Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              11.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Желязко Георгиев като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 17 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Д.С.З., ЕГН ********** *** против решение №119/21.11.2011г., постановено по НАХД №181/2011г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е потвърдено издаденото от Началника на Митница Бургас наказателно постановление №757/19.05.2011г. за нарушение на чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), с което на касатора на основание чл.128 от ЗАДС е наложена глоба в размер 8 430.36 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът чрез процесуалния си представител адв.Р. И., БАК, поддържа жалбата на основанията, изложени в нея.

Ответникът - Началник на Митница Бургас – редовно уведомен, не се явява,  не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

 Производството пред Районен съд – Поморие е образувано по жалба на Д.С.З. против наказателно постановление №757/19.05.2011г. и наложената на З. на основание чл.128 от ЗАДС глоба в размер 8 430.36 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, състав на районния съд е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати нарушения, като е обсъдил доводите на жалбоподателя и е установил чрез събраните доказателства че нарушението е обективна и субективна страна е безспорно доказано.

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд – Поморие е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът е изследвал фактическата обстановка и е описал същата в мотивната част на оспореното решение. Изложените от решаващия съд мотиви, относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са събраните по делото доказателства.

Съгласно императивната разпоредба на чл.126 от ЗАДС (ДВ, бр.55 от 2010г., в сила от 20.07.2010г.) лице, което произвежда, държи на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.

Единственото касационно оплакване на З. е, че първоинстанционния съд необосновано приема, че въпреки достъпа  на различни лица до мястото на съхранение на етиловия алкохол под формата на домашна ракия, само неговата отговорност е ангажирана за цялото количество продукция, без да се кредитират събраните гласни доказателства в подкрепа на тезата на З.. Оплакването е неоснователно. От събраните по делото доказателства се установява, че макар, че част от алкохола е бил чужда собственост, цялото количество се е намирало под надзора и фактическата власт на Д.З., т.е. той е бил лицето съхранявало, т.е. държало на склад алкохола. Районният съд е обсъдил всички представени доказателства, като тази инстанция напълно споделя така изложените мотиви. Правилно в оспореното решение е съобразено, че за съставомерността на деянието е от значение не собствеността върху вещите, а обстоятелството кое е лицето, което е осъществявало фактическа власт върху вещите с цел тяхното съхранение. Без значение е достъпа на други лица до стоките – предмет на нарушението.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №119/21.11.2011г., постановено по НАХД №181/2011г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е потвърдено издаденото от Началника на Митница Бургас наказателно постановление №757/19.05.2011г. за нарушение на чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), с което на Д.С.З., ЕГН ********** *** на основание чл.128 от ЗАДС е наложена глоба в размер 8 430.36 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                           

 

                                                                                                                  2.