаденото против него наказателно постановление. Иска се ответникът да бъде осъден да заплати претендираната сума от 600лв., както и разноските по делото. 

В съдебно заседание ищецът се представлява от пълномощник, който поддържа исковата молба на сочените в нея основания.

Ответникът – Община Бургас не изпраща представител, както и не е изпратила отговор по исковата молба.   

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за  основателност на предявения иск.

Исковата молба е процесуално допустима за разглеждане по смисъла на чл.204, ал.1 от АПК, подадена от надлежна страна и против надлежен ответник по смисъла на чл.205 от АПК.

Разгледана по същество, е основателна.

Установява се по делото, че против ищеца Л.Д. е било издадено наказателно постановление № НП-135/16.01.2018г. от заместник-кмета на Община Бургас за нарушение по ЗУТ. 

Наказателното постановление е обжалвано пред Районен съд Бургас, който с Решение № 1605/28.11.2018г., постановено по НАХД № 4223/2018г., го е отменил. По това дело ищецът е бил представляван от пълномощник, на когото е заплатил възнаграждение в размер на 300лв., видно от приложения договор за правна защита и съдействие. По реда на инстанционния контрол съдебният акт е бил оставен в сила с Решение № 518/20.03.2019г. по КНАХ № 80/2019г. на Административен съд Бургас. В това съдебно производство ищецът също е бил представляван от адвокат, на когото е заплатил възнаграждение в размер на 300лв., за което също е представен договор за правна защита и съдействие. Решението е влязло в сила.

С оглед на горните фактически обстоятелства, пред настоящият съд ищецът Д. претендира заплащането на сумата от 600лв., представляващи заплатеното от него възнаграждение на адвокат за процесуалното представителство пред съдебните инстанции по обжалване на наказателното постановление и явяващи се претърпяна имуществена вреда, в резултат на отмяната на издаденото против него наказателно постановление.

Искът е основателен.

Съгласно нормата на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Дейността на администрацията по налагане на административни наказания, по своето естество е правораздавателна и е свързана със защита на реда в областта на държавното управление. Тя представлява форма на административна дейност, извършвана по административен ред, чрез властнически метод, въз основа на законово предоставена административнонаказателна компетентност. Отмененото наказателно постановление представлява незаконосъобразен административен акт по смисъла на чл.203, ал.1 АПК и чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и вредите причинени от него могат да се компенсират по реда и на основание чл.1 от ЗОДОВ. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017г. на Върховния административен съд  по т. д. № 2/2016г., като съгласно даденото там тълкуване, при предявени пред административните съдилища искове по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им, представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон. От незаконосъобразния акт - отмененото по съответния ред наказателно постановление с влязъл в сила съдебен акт, ищецът е претърпял вреди, изразяващи се в направени разноски за заплатеното от него адвокатско възнаграждение в производството по обжалване на наказателното постановление в размер на 600лв. Налице е изискуемата причинна връзка по чл.4 от ЗОДОВ, защото ищецът не би заплатил адвокатското възнаграждение, ако не бе издадено наказателното постановление, отменено впоследствие като незаконосъобразно. Независимо, че липсва нормативно установено задължение за процесуално представителство по ЗАНН, по своя преценка, оспорващият, както е и сторил в конкретния случай, може да ангажира адвокатска защита и да направи за нея разходи, за да обезпечи успешния изход на спора по обжалване на издадено срещу него НП, поради което и вредите се явяват пряка и непосредствена последица по смисъла на закона и съобразно даденото тълкуване от ВАС.  В този смисъл, исковата претенция за заплащане на претърпени имуществени вреди в размер на 600лв., представляващи платено от ищеца възнаграждение за адвокат, ангажиран в производството по обжалване на отмененото наказателно постановление, е доказана по основание и размер. 

С оглед този изход на процеса и на основание чл. 10, ал.3, изр.второ от ЗОДОВ в полза на ищеца следва да бъдат присъдени разноските по настоящото дело в размер на 210лв.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал.2 от АПК и чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА Община Бургас, гр.Бургас, ул.“Александровска“ № 26 да ЗАПЛАТИ на Л.К.Д. ***, с ЕГН ********** сумата от 600лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, настъпили в резултат на заплатено адвокатско възнаграждение в съдебно производство – по НАХД № 4223/2018г. на Районен съд – Бургас и КНАХ № 80/2019г. на Административен съд Бургас, по оспорване и отмяна на Наказателно постановление № НП-135/16.01.2018г. издадено от заместник-кмета на Община Бургас. 

  ОСЪЖДА Община Бургас, гр.Бургас, ул.“Александровска“ № 26 да ЗАПЛАТИ на Л.К.Д. ***, с ЕГН ********** сумата от 210лв. разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                         СЪДИЯ: