Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      523                               25.03.2016 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.К., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 24 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с ЕИК 831642181, против решение № 1709 от 07.12.2015 г. по АНД № 4645/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК.  По същество се иска отмяна на постановеното от първоинстанционния съд решение и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът не изпраща представител в съдебното заседание. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление № 036852 от 12.05.2015 г., издадено от директора на КЗП, РД- Бургас, с което на основание чл. 230 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е наложена на касатора „БТК” ЕАД имуществена санкция в размер на 800 лева за неизпълнение на задължително предписание, дадено на 21.11.2014 г. с протокол за проверка на документи № К-0059849, със срок за изпълнение 05.12.2014 г.

От фактическа страна по делото е установено, че по повод потребителска жалба с вх. № Б-03-1401 от 12.11.2014г. е била извършена на 02.07.2014г. в обект на касатора проверка от служители на КЗП, РД- Бургас. В хода на проверката било установено, че на 23.12.2013г. потребителят е закупил мобилен апарат „LG Optimus L7”. За закупения апарат били предявени пред търговеца две рекламации. По втората от тях телефонът бил върнат на клиента с отказ от гаранционно обслужване, след констатация, че по апарата има следи от удар. На проверяващите лица били представени изходящи от продавача документи, съдържащи отбелязване, че апаратът е приет от жалбоподателя без следи от удари или други забележки. След проверка на представените документи, бил съставен протокол № К-0059849, с който било дадено предписание на търговеца да приведе в срок до 05.12.2014 г. потребителската стока в съответствие с договора за продажба, съгласно чл. 113, ал. 1, вр. с чл. 108 от Закона за защита на потребителите, алт.- да приложи разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на потребителите. На 09.12.2014г., след констатация, че предписанията не са изпълнени, бил съставен акт за установяване на административно нарушение № К-036852, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

Решението е валидно, допустимо и правилно.

В нормата на чл. 230 от ЗЗП е предвидена санкция за неизпълнение на задължително предписание, дадено от контролен орган за защита на потребителите за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона. В случая по делото не е спорно, че на касатора са дадени предписания за привеждане на потребителска стока в съответствие със сключения договор за продажба, съобразно разпоредбата на чл. 113, ал. 1, вр. с чл. 108 от ЗЗП, алт.- за прилагане разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на потребителите. Не се спори също така, че тези предписания не са изпълнени от последния. Следователно, налице са елементите от състава на нарушението, за което той е санкциониран. С оглед доводите на касатора за незаконосъобразност на даденото предписание следва да се отбележи, че предписанието не е оспорено в законоустановения срок и е влязло в сила, а съдът не може да осъществява инцидентен контрол за законосъобразност на същото- такава проверка излиза извън процесуалното предназначение на настоящото производство. Като стабилен административен акт, то е задължително за адресата и с неизпълнението му последният е осъществил елементите от състава на нарушението, поради което законосъобразно е бил санкциониран.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснато нарушение на съдопроизводствените правила. Нарушението и обстоятелствата, при които е то извършено, са описани в АУАН и в НП с всички индивидуализиращи признаци, в т.ч. датата на извършването му- 08.12.2014 г. (деянието е осъществено чрез бездействие, продължило до датата на установяването му). Ето защо, доколкото не са налице сочените в жалбата касационни основания, първоинстанционното решение, като постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1709 от 07.12.2015 г. по АНД № 4645/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.