Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 117                                      29.01.2020 година                                      гр.Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и втори януари две хиляди и двадесета година, в публично заседание в следния състав:

                              Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря Стоянка Атанасова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 2402 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.172, ал.5 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), вр. чл.145 и сл. от АПК, и е образувано по повод постъпила жалба от П.Д.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 19-0304-04000500 от 15.09.2019 г., издадена от П.И. К., началник на сектор в ОДМВР- Бургас, за налагане на принудителна административна мярка- прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваната заповед, поради нарушение на материалния закон. По същество се иска отмяна на заповедта.

В съдебното заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

Ответникът не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Представя административната преписка и допълнителни писмени доказателства.

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок от лице, пряко засегнато от съдържащото се в заповедта разпореждане. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С обжалваната заповед, издадена на основание чл.171, т.2а, б. „а“ от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка- прекратяване регистрацията на лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № Е ****МА, собственост на жалбоподателя П.Д.К., за срок от шест месеца. В съобразителната част на заповедта се сочи, че на 15.09.2019 г. около 22.55 часа описаният лек автомобил е управляван в гр. Несебър, кв. „Камелия“ до „Вива клиник“ в посока от хотел „Амадеус“ към ГП 1-9 Е-87, от неправоспособен водач- К.Д.К. с ЕГН **********, лишен от право да управлява МПС. Административният орган е възприел изцяло констатациите на полицейските служители при извършената проверка на водача, отразени в съставения акт за установяване на административно нарушение бл. № 388274 от същата дата.

Съдът намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

Оспорената заповед № 19-0304-04000500 от 15.09.2019 г. е издадена от компетентен орган- началник на сектор в ОДМВР- Бургас, оправомощен със заповед № 251з-209 от 18.01.2017 г. на директора на ОДМВР- Бургас. Издадена е в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити.

Заповедта е надлежно мотивирана от административния орган. Налагането на принудителната мярка е обосновано с констатацията, че на посочените дата и място автомобилът е управляван от неправоспособен водач, като тези констатации се подкрепят от съдържащите се в преписката писмени доказателства.

Материалноправните предпоставки за налагане на принудителните административни мерки са изчерпателно посочени в нормата на чл. 171 от ЗДвП. Съгласно чл. 171, т.2а от ЗДвП (в приложимата редакция) за осигуряване безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилага принудителна административна мярка- прекратяване регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство: без да е правоспособен водач, не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство, или след като е лишен от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, или свидетелството му за управление е временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, за което са налице тези обстоятелства- за срок от 6 месеца до една година. В конкретния случай съдът счита, че е налице последната от горните хипотези. От приложената справка е видно, че К.Д.К. е придобил правоспособност да управлява МПС през 2012 г., но свидетелството му за управление на МПС е било отнето по административен ред, като към релевантния момент- момента на извършване на полицейската проверка той е бил неправоспособен водач. Не е спорно между страните, а и се установява от приложените писмени доказателства, в т.ч. АУАН, че на 15.09.2019 г. същият е управлявал автомобила в гр. Несебър. С оглед предписаната от чл.189, ал.2 от ЗДвП презумптивна доказателствена сила на акта за установяване на административно нарушение и при липса на доказателства, които да поставят под съмнение съдържащите се в него констатации, съдът приема, че релевантните обстоятелства са осъществени така, както е посочено от административния орган. Видно от приложения по делото договор за продажба на МПС от 13.09.2019 г. с нотариална заверка на подписите на страните, собственик на автомобила е жалбоподателят П.Д.К.. Следователно, налице са законоустановените предпоставки за налагане на принудителната административна мярка, като в случая административният орган е определил минималния предвиден в закона срок за прилагане на същата.

Принудителната административна мярка е с превантивен характер. Тя  е наложена с цел осигуряване безопасността на движението по пътищата и осуетяване на възможността да бъдат извършени други нарушения на ЗДвП, и напълно съответства на целта на закона.

По изложените съображения съдът приема, че обжалваният административен акт е постановен при съблюдаване на административнопроизводствените правила, и в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби и целта на закона. Не се установяват наведените в жалбата основания за отмяна на акта, поради което оспорването следва да се отхвърли, като неоснователно.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 19-0304-04000500 от 15.09.2019 г., издадена от П.И. К., началник на сектор в ОДМВР- Бургас, за налагане на принудителна административна мярка- прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца.

Решението е окончателно.

 

СЪДИЯ: