Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1076             15.06.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седемнадесети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 25 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Д.Н.А., ЕГН **********,***, пл. ”Тройката” № 4, ет. 2, ст. 5 против Решение № 2546/12.12.2011г., постановено по НАХД № 3047/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 86/18.07.2011г., издадено то Началника на ІV-то РУП при ОД на МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и на основание чл. 116, ал. 2 от ЗГР на жалбаподателя е била наложено административно наказание глоба в размер от 50 (петдесет) лева. От касационната инстанция се иска отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно поради липса на задължителни реквизити в наказателното постановление, необсъдени от първата инстанция и неизяснена фактическа обстановка. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Началника на ІV-то РУП при ОД на МВР Бургас  - не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването

Представителят на Окръжна прокуратура–гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на Д.Н.А. против наказателно постановление № 86/18.07.2011г., издадено от Началника на ІV-то РУП при ОД на МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 99, ал. 1 от ЗГР и на основание чл. 116, ал. 2 от ЗГР на жалбаподателя е била наложено административно наказание глоба в размер от 50  лева.  Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд гр.Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че същото отговаря на изискванията за форма и реквизити, издадено е от компетентен орган при напълно изяснена фактическа обстановка и правилно приложение на материалния закон.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на БРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

В касационната жалба са заявени твърдения за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство, а именно нарушени са нормите на чл. 42, т. 3 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, с оглед обстоятелството, че в АУАН и в НП не са посочени нито датата, нито мястото на извършване на нарушението. Така заявеното твърдение не съответства на установената от първоинстанционния районен съд фактическа обстановка. В приложения по делото АУАН, действително не е посочена точната дата на извършване на нарушението, като само е отразено, че: на 12.04.2011 год. е установено, че лицето живее в гр. ***, а от информационния масив на МВР, лицето е регистрирано на адрес с. Габър, общ. Созопол. След като е била уведомена за задължението да се регистрира на актуалния си адрес в 30 дневен срок, същата не е заявила промяна на настоящия адрес. В Наказателното постановление № 86 от 18.07.2011 год. вече е посочена дата, а именно датата на извършване на последващата проверка – 02.06.2011 год., на която дата е и констатирано осъщественото административно нарушение. Липсата на посочена дата на извършване на нарушението в АУАН не следва да се приема като съществено процесуално нарушение и в светлината на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, съгласно който текст, наказателното постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. В настоящият случай, тези обстоятелства са установени по безспорен начин.

Настоящата инстанция намира, че не е налице и другата тврърдяна в касационната жалба незаконосъобразност на оспореното решение – неизясняване на фактическата обстановка в частта дали жалбоподателят наистина пребивава в с. Габър. Касационния съдебен състав намира, че районния съд е изяснил този въпрос по безспорен начин. В хода на осъществената от административния орган проверка както в гр. Бургас, така и в с. Габър, общ. Созопол по безспорен начин е установено, че Д.А. ***. В подкрепа на този извод са и приложените по административнонаказателната преписка писмени доказателства (в т.ч. и сведението от И. В. И. – живущ ***).

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2546/12.12.2011г., постановено по НАХД № 3047/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 86/18.07.2011г.,, издадено то Началника на ІV-то РУП при ОД на МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 99, ал. 1 от ЗГР и на основание чл. 116, ал. 2 от ЗГР на Д.Н.А., ЕГН **********,***, пл. ”Тройката” № 4, ет. 2, ст. 5 е била наложено административно наказание глоба в размер от 50 (петдесет) лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.