О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

          92                         15.01.2020г.                              гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд - гр.Бургас                                                       ХІІІ-ти състав

На деветнадесети декември                      две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:        Румен Йосифов

Членове:           1.  Павлина Стойчева

                           2. Веселин Белев 

Секретаря: С. А.

Прокурор: Дарин Христов

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело №1634 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.229-236 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.64 и сл. от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Образувано е по жалба на Б.С.Д.,***, чрез адвокат П.Д. ***, срещу разпореждане от 07.06.2019г. на Районен съд - Бургас по НАХД №2326/2019г., с което е оставена без разглеждане жалбата на Д. срещу Електронен фиш серия К №2272597 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи (ОДМВР)-Бургас, с който за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, му е наложено административно наказание глоба в размер на 650 лева. Жалбата е оставена без разглеждане поради подаването й след законоустановения срок. От касационната инстанция се иска да отмени посоченото разпореждане, като се ангажират доказателства за изпращане на жалбата.

Едновременно с подаването на жалбата е подадена и молба (л.8) за възстановяване на срока, като е представено доказателство (л.9) за наличието на уважителна причина поради която е пропуснат срока за обжалване на разпореждането от 07.06.2019г. – болничен лист издаден на 27.06.2019г. за пълномощника П.Д., видно от който същият е бил с диагноза остър трансмурален инфаркт на миокарда на долната стена.

С определение №1517/18.07.2019г., постановено по настоящото дело, съдебният състав е намерил разпореждането за законосъобразно и е прекратил производството, като не се е произнесъл във връзка с молбата за възстановяване на срока. С определение № 14341/28.10.2019г., постановено по адм.д.№ 12279/2019, Върховният административен съд е отменил определение №1517/18.07.2019г. и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия и за произнасяне по молбата за възстановяване на срока за обжалване. Съгласно чл.224 от АПК указанията на Върховния административен съд по тълкуването и прилагането на закона са задължителни при по-нататъшното разглеждане на делото.

Откритото съдебно заседание на 19.12.2019г. беше насрочено на основание чл.66, ал.1 от ГПК, за произнасяне по молбата за възстановяване на срока за обжалване на разпореждане от 07.06.2019г.

Частният жалбоподател не се яви и не изпрати представител в това съдебно заседание.

Ответникът – ОДМВР-Бургас, редовно уведомен, също не изпрати представител и не изрази становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас не изрази становище относно молбата за възобновяване на срока и пледира, че разпореждането на първоинстанционният съд следва да бъде оставено в сила.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Разпореждането от 07.06.2019г. на Районен съд - Бургас по НАХД №2326/2019г. е било връчено на Б.С.Д., чрез пълномощника му адвокат П.Д. – на 18.06.2019г., видно от приложеното съобщение на л.20. Срокът за обжалването му е 7-дневен. Видно от пощенското клеймо на представения плик, жалбата против цитирания съдебен акт е подадена по пощата на 02.07.2019г., т.е. след изтичане на срока. Съгласно болничния лист, в този период пълномощникът на Б.Д. – адв.Д., който е и получил съобщението, е пострадал от остро заболяване – инфаркт, което неминуемо му е попречило да осъществи изискуемите процесуални действия по обжалването на разпореждането за прекратяване. Това налага възстановяването на срока за това, на основание чл.66, ал.1 от ГПК, вр. чл.144 от АПК.

По отношение законосъобразността на разпореждането от 07.06.2019г., предвид събраните по делото доказателства – системен бон (л.5 от настоящото дело) за изпращане на жалбата на 27.05.2019г., съдът счита, че жалбата, с която е бил сезиран Районен съд - Бургас във връзка с процесния електронен фиш, е била подадена в срок, тъй като електронният фиш е бил съобщен на 14.05.2019г., а срокът за оспорването му е 14-дневен. Това налага разпореждането на ХХІ-наказателен съдебен състав на Районен съд - Бургас да бъде отменено и делото върнато за разглеждане по същество.

Предвид изложеното и на основание чл.235, ал.1 от АПК във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН и чл.66, ал.1 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, Административен съд - Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВЪЗСТАНОВЯВА срока за обжалването на разпореждане от 07.06.2019г. на Районен съд - Бургас по НАХД №2326/2019г.

ОТМЕНЯ разпореждане от 07.06.2019г. на Районен съд - Бургас по НАХД №2326/2019г., с което е оставена без разглеждане жалбата на Б.С.Д., ЕГН-********** срещу Електронен фиш серия К №2272597.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                   1.

 

 

 

                               2.