Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1074             15.06.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седемнадесети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 16 описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Петрол” АД, ЕИК *** с адрес гр.***, представлявано от С.Й. – изпълнителен директор против Решение № 128/02.11.2011г., постановено по НАХД № 397/2011г. на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 331/01.06.2011г. издадено от Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 7, ал. 3 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл. 118, ал. 2 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила.

Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора чрез процесуалния си представител адв. М.Н., БАК, поддържа жалбата на основанията, изложени в нея и иска отмяна на потвърденото наказателно постановление.

Ответникът по касация – Директор на ТД на НАП гр.Бургас, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, поради което иска от съда да потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Царево е образувано по жалба на „Петрол” АД против наказателно постановление наказателно постановление № 331/01.06.2011г. издадено от Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 7, ал. 3 от Наредба Н-18/13.12.2006г. във връзка с чл. 118, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че същото е издадено при спазване на процесуалните норми и правилно приложение на материалния закон, като установеното нарушение е безспорно доказано.

 

Решението на Районен съд – Царево е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция намира за основателно касационното оплакване, че е налице неправилно приложение на разпоредбата на чл. 185, ал. 2 от ЗДДС относно размера на наложената имуществена санкция. Съгласно посочената разпоредба (в редакцията към момента на установяване на нарушението) лице, което наруши реда и начина за одобряване на типа, регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация, или отчитане, или сервизно обслужване на фискалните устройства или не изпълнява изискванията за дистанционна връзка с Националната агенция за  приходите, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1. Нормата на ал.1 предвижда имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв

               Не се спори между страните относно факта на извършване на нарушение, изразяващо се в това, че на 13.01.2011г. при проверка на бензиностанция № 1125, находяща се в гр.Ахтопол и стопанисвана от касатора не е налице регистрация на монтираната ЕСФП в НАП съобразно изискванията, установени от Наредба Н-18/13.12.2006г. Видно от издаденото наказателно постановление наказващият орган не е изложил мотиви във връзка с факта налице ли е неотразяване на приходи при така установеното нарушение. При липса на подобни съображение съдът не може да проведе контрол за законосъобразност на наложеното наказание, тъй като нормата на чл. 185, ал. 2, предл. второ от ЗДДС във връзка с  чл. 185, ал. 1 от ЗДДС предвижда възможност за налагане на имуществена санкция в по-нисък размер когато установеното нарушение не води до неотразяване на приходи. Липсата на конкретни доказателства в насока установяване наличието, респ. липсата на неотразяване на приходи е съществено нарушение, което не би могло да се санира във фазата на съдебния контрол. Като не е съобразил този факт, състав на Районен съд Царево е постановил неправилно съдебно решение, което следва да бъде отменено.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 128/02.11.2011г., постановено по НАХД № 397/2011г. на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 331/01.06.2011г. издадено от Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на „Петрол” АД, ЕИК *** с адрес гр.***, представлявано от С.Й. – изпълнителен директор за нарушение на чл. 7, ал. 3 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл. 118, ал. 2 от Закона за данъка добавена стойност е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 331/01.06.2011г. издадено от Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на „Петрол” АД, ЕИК *** с адрес гр.***, представлявано от С.Й. – изпълнителен директор за нарушение на чл. 7, ал. 3 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл. 118, ал. 2 от Закона за данъка добавена стойност е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.

 

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.