Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 86                               17.01.2020 година                                гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – Бургас – трети състав, в публично съдебно заседание на осемнадесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Д.

при секретар И. Ламбова каот изслуша докладваното от съдията Д. административно дело № 1309 по описа за 2019г. на Административен съд – Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното,

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

            Образувано е по жалба на Община Карнобат, представлявана от кмета на общината Г.И.Д.против Решение № РД-02-36-662/27.05.2019 година на Ръководителя на УО на ОПРР - заместник министъра на МРРБ - София, с което последния е отказал да верифицира заявените от Община Карнобат за окончателно плащане разходи по изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ и по-конкретно – разходи, направени във връзка със сключения между Община Карнобат като възложител и консорциум „Карнобат-2017“, като изпълнител договор с рег.№ BG16RFO001-3.002-0027-001-S-01 от 17.11.2017 година с предмет „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионалната гимназия по селско стопанство и лека промишленост град Карнобат“ с обща сума на неверифицираните разходи 55 468,46 лева.

            Според изложените в жалбата възражения, жалбоподателят намира оспореният административен акт за незаконосъобразен, поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и нарушения на материалния закон. Иска се отмяна на оспореното решение и връщане преписката на административния орган за ново произнасяне. Претендират се разноски.

            В съдебно заседание жалбоподателя се представлява от адв. О., която поддържа жалбата.

            Ответникът – Заместник-министър на МРРБ и Ръководител на УП на ОПРР 2014-2020, се представляват от адв. Т. и адв. Б., които намират жалбата за неоснователна. По делото е представено и писмено становище от органа, с изложение по всяка една от точките в оспореното решение.

            Административен съд - Бургас, като взе предвид доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

            От представената по делото административна преписка се установява, че между Министерство на регионалното развитие и благоустройството-управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ и община Карнобат като бенефициер, във връзка с постъпило проектно предложение № BG16RFOP001-3.002-0027 „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и  лека промишленост гр.Карнобат“ на община Карнобат, одобрено на 07.12.2016г. от ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г., е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР  с № от ИСУН BG16RFOP001-3.002-00027-C01,№РД-02-37-296/12.12.2016г. в максимален размер (100%) до 1 299 999,70 лева (л.13-18).

            Във връзка със сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Община Карнобат е провела обществена поръчка, в резултат на която на 17.11.2017г. е сключен договор № BG16RFOP001-3.003-00027-C01-S-01 между Община Карнобат, в качеството  на възложител и Консорциум „Карнобат 2017“, в качеството на изпълнител, с предмет на договора: „Изпълнение на строително-монтажни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на ПГССЛП, гр.Карнобат“ във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-00027 „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и  лека промишленост гр.Карнобат“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа на професионалните училища в Република България“. Стойността на договора е в размер на 855 224,76 лв. без ДДС или 1 026 269,71 лв. с ДДС (л.113-117).

            Чрез програмата на ИСУН 2020 до управляващия орган е изпратено на 31.10.2018г. искане за окончателно плащане № 3 по договор № BG16RFOP001-3.003-00027-C01 (л.160). Във връзка с така постъпилото искане, до кмета на община Карнобат са изпратени три броя писма относно искане за допълнения/пояснения по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-00027-С01, където на основание чл.63, ал.1 и ал.2 от ЗУСЕСИФ органа е поискал от общината представяне на допълнителни/коригирани документи съобразно изложените в писмата констатации (л.118-122; л127-128; л.132-134). В отговор на така направените с писмата искания, Община Карнобат е изпратила писма с изх.№ 04-00-217/11.12.2018г. (л.123-126), изх.№ 04-00-27/04.02.2019г. (л.129-131) и изх.№ 04-00-79/22.03.2019г. (л.135-136), с които е отговорено, без по същество да е представена вцялост исканата от органа допълнителна информация.

            С писмо изх.№ 99-00-6-1490/27.05.2019г. заместник-министъра и РУО на ОПРР 2014-2020 (л.30-31) уведомява кмета на Община Карнобат за приключване процедурата по одобрение на искане за окончателно плащане № 3 по договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-3.002-00027-С01 по ОПРР 2014-2020, с бенефициент община Карнобат. В писмото се посочва, че в изпълнение на договора на БФП, отчетените с окончателния финансов резултат разходи възлизат на 871 301,70 лв., а общият размер на неверифицираните разходи е 154 067,34 лв. Сумата на неверифицираните разходи, според направеното в писмото изрично изброяване е равна на сумата от:

            1. 97 176, 88 лв., представляваща финансова корекция по установена и регистрирана нередност по чл.75, ал.1 от ЗУСЕСИФ с Решение № РД-02-36-1031/31.08.2018г.;

            2. 1 422 лв. представляваща финансова корекция по установена и регистрирана нередност по чл.75, ал.1 от ЗУСЕСИФ с Решение № Рд-02-36-1190/27.09.2018г.;

            3. 55 468,46 лв., представляваща отказ от верификация постановен на основание чл.60, ал.1, чл.62, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.63, ал.1, т.3 и чл.64, ал.1 от ЗУСЕСИФ с процесното Решение № РД-02-36-662/27.05.2019г.

            Към писмото на УО са изпратени и приложените – Решение за отказ от верификация № РД-02-36-662/27.05.2019г. (л.35-42) и таблица на верифицираните разходи по разходооправдателни документи – Приложение11.20 (л.31-34). Писмото ведно с приложенията към него е получено на 29.05.2019г., видно от наличната по делото обратна разписка (л.43).

            Според съдържанието на оспореното в настоящото съдебно производство решение № РД-02-36-662/27.05.2019г., управляващия орган отказва да извърши верификация на разходи в общ размер на 55 468,46 лв., както следва: по т.1 в размер на 5 986,73 лв., представляващи БФП, отчетени в описаното по-горе искане за окончателно плащане, поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕСИФ условия във връзка с чл. 84 и чл. 82, ал. 1, т.5 от Общите условия към сключения на 12.12.2016 г. административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) между МРРБ и община Карнобат. По т.2 органа не извършва верификация и плащане на разходи в размер на 4,39 лв., представляващи БФП, отчетени в описаното по-горе искане за окончателно плащане, поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕСИФ условия във връзка с чл. 84 и чл. 82, ал. 1, т.5 от Общите условия към сключения на 12.12.2016 г. АДБФП между МРРБ и община Карнобат. По т.3 от решението не се извършва верификация и плащане на разходи в размер на 3 390,20 лв., представляващи БФП отчетени в описаното по-горе искане за окончателно плащане, поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ, във връзка с чл. 23, ал. 1 т.3 от сключения на 12.12.2016 г. АДБФП между МРРБ и община Карнобат. Според т.4 не се извършва верификация и плащане на разходи в размер на 135,50 лв., представляващи БФП, отчетени в описаното по-горе искане за окончателно плащане, поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕСИФ условия във връзка с чл. 84 и чл. 82, ал. 1, т.5 от Общите условия към сключения на 12.12.2016 г. АДБФП между МРРБ и община Карнобат. В т.5 от процесното решение е посочено, че органа няма да извършва верификация и плащане на разходи в размер на 122,00 лв., представляващи БФП, отчетени в описаното по-горе искане за окончателно плащане, поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕСИФ условия във връзка с чл. 84 и чл. 82, ал. 1, т.5 от Общите условия към сключения на 12.12.2016 г. АДБФП между МРРБ и община Карнобат. По т.6 не извършва верификация и плащане на разходи в размер на 9 652,44 лв., представляващи БФП, отчетени в описаното по-горе искане за окончателно плащане, поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т.2 и т. 3 от ЗУСЕСИФ условия във връзка с чл. 84 и чл. 82, ал. 1, т.5 от Общите условия към сключения на 12.12.2016 г. АДБФП между МРРБ и община Карнобат. Не извършва верификация и плащане на разходи по т.7 в размер на 35 209,63 лв., представляващи БФП, отчетени в описаното по-горе искане за окончателно плащане, поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т.2 от ЗУСЕСИФ условия във връзка с чл. 23, ал. 3 от сключения на 12.12.2016г. АДБФП между МРРБ и община Карнобат.  По т.8 не извършва верификация и плащане на разходи в размер на 967,57 лв., представляващи БФП, отчетени в описаното по-горе искане за окончателно плащане, поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т.4 от ЗУСЕСИФ условия, във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, във връзка с чл. 7, ал. 1, ал.2 и ал. 3 от Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. на Министерски съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. (ПМС № 189).

            В представената по делото административна преписка са налични финансов отчет (л.44-74), технически отчет (л.80-100), фактура № 0000000006/05.06.2018г. (л.111) и фактура № 0000000010/30.08.2018г. (л.112) двете с издател Консорциум „Карнобат 2017“      . От ответната страна са представени още Протокол за измерване от 11.12.2018г. – Приложение 10.5-5 (л.160); Протоколи за приемане на извършени СМР от 21.08.2018 г. (Протокол от 21.08.2018 г. (Образец 19) Училищна сграда; Протокол от 21.08.2018 г. (Образец 19) Спомагателна сграда; Протокол от 21.08.2018 г. (Образец 19) Физкултурен салон; Протокол от 21.08.2018 г. (Образец 19) Парна централа; Протокол от 21.08.2018 г. (Образец 19) Площадково отводняване; Протокол от 21.08.2018 г. (Образец 19) Паркоустройство) - л.167 и сл.; Протокол за приемане на извършени СМР от 05.06.2018 г. (Протокол от 05.06.2018 г. (Образец 19) Училищна сграда; Протокол от 05.06.2018 г. (Образец 19) Спомагателна сграда; Протокол от 05.06.2018 г. (Образец 19) Физкултурен салон; Протокол от 05.06.2018 г. (Образец 19) Парна централа; Протокол от 05.06.2018 г. (Образец 19) Площадково отводняване) – л.191и сл.; Количествено стойностни сметки, непредвидени разходи: (Количествено стойностни сметки, непредвидени разходи Училищна сграда; Количествено стойностни сметки, непредвидени разходи Спомагателна сграда; Количествено стойностни сметки, непредвидени разходи Физкултурен салон; Количествено стойностни сметки, непредвидени разходи Парна централа; Количествено стойностни сметки, непредвидени разходи Площадково отводняване; Количествено стойностни сметки, непредвидени разходи Паркоустройство) – л.201 и сл.; Таблици за проверка на признатите и непризнатите за верификация разходи при промяна на КСС - Приложение 10.6-3 (Таблица за обект Училищна сграда, пристройка към нея - топла връзка с физкултурен салон, спомагателна сграда с медицински кабинет и сграда за училищен стол; Таблица за обект Спомагателна сграда с учебни кабинети; Таблица за обект Физкултурен салон на ПГССЛП; Таблица за обект Сграда парна централа на ПГССЛП; Таблица за обект Площадково отводняване и ремонт на външна канализационна връзка към улична канализационна мрежа; Таблица за обект Паркоустройство, озеленяване и благоустрояване) – л.228 и сл.; Становище за допустимост на основание чл. 4, ал. 4 от Наредба РД - 02 - 20 - 1 от 05.02.2015 г., посочено в ред 1, 2, 3 от обжалваното решение – л.253; Проектно предложение BG16RFOPOO 1-3.002-0027 "Реконструкция и обновяване на материална база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат – л.257; Опис на протоколи за приемане на извършено СМР към фактура № 0000000006 от 05.06.2018 г. – л.273; Опис на протоколи за приемане на извършено СМР към фактура № 0000000010 от 30.08.2018 г.- л.274 и Извлечение от аналитични партиди, описани като файл във финансов отчет – л.275.

            В хода на съдебното производство, за изясняване на спорните моменти, съдът е допуснал съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след запознаване с извършените и посочени в протоколи образец №19 СМР, цитирани във фактура №10 от 30.08.2018 година на лист 112 по делото, както и количествено-стойности сметки за непредвидени разходи на Община Карнобат, да отговори на въпроса: Описаните в посочените протоколи и остойностени от страна на жалбоподателя разходи, отговарят ли на критериите за непредвидимост, посочени в чл.23, ал.3 от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР?             След проверка на приетите по делото заменителни таблици, изготвени от името на жалбоподателя като възложител, за всеки отделен подобект, както и приетите по делото таблици „Проверка на признатите и непризнатите за верифициране разходи по промяна на КСС“ /Приложение 10.6. - 3, също за всеки подобект/, вещото лице да даде отговор на въпросите:

            1. Налице ли са актувани количества над допустимите 15% (петнадесет процента-бел.ред.) от първоначално одобреното количество по позиции, както и надвишения до 15%, които не се компенсират с намаления, по смисъла на чл.23, ал.1 от договора за БФП №6RFOP001-3.002-0027-C01/РД-02-37-296/12.12.2016г., както и

            2. Каква е стойността на тези превишения за всеки обект отделно, а именно:

            -за обект „Училищна сграда, пристройка към нея-топла връзка с физкултурен салон, спомагателна сграда с медицински кабинет и сграда училищен стол“;

            -за обект „Спомагателна сграда с учебни кабинети“;

             -за обект „Сграда на физкултурен салон за ПГССЛП“;

            -за обект „Сграда парна централа ПГССЛП“;

            -за обект „Площадково отводняване и ремонт на външна канализационна връзка към улична канализационна мрежа“;

            -за обект „Паркоустройство, озеленяване и благоустрояване“.

            Според експертното заключение aктуваните строителни и монтажни работи /СМР/ от представените от бенефициента количествено-стойностни сметки /КСС/ за непредвидени разходи 5%, които отговарят на критериите за непредвидимост са:

            За подобект „Училищна сграда, пристройка към нея-топла връзка с физкултурен салон, спомагателна сграда с медицински кабинет и сграда училищен стол“ видовете и количества СМР, които отговарят за непредвидимост са:

·                    Актуваното в КСС за непредвидени разходи 5% вид и количество СМР по позиция „Разкъртване на подпухнала мазилка“ /по фасади-бел.ред./, с количество 250 кв.м., може да се разкрие като точно количество само при изпълнение на място, и затова отговаря на критериите за непредвидимост, със стойност 420 лв. без ДДС (словом четиристотин и двадесет лева без данък добавена стойност).

·                   Актувания    вид и количество СМР от позиция „Външна гладка вароциментова мазилка по фасади“, с количество 250 кв.м. в КСС за непредвидени разходи 5%, е обективно обяснено в предходната подточка и затова отговаря на критериите за непредвидимост, на стойност 1960 лв. без ДДС (словом хиляда деветстотин и шестдесет лева без данък добавена стойност). Същите обаче не са предмет на отказ от верификация и не са предмет на настоящия спор. Такъв са единствено трите позиции по демонтаж на подпрозоречна дъска, алумиониева дограма U=1.7 W/m2kl и външна подпрозоречна дъска, за които вещото лице приема, че не отговарят на критериите за непредвидимост.

От така изведените с експертизата изводи, общо за подобект „Училищна сграда, пристройка към нея-топла връзка с физкултурен салон, спомагателна сграда с медицински кабинет и сграда училищен стол“, разходите, който отговарят на  критериите за непредвидени са в размер на 2 380 лв.без ДДС и същите са били верифицирани, тъй като не са предмет на оспорвания адм. акт.

3а подобект „Спомагателна сграда с учебни кабинети“ и подобект „Физкултурен салон в заключението се посочва, че  видове и количества СМР, които да отговарят на условия за непредвидимост няма. Според експерта не се откриват позиции от КСС за непредвидени разходи 5%, предявени от бенифициента, които да отговарят на критериите за непредвидимост.

За подобект „Сграда парна централа видовете и количества СМР, които отговарят за непредвидимост, според експерта са:

- позиция „Контактори монофазни - 3 (три) бр. - този вид СМР е изпълнен. Вещото лице посочва, че в КСС за подобект „Сграда парна централа не е предвидено доставка и монтаж на горивни помпи за котлите, а само смяна на ел.инсталациите - силова и осветителна. А контакторите, според него, са необходими елементи към горивните помпи, което прави този вид СМР и необходим, и непредвидим. Експертизата приема този вид и количество СМР за непредвидим /на горните основания/, на стойност 327,00 лв. без ДДС.

- в КСС за непредвидени разходи 5% е актувано и СМР позиция „Монтаж на помпи с количество 3 (три) бр. Вещото лице посочва, че актувания непредвиден монтаж на помпи е изпълнен, за него е съставен протокол обр.12 /за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта/ и за да се въведе в действие парната централа този вид и количество СМР е обективно необходим. В основната КСС за този подобект, според експертното заключение, няма предвидени нито демонтаж, нито монтаж /както и доставка/ на помпи, което според експерта означава, че се ползват съществуващи. Посочва, се, че при ремонта на сградата са предвидени ремонтни видове СМР - настилки, бояджийски, смяна на дограми, което налага да се демонтират съществуващи помпени агрегати и др.под. от местата им до завършване на предвидените архитектурно-строителни видове СМР. Тъй като няма доставка на нови помпи, тази позиция попада, според вещото лице, в критериите за непредвидимост - на стойност 180,00 лв. без ДДС.

От така изведените с експертизата изводи общо за подобект „Сграда парна централа“, разходите, които отговарят на критериите за непредвидени са в размер на 507,00 лв.без ДДС.

За подобект „Площадково отводняване и ремонт на външна канализационна връзка към улична канална мрежа в ПГССЛП“ и подобект „Паркоустройство, озеленяване и благоустрояване в ПГССЛП“ гр.Карнобат в заключението се посочва, че  видове и количества СМР, които да отговарят на условия за непредвидимост няма. Според експерта не се откриват позиции от КСС за непредвидени разходи 5%, предявени от бенифициента, които да отговарят на критериите за непредвидимост.

Общата стойност на всички, разходи, които попадат в условията за непредвидими, според вещото лице, уточнени по-горе прецизирано по подобекти, възлизат на 2 887 лв. без ДДС, като в същата сума вещото лице е включило както верифицираната, така и неверифицираната част от тях. (Неверифицираната според заключението е в размер на 507,00 лева без ДДС).

На втората задача от експертизата, вещото лице отговаря, че има актувани количества над и под допустимите 15% от първоначално одобреното количество по позиции, посочени с червен и син цвят в колони 6, 9, 10 и 11 (шест, девет, десет и единадесет) на Приложение №1-4 (л.387-395). За подобект „Училищна сграда, пристройка към нея-топла връзка с физкултурен салон, спомагателна сграда с медицински кабинет и сграда училищен стол“ (Приложение №1(л.393-395), вещото лице е установило следното:

            Признати за верифициране разлики за изпълнени в повече от предвидените по КСС СМР в стойност са 3 933,33 лв. /със зелен цвят в и под таблиците на Приложение №1/, а признатите за верифициране разлики за изпълнени в по-малко от предвидените по КСС СМР в стойност са 2 063,87 лв. /със син цвят в и под таблиците на Приложение №1/. Според експертизата като обща разлика на признатите за верифициране СМР по стойност са в плюс 1 914,17 лв. спрямо предвидените по КСС първоначални стойности на тези СМР.

След проверка на съдебния състав и извършени уточнения в о.с.з. става ясно, че са допуснати изчислителни грешки, които следва да бъдат взети под внимание и съответно отстранени и които са признати и от самото вещо лице. Така, признатите за верифициране разлики за изпълнени в повече от предвидените по КСС СМР би следвало да представляват сбор от стойностите, посочени в колона 11 от таблицата в приложението в зелен цвят, но при проверка на сбора се установява, че същият е 4 143,98 лв., а не както е посочило в заключението от вещото лице - 3 933,33 лв. При изслушване на експертизата в о.с.з. тази сума е коригирана от самото вещо лице на 4 143,98 лв.

            По същия начин сумите от 2 063,87 лева, определена от в.л. като „признати в по - малко за компенсиране " би следвало да представляват сбор от стойностите, посочени в колона 11 от таблицата в приложението в син цвят, но при проверка на стойностите в колона 11, ред „VI.3." на стр. 1 от приложението е видно, че е налице математическа грешка, като вместо сумата „- 19,31", следва да се чете „- 16,65", тъй като стойността по КСС в колона 7 от същия ред е 111 лв., а признатите за компенсиране 15 % от 111 лв. са равни на 16,65, а на 19,31 лв. В този смисъл са и уточненията, направени от вещото лице при разпита му в съдебно заседание. С посочената корекция вече, сумата на стр. 3 от приложението, в текстовата част под таблицата, в син цвят, означена от вещото лице като „признати в по - малко за компенсиране" следва да се счита, че е 2 061,20 лв., а не както е посочено в заключението от вещото лице - 2 063,87 лв.

            Доколкото съгласно чл. 23, т. 2, изр. 2 от договора между страните общата стойност на количествените надвишения до 15 % от първоначално определеното количество се компенсира с общата стойност на количествени намаления до 15 % от първоначално определеното количество, то превишенията до 15 %, извършени от бенефициера в размер на 4 143,98 лв. следва да бъдат намалени с целия размер на признатите за компенсиране намаления до 15 % в размер на 2 061,20 лв. Така, след извършените компенсирания надвишенията, които са в размера над   стойността на намаленията възлизат на 2 082,78 лв.

            Според вещото лице, непризнатите за верифициране стойности на въобще неизпълнени, но предвидени с КСС СМР, според заключението, са на стойност 2 335,24 лв. /с кафяв цвят в и под таблиците на Приложение №1/. Това фактически е стойността на СМР, които са били предвидени за изпълнение съгласно първоначалната КСС, но впоследствие не са изпълнявани изобщо. Поради това, че за тях не са извършвани разходи от бенефициента, предвид нереализирането им, последният изобщо не е заявявал същите за одобрение от административния орган и не е искал плащане за тях. Поради товаи остойностени, следва да бъде отчетено, че тези разходи никога не са били предмет на отказ от верификация, т.е. и предмет на обжалваното решение (не формират отказаните за верификация разходи), поради което и не са били предмет на поставените от ответника по делото задачи към съдебно - техническата експертиза. Същевременно, съгласно чл. 23, т. 2, изр. от договора между страните, неизпълнените позиции, не могат да бъдат използвани за компенсиране на надвишените количества до 15 %, т.е. практически са ирелевантни за спора, възникнал при заявеното окончателно верифициране.

Отново според експерта, непризнатите за верифициране стойности на изпълнени в по-малко /над 15% за разлика в по-малко/ от предвидените с КСС СМР са на стойност 251,05 лв. /със син цвят в колона 12 и под таблиците на Приложение №1/, става въпрос за извършени в по - малко количество СМР, чиято стойност до 15 % се признава за участие в компенсация с извършени вповече количества СМР, а разликата над 15 %, доколкото става въпрос за намаления не представлява разход, поради което не се претендира за плащане от бенефициера, а оттам - не е предмет на отказ от верификация на разход, съответно не е предмет на настоящото дело.

Съгласно изложеното в експертизата непризнатите за верифициране стойности на изпълнени в повече от предвидените /над 15% разлика в повече/ с КСС СМР са на стойност 2761,59 лв. /с червен цвят в колона 12 и под таблиците на Приложение №1/. Същата сума е сбор от стойностите, посочени в колона 12 от таблицата в приложението в червен цвят. Става въпрос за тези превишения, които на основание чл. 23, т. 2, изр. 1 и т. 3 не се признават за верификация и същевременно не участват в компенсацията с намаленията до 15 %. Установено е при изслушване на експертизата бе, че според експерта част от тези суми са и посочената от него в колона 12, ред III. 10. на стр. 1 от приложението сума от 710 лв., както и сумата в колона 12, редове от 2.8.а. до 2.8.и. на стр. 2 от приложението от 37,20 лв. При съпоставянето на приложението в тази част с приетата по делото таблица „Проверка на признати и непризнати за верификация разходи при промяна на КСС", касаеща този обект, бе установено, че такъв разход от 710 лв. въобще не е заявяван от бенефициента за плащане и не е включван в заменителните таблици, т.е. същият е различен от разхода по ред II.2. на стр. 1 от приложението в същия размер от 710 лв. При идентично съпоставяне се установява, че и сумата от 37,20 лв. не е включвана от административния орган като непризнат разход, поради което не е предмет на обжалваното решение в тази му част. В този смисъл, след дадени от вещото лице в съдебното заседание пояснения бе установено, че горните две суми следва да бъдат изключени от този сбор. Предвид това, общата сума на непризнати разходи за СМР, чиито количествени превишения са повече от 15 % и на основание чл. 23, т. 2, изр. 1 и т. 3 от договора между страните не следва да бъдат верифицирани следва да е 2 014,39 лв. (2 761,59-710 - 37,20). Това е и сумата, посочена в таблицата „Проверка на признати и непризнати за верификация разходи при промяна на КСС", касаеща този обект.

Без отстраняване на горните неточности, становището на експерта не би могло да бъде възприето, доколкото същото влошава положението на жалбоподателя спрямо възприетата от ответния орган позиция.

При отстраняването им става ясно, че общата сума на разходите, които не следва да се верифицират на посоченото в т. 6 от решението основание, касаеща обект „Училищна сграда ..." и представляващи сбор от: 1/ превишенията на СМР до 15 %, след извършената компенсация с намаленията до 15 % (чл. 23, т. 2, изр. 2 от договора межеду страните), но поотделно за всеки подобект (както е възприел, че следва да се извърши това прихващане органът) и 2/ превишенията на СМР над 15 %, които не подлежат на одобрение (чл. 23, т. 2, изр. 1 и т. 3 от договора между страните), отново поотделно за всеки подобект (както е възприел, че следва да се извърши това прихващане органът), се равнява на 4 097,17 лв. без ДДС (2 082,78 + 2 014,39), вместо първоначално посочените от експерта 5 347,88 лв., чиято стойност именно практически уврежда положението на жалбоподателя и е недопустимо да бъде приета.

            При възприетия от ответния орган разделен подход на компенсиране (по подобекти, както бе споменато това и по-горе) и след отстранените в о.с.з. неточности, определените от вещото лице резултати съвпадат с изводите на органа, а именно:

За подобект „Спомагателна сграда с учебни кабинети“, вещото лице заявява, че има актувани количества над допустимите 15% от първоначално одобреното количество по позиции, посочени с червен цвят в колони в колони 6, 9, 10 и 11 на Приложение № 2 (л.387), като установява следното:

            Признатите за верифициране разлики за изпълнени в повече от предвидените по КСС СМР в стойност са 149,48 лв./със зелен цвят в и под таблиците на Приложение №2/, а признатите за верифициране разлики за изпълнени в по-малко от предвидените по КСС СМР в стойност са 710,75 лв. /със син цвят в и под таблиците на Приложение №2/. Като обща разлика на признатите за верифициране СМР по стойност са в минус 561,27 лв.

            Непризнатите за верифициране стойности на изпълнени в повече от предвидените /над 15% разлика в повече/ с КСС СМР са на стойност 1086,28 лв. /с червен цвят в колона 12 и под таблиците на Приложение №2/, т.е общо непризнати превишени над 15% са на стойност 1 086,28 лв.

            За подобект „Сграда на физкултурен салон за ПГССЛП“ има актувани количества над или под допустимите 15% (петнадесет процента) от първоначално одобреното количество по позиции, посочени с червен цвят в колони в колони 6, 9, 10 и 11 на Приложение № 3(л.388-389), в заключението е посочено следното:

            Признати за верифициране разлики за изпълнени в повече от предвидените по КСС СМР, според вещото лице, са в стойност от 641,26 лв. /със зелен цвят в и под таблиците на Приложение №3/, а признатите за верифициране разлики за изпълнени в по-малко от предвидените по КСС СМР в стойност са 1776,41 лв. /със син цвят в и под таблиците на Приложение №3/. Като обща разлика на признатите за верифициране СМР по стойност са в минус 1 135,15 лв., т.е. признатите икономии до 15% са повече от признатите разходи в повече, до 15%, като ги компенсират изцяло.

            Непризнатите за верифициране стойности на въобще неизпълнени, но предвидени с КСС СМР са на стойност 173,32 лв. /с кафяв цвят в и под таблиците на Приложение №3/, това са суми, предвидени по проект, но неизпълнени и незаявени от жалбоподателя, които практически не са част от предмета на спора. Що се отнася до непризнатите за верифициране стойности на изпълнени в повече от предвидените /над 15% разлика в повече/ с КСС СМР, те са на стойност 59,10 лв. /с червен цвят в колона 12 и под таблиците на Приложение №3/.

            За подобект „Сграда парна централа“ вещото лице е установило, че има актувани количества над или под допустимите 15% (петнадесет процента) от първоначално одобреното количество по позиции, посочени с червен цвят в колони 6 на Приложение № 4 (л.390). Посочено е следното:

            Признатите за верифициране разлики за изпълнени в повече от предвидените по КСС СМР в стойност са 132,00 лв. /със зелен цвят в и под таблиците на Приложение №4/, а признатите за верифициране разлики за изпълнени в по-малко от предвидените по КСС СМР в стойност са 32,92 лв. /със син цвят в и под таблиците на Приложение №4/. Като общата разлика на признатите за верифициране СМР по стойност са в плюс 99,08 лв., това е признат за направен разход вповече, но до 15% от първоначалните количества по проекта, който поради недостатъчно направени разходи в по-малко (до 15%) за съответния обект, остава непогасен и съответно бива непризнат от ответния орган. Непризнатите за верифициране стойности на изпълнени в повече от предвидените /над 15% разлика в повече/ с КСС СМР са на стойност 2,80 лв. /с червен цвят в колона 12 и под таблиците на Приложение №4/.

            За подобект обект „Площадково отводняване и ремонт на външна канализационна връзка към улична канализационна мрежа“ според експертното заключение има актувани количества над допустимите 15% (петнадесет процента) от първоначално одобреното количество по позиции, както и неизпълнени въобще предвидени СМР, които са заменени с подобни такива, посочени с червен цвят в колони 6 на Приложение № 5 (л.391), като :

            Признатите за верифициране разлики за изпълнени в повече от предвидените по КСС СМР в стойност са 457,22 лв. /със зелен цвят в и под таблиците на Приложение №5-пет/, а признати за верифициране разлики за изпълнени в по-малко от предвидените по КСС СМР до 15% - няма.

Непризнати за верифициране стойности на въобще неизпълнени, но предвидени с КСС СМР няма, но според експертът има неизпълнени /но без санкция от УО/ предвидени с КСС видове СМР /в четири позиции - със син цвят на стойностите със знак минус и кафяв цвят на отметката „неизпълнено" в таблицата на Приложение №5 / на обща стойност 37 720 лв., които четири вида СМР с посочената стойност са заменени с подобен вид /но непредвиден и без санкция от УО/ на стойност 14 804,28 лв. /с червен цвят в колона 9, ред Б. 1.2.1 в таблицата на Приложение №5/. Непризнати за верифициране стойности на изпълнени в повече от предвидените /над 15% разлика в повече/ с КСС СМР са на стойност 2139,46 лв. /с червен цвят в колона 12 и под таблиците на Приложение №5/. Общо непризнати превишения от УО по таблиците за проверка на признати и непризнати разходи за верифициране при промяна на КСС за този подобект / над 15%/, са на стойност, според вещото лице, от 2139,46 лв.  

            За подобект „Паркоустройство, озеленяване и благоустрояване“, вещото лице заявява, че няма актувани количества над допустимите 15%, но има количества СМР, изпълнени в по-малко - до допустимите 15% (петнадесет процента) от първоначално одобреното количества по позиции, както и има неизпълнен един вид СМР /но без санкция от УО/, посочени в Приложение №6 (л.392), както следва:

            Признатите за верифициране разлики за изпълнени в повече от предвидените по КСС СМР в стойност са 934,69 лв. /със зелен цвят в и под таблиците на Приложение №6/, а признати за верифициране разлики за изпълнени в по-малко от предвидените по КСС СМР до 15% в стойност са 832,10 лв. /със зелен цвят в и под таблиците на Приложение №6/. Като общата разлика на признатите за верифициране СМР по стойност са в плюс 102,59 лв.

            Непризнати за верифициране стойности на въобще неизпълнени, но предвидени с КСС видове СМР има за една позиция /но без санкция от УО/, на стойност 105,50 лв. /в кафяво в таблицата в колона 11 и под таблицата на Приложение №6/

            Експертизата обосновава отговора с получените стойности за този подобект „Паркоустройство, озеленяване и благоустрояване“ -Превишения на неизпълнени и непризнати в повече от 15% ръст видове СМР - няма -Въобще неизпълнени и непризнати видове СМР, но без санкции от УО, има отчетени за 105,50 лв.

            След направените уточнения и отстранените неточности съдът е приел закл‘чението на вещото лице, което подлежи на преценка комплексно с останалия доказателствен материал по делото.

            При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

            Жалбата е допустима като подадена в срок (решението е получено на 29.05.2019г. – л.43, а жалбата е депозирана до съда на 10.06.2019г. – л.2), против подлежащ на оспорване административен акт, с който се засягат права и интереси на жалбоподателя като адресат на акта. С оспорения акт се отказва верификация на извършени разходи по подадено от Община Карнобат  заявените за окончателно плащане на разходи по изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Съгласно чл. 21, ал.1 от АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи и законни интереси на граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Предвид това настоящият съдебен състав приема, че Решение № РД-02-36-662/27.05.2019г. издадено от зам.-министъра и ръководил на УО на ОПРР, представлява индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол.

            Разгледана по същество, съдът намира жалбата за неоснователна, поради следните обстоятелства:

С обжалваното решение, издадено на основание чл.60, ал.1, чл.62, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.63, ал.1, т.3 и чл.64, ал.1 от ЗУСЕСИФ, органът не е извършил верификация и плащане на разходи в общ размер на 55 468,46 лв. с ДДС.

Преди произнасяне по предмета на спора съдът намира за необходимо да направи следното уточнение: отказа да се верифицират суми не е част от процедурата по определяне на финансова корекция. Двете процедури се подчиняват на различни правила и имат за резултат актове с различни последици. При верификацията на разходи се потвърждава или не допустимостта им, УО може да изисква допълнителни документи, както и да извършва проверки на място, като съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕСИФ започната процедура по администриране на нередност е основание за неверифициране на разхода.

Със Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, обн. ДВ, бр. 101/22.12.2015 г., в сила от 25.12.2015 г., в чл. 1, ал. 1 от същия, се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/, реда за предоставяне на финансова подкрепа или безвъзмездна финансова помощ, правилата на определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Според чл. 1, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, средствата от ЕСИФ по смисъла на този закон са средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, предоставени по програми на Република България. За средства от ЕСИФ се счита и предвиденото в програмите национално съфинансиране.

 

По въпроса за компетентността на органа издал акта и спазване на административно производствените правила:

            Съобразно нормата на чл. 60, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, управляващите органи извършват авансови, междинни и окончателни плащания въз основа на искане на бенефициента. Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗУСЕСИФ органи за управление и контрол на средствата от ЕСИФ са управляващите органи, сертифициращите органи и одитните органи. В чл.9, ал.5 от ЗУСЕСИФ е предвидено, че ръководител на управляващия орган е ръководителят на администрацията или организацията, в чиято структура се намира управляващият орган, или оправомощено от него лице. В ал.2 на същата разпоредба е предвидено, че управляващите органи се създават като звено в администрация по реда на Закона за администрацията или Закона за местното самоуправление и местната администрация, или като отделна администрация. Доколкото това е приложимо съгласно правото на Европейския съюз, функциите на такъв орган може да се предоставят за изпълнение и от друг орган или организация.

            Съгласно чл. 28, ал.1, т.1 от Устройствения правилник на МРРБ Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД "СППРР") изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз и Структурните и инвестиционните фондове. Следователно, на основание чл. 9, ал. 5 от ЗУСЕСИФ, Министърът на регионалното развитие и благоустройството, като ръководител на министерството, на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 28, ал.1, т.1 от Устройствения правилник на МРРБ, е ръководител на УО, одобрил проекта и той е компетентният орган, който би следвало да е автор на административния акт. Няма пречка обаче, видно от нормата на чл. 9, ал.5, предл. последно от ЗУСЕСИФ, министърът да делегира своите правомощия на друго лице. Това е направено, съобразно заповед № РД-02-36-1179/26.09.2018г. (л.13). От изложеното следва, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган - заместник-министър на МРРБ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ в кръга на неговите правомощия.

Обжалваният административен акт е издаден в предвидената от закона писмена форма - чл. 59, ал. 2 от АПК. От формална страна актът съдържа както фактически, така и правни основания с оглед на изискванията на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, паради което релевираните възражения за немотивираност на решението, са неоснователни. Доколко тези фактически и правни основания са материално законосъобразни и доколко обхващат всички елементи на фактическия състав на отказът за верификация на безвъзмездна финансова помощ е въпрос на материална законосъобразност на акта.

Уредбата на производството по верификация на разходи се съдържа в чл. 60 - чл. 68 от ЗУСЕСИФ. Съгласно цитираните разпоредби междинни и окончателни плащания се извършват след верифициране с цел потвърждаване допустимостта на извършените разходи и при наличие на физически и финансов напредък на проекта. Чрез междинни и окончателни плащания се възстановяват само допустими разходи, верифицирани от управляващия орган. Съгласно чл. 62, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, УО извършва верифициране на разходите въз основа на проверка на документите, представени към искането за плащане и на проверки на място, когато това е приложимо. Общите условия за допустимост на разходите са регламентирани в чл. 57 и чл. 58 от ЗУСЕСИФ. Според чл. 59, ал. 1 от ЗУСЕСИФ конкретните национални правила и детайлните правила за допустимост на разходите за съответния програмен период за всяка оперативна програма по чл. 3, ал. 2 от закона се определят с нормативен акт на Министерския съвет. Такива на национално ниво са ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (наричано постановлението) и НАРЕДБА № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество, (наричана наредбата).

Съгласно чл.62, ал.1 от ЗУСЕСИФ, „Междинни и окончателни плащания се извършват след верифициране с цел потвърждаване допустимостта на извършените разходи и при наличие на физически и финансов напредък на проекта. Управляващият орган извършва плащането в 90-дневен срок от постъпване на искането за плащане на бенефициента.“ Според ал.2 на същата норма „Чрез междинни и окончателни плащания се възстановяват само допустими разходи, верифицирани от управляващия орган.“ Съгласно ал.3 „Управляващият орган извършва верифициране на разходите въз основа на проверка на документите, представени към искането за плащане, и на проверки на място, когато това е приложимо.

От разпоредбите на цитираните норми става ясно това, че за да бъде извършено едно междинно или окончателно плащане следва при условията на кумулативност да са налице следните две предпоставки по чл.62, ал.1 от ЗУСЕСИФ: 1. Верифициране с цел потвърждаване допустимостта на извършените разходи и 2. Наличие на физически и финансов напредък на проекта.

В случая основанието да не се извърши верифициране на процесните разходи от т.1 до т.8 от оспореното решение е, че административния орган е приел същите за недопустими. Кои разходи са допустими е посочено изчерпателно в разпоредбата на чл.57, ал.1 от ЗУСЕСИФ – разходите се считат за допустими, ако са налице едновременно следните условия: 1.разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл.3, ал.22.разходите попадат във включени в документите по чл.26, ал.1 и в одобрения проект категории разходи; 3.разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности; 4.разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство; 5.разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система; 6.за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; 7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи.

Следователно, всички разходи, които не отговарят на критериите по посочената правна норма са недопустими и не подлежат на верификация. Законодателят не е уредил изрично въпроса в кои случаи управляващият орган може да откаже верификация на разходи, но по аргумент на противното това следва да са случаите, при които разходите са недопустими, т.е. не е налице някое от условията в чл.57, ал.1, т.1-т.7 от ЗУСЕСИФ.

С оспореното решение административния орган е отказал да верифицира и плати разходите по т. 1 - 8 вкл., представляващи безвъзмездна финансова помощ, поради липсата на някое от условията, предвидени в чл. 57 от ЗУСЕСИФ, във вр. с чл. 84 и чл. 82, ал. 1, т. 5 от Общите условия към сключения между страните административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 12.12.2016 г. или във вр. с чл.23 от сключения на 12.12.2016г. административен договор за предоставяне на БФП.

Съгласно чл. 23 от договора между страните, при верификация на разходите за СМР УО на ОПРР проверява отчетените видове и количества спрямо заложените по договора с изпълнителя.

Съгласно чл. 82, ал. 1, т. 5 от Общите условия, управляващият орган извършва проверка (верификация) на декларираните разходи в искането плащане (вкл. в окончателното), което включва документална проверка на разходите, на изпълнените дейности по проекта/бюджетна линия (финансов план) и по преценка, проверява на място изпълнението на дейността, като се проверява дали са налице доказателства за реалното изпълнение на всяка дейност, за която е платен разходът.

Както се посочи по-горе, според чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ условията за приемане на разходите да са допустими е да са реално доставени продуктите, да са извършени услугите и строителните дейности.

Съгласно разпоредбата на чл. 84 от Общите условия към договора за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020г., които са неразделна част от административния договор между страните по делото, в случай, че се установи, че разходът не съответства на условията за допустимост по чл. 82, ал. 1, управляващият орган не ги одобрява (верифицира).

След анализ на посочените норми следва извод, че отказът за верификация на разходи, представляващи БФП, ще е законосъобразен, ако не са налице някои от посочените по-горе условия. За всяка една от осемте точки на процесното решение органа е посочил конкретните липсващи  условия, както и реално установеното от извършената намясто проверка и тази от представените от жалбоподателя документи.

Както вече беше посочено, съгласно чл. 82, ал. 1 от Общите условия към договора за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020г., Управляващия орган на ОПРР извършва документална проверка и по преценка - проверка на място относно това изпълнена ли дейност, за която се претендира плащане на разход. От представената по делото преписка се установява, че е извършена проверка на място, за което е съставен Протокол за измерване от 11.12.2018 г. за установяване на реално изпълнени видове СМР, проверени при проверка на място (л.161-166). В него е посочено както вида и количеството на предвидените по проект СМР (посочвани в колони три и четири от таблицата по протокола), така и установените като действително изпълнени по вид и количество такива (посочени в колони пет и шест от таблицата в протокола).

По отношение на отказите за верификация на органа, изложени в т.т. от 1 до 6 следва да бъде обобщено, че всички касаят като причина липса на предпоставката по чл.57, ал.1, т.3, а за някои от тях и т.2 ЗУСЕСИФ, вр. чл.84 и чл.82, ал.1, т.5 от Общите условия на сключения между страните договор и е свързано с установяване на заявени за плащане разходи за недоставени по проекта стоки и услуги или извършване на такива, които не са предвидени като позиции по проектната документация. Практически заявеното от Община Карнобат за верифициране е на база 2бр. протоколи с частен характер, които са изготвени в отсъствие на представител на ответния орган и не са заверени от него. На установителното им действие органът противопоставя констатации, извършени от негови представители намясто и отразени в Протокол от 11.12.2018г., който е предявен и неоспорен от страна на жалбоподателя както в самото административно производство, така и в пред настоящия съдебен състав, поради което се ползва от него с материална доказателствена сила във всичките му установителни части.

 

Относно т.1 от решението:

Административният орган е приел, че поради липса на предвидените в чл.57, ал.1, т.3 от ЗУСЕСИФ условия във вр. с чл. чл. 84 и чл. 82, ал. 1, т. 5 от Общите условия към сключения между страните административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 12.12.2016г. няма да извърши верификация и плащане на разходи в размер на 5 986,73 лв. За да достигне до този извод органа посочва, че при извършено извадково измерване на СМР в хода на осъществената проверка на място, са установени разлики между актуваните и реално измерените на място количества на отделни позиции, както и разлики между вида на актуваните и вида на реално измерените на място позиции, като за последните е изискано представяне на заменителни таблици и становища, относно извършените промени. Посочените по-горе норми изискват реалност на доставките и извършените СМР, както и доказателства за изпълнението на всяка една дейност, за която е платен разход.

По отношение на разходите по ред първи, втори и трети в таблицата по т. 1 от обжалваното решение (част Архитектурна, III Дограма) - на страница 2 от Протокола за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т. 1, 2 и 3 от раздел III Дограма, Община Карнобат е посочила, че по проект е предвидено монтирането на димоуплътнителни самозатварящи се врати от алуминиева дограма 200/250 см. - 3 бр., обхващащи 15 кв.м.; димоуплънителни самозатварящи се врати от алуминиева дограма 200/300 см. - 3 бр., обхващащи 18 кв.; димоуплънителни самозатварящи се врати от алуминиева дограма 95/200 см. - 1 бр., обхващащи 2 кв. Именно врати с посочената площ са актувани от бенефициента, като за същите последния претендира разходи за възстановяване. Според протокола от проверката, описаните врати не са установени при измерване на място. След изискване на становище, Община Карнобат е представила становище за допустимост на основание чл. 4, ал. 4 от Наредба РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на РБ с рег. № 1983-сд-24/03.04.2017г. (л.253-255) за установяване, че констатираните на място врати съответстват на вратите, заложени първоначално в проекта. Описаният в становището за допустимост продукт, според административния орган, е с технически спецификации и характеристики, несъотвестващи на тези на димоуплътнителните самозатварящи се врати, предвидени в проекта. Доколкото обаче такива врати не се установяват при проверката и жалбоподателя не доказва тяхното монтиране, то няма спор, че предявените за плащане разходи по тях, не следва да бъдат възстановени. Предвид това, настоящият съдебен състав намира за правилен извода на органа да не верифицира и изплати сумата от общо 2 625 лв. по тази позиция.

По отношение на разходите по ред четири в таблицата по т. 1 от обжалваното решение (част ОВК Инсталации, I Отопление - доставка и монтаж, 1. Отопление Столова) - на страница 3 от Протокола за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т. 9.4. бенефициентът е посочил, че по проект е предвидено монтирането на 2 бр. алуминиеви радиатори с присъединителна височина 600 мм., отоплителна мощност 187Wглидер, комплект с обезвъздушител и тапи. Актувани са 2 бр. (т.е. претендират се разходи за 2 бр.), като при извършена на място проверка не са установени същите да са действително монтирани. Именно поради това органа е отказал верифициране и плащане на разхода за тези 2 бр. СМР на стойност, посочена в протокола за приемане на извършени СМР от 21.08.2018 г., подписан от бенефициента и неговия изпълнител и която стойност бенефициентът претендира за плащане като безвъзмездна помощ (134 лв. без ДДС). Тези изводи на органа се споделят и от съда.

За разходите по ред пети в таблицата по т.1 от обжалваното решение част ОВК Инсталации, I Отопление - доставка и монтаж, 1. Отопление Столова) - на страница 3 от Протокола за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т. 9.5. бенефициентът е посочил, че по проект е предвидено монтирането на 1 бр. алуминиеви радиатори с присъединителна височина 600 мм., отоплителна мощност 187Wглидер, комплект с обезвъздушител и тапи. Претендират се разходи за 1 бр., като при извършена на място проверка не е установено такъв действително да е монтиран. Според мотивите изложени в таблицата, промяната не е отразена в заменителната таблица, поради което не следва да се верифицира и плати сумата от 80 лв. без ДДС, актувана в Протокол за приемане на извършени СМР от 21.08.2018г. Тук съдът намира за правилно решението да не се верифицират тези разходи, доколкото липсва реално извършени СМР, каквото е едно от условията на чл.57, ал.1, т.3 от ЗУСЕСИФ, посочено и от органа.

За разходите по ред шести в таблицата по т. 1 от обжалваното решение (Сграда на физкултурен салон, част Архитектура, III Дограма) - на страница 6 от Протокол за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т. 4 от част Архитектурна, III Дограма е посочено, че по проект е предвидено поставяне на дограма - врати МДФ общо 30 кв.м., като са актувани 30 кв.м., но врати от друг материал - алуминиеви. Видно от посочването в обжалваното решение, управляващият орган е приел, че материалът на монтираните врати - алуминий е с по - добри характеристики и с единична цена от 70 лв./кв.м., която е по - ниска от единичната цена на одобрените по проект МДФ врати от 112 лв./кв.м. Независимо от това, в заменителната таблица бенефициента – Община Карнобат е включил цената на МДФ врати, каквито обаче се установява, че не е монтирал и за тяхното заплащане претендира верификация на разходи, вместо да включи в таблиците цената на алуминиевите врати. Поради това, управителният орган правилно не е верифицирал само разходите в размер, представляващ разликата между цената на вратите по проект от МДФ и цената на алуминиевите врати - 1 250 лв. (30 кв.м.*112 лв./кв.м. - 30 кв.м.*70 лв./кв.м. = 3 360 – 2 100 = 1 260 неверифицирани разходи), т.е. по същество е верифицирал и платил направените разходите за действително монтираните алуминиеви врати и е отказал верифициране и плащане на разходи, които реално не са извършени.

Относно разходите по ред седми в таблицата по т. 1 от обжалваното решение (част ОВК Инсталации, I Отопление - доставка и монтаж) - на страница 7 от Протокола за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т. 7.12., по проект е предвидено монтирането на 14 бр. алуминиеви радиатори с присъединителна височина 600 мм., отоплителна мощност 187W глидер, комплект с обезвъздушител и тапи; актувани са 14 бр. (т.е. претендират се разходи за 14 бр.), като на място са установени действително монтирани 12. Именно поради това органът е отказал да верифицира разходи единствено за тези 2 бр. СМР на стойност, посочена в протокола за приемане на извършени СМР от 05.06.2018 г., подписан от бенефициента и неговия изпълнител и която стойност бенефициентът претендира за плащане като безвъзмездна помощ. Отказът на органа, според настоящия съдебен състав е правилен и законосъобразен.

По отношение на разходите по ред осми в таблицата по т. 1 от обжалваното решение (част ОВК Инсталации, I Отопление - доставка и монтаж) - на страница 7 от Протокола за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т. 9, бенефициентът наред с УО, е посочил, че по проект е предвидено монтирането на 23 бр. терморегулиращ вентил ½ , актувани са 23 бр. (т.е. претендират се разходи за 23 бр.), като според оспорения адм. акт намясто са установени действително монтирани 22 бр. Административният орган обаче е преценил в оспорения акт, че след като са монтирани 20 отоплителни тела, следва да бъдат признати и 20бр. вентили, като разходите за останалите три непризнати броя не следва да бъдат верифицирани. (л.164 от делото). Този извод съдебният състав намира за правилен, доколкото заявените вентили са били обвързани в проекта със заявените отоплители, - по 23 бр. от всеки вентил за всеки от 23-те броя радиатори. По тази причина съдебният състав счита, че установяването им намясто като 22 бр., 2 от които монтирани явно на други, различни от заявените 23бр. и изпълнени 20 бр. радиатори, не е в изпълнение на проекта, поради което правилно  е заключил, че разходът е недопустим като за позиция „терморегулиращ вентил ½“ е необходимо да се верифицира количество от 20 бр. Като е отказал да верифицира сума от 22,50 лева (стойността на 2бр. вентили, вместо на 3бр.) ответният орган е поставил жалбоподателя в по-благоприятно положение, което е недопустимо да бъде влошавано от страна на настоящия съдебен.

Такива изводи са направени и по отношение разходите по ред девети в таблицата по т. 1 от обжалваното решение (част ОВК Инсталации, I Отопление - доставка и монтаж) - на страница 7 от Протокола за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т.12, където е посочено, че по проект е предвидено монтирането на 23 бр. секретен вентил ½, актувани са 23 бр. (т.е. претендират се разходи за 23 бр.), като на място са установени действително монтирани 22. (л.164), доколкото заявените вентили са били обвързани в проекта със заявените радиатори настоящият състав счита, че установяването им намясто като 22 бр., 2 от които монтирани явно на други, различни от заявените 23бр. и изпълнени 20 бр. радиатори, не е в изпълнение на проекта, поради което органът правилно е отчел разходът на тези три броя за недопустим, а сумата от стойността на 3 бр. да не бъде верифицирана (3*11,39 лева) правилно  е заключил, че за позиция „терморегулиращ вентил ½“ е необходимо да се верифицира количество от 20 бр.

По отношение на разходите по ред десети в таблицата по т. 1 от обжалваното решение (Сграда парна централа на ПГССЛП, част Архитектура, II Настилки) - на страница 8 от Протокола за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т. 1. бенефициентът, е посочил, че по проект е предвидено полагане на циментова замазка по под 2,50 кв. м. Актувани са 2,50 кв.м. (т.е. претендират се разходи за 2,50 кв.м.), като на място са установени действително положени 0 кв.м. Именно поради това органът е отказал да верифицира сума за тези 2,5 кв.м. СМР на стойност, посочена в протокола за приемане на извършени СМР от 05.06.2018 г., подписан от бенефициента и неговия изпълнител и която стойност бенефициентът претендира за плащане като безвъзмездна помощ.

Жалбоподателят възразява срещу законосъобразността на решението в частта относно т. 1. ред 9 и т. 10 с твърдението, че снимковият материал не е годно доказателствено средство за установяване липсата на СМР. Според мнението на съдебния състав това е снимков, представен от самия жалбоподател в хода на административното производство, с оглед оборване на част от констатациите на управляващия орган за липси на СМР и реално извършени разходи. Истинността на изображенията е възприета безкритично от органа, като част от своите изводи той базира на тези представени от жалбоподателя снимки, а от друга страна съобразяването с възражението на процесуалния представител на жалбоподателя не променя констатациите от протокола за проверка на управляващия орган. В подкрепа на отразеното, следва да се отчете обстоятелството, че според протокола за измерване от 11.12.2018 г. СМР- та по тези редове в позиция Настилки, част Архитектурна, стр. 8 от протокола е констатирано, че те не са изпълнени, посоченото количество в кв. метри е 0 кв.м. Снимките са представени на по-късен етап, следващ проверката, за да опровергаят част от констатациите й, но не може да бъде установено от снимковия материал дали настилката действително е положена или е налице фотографски монтаж, както и това дали снимката е изображение именно на процесния обект или на друг, различен от него. Всичко това сочи на правилен и обоснован извод от страна на жалбоподателя за недоказаност на извършения разход и се явява основание за отказ от верификация на стойността му.

По отношение на разходите по ред единадесети в таблицата по т. 1 от обжалваното решение (Сграда парна централа на ПГССЛП, част Архитектура, II Настилки) - на страница 8 от Протокола за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т.2. бенефициентът, е посочил, че по проект е предвидено полагане на керамична настилка - непързалящ се гранитогрес 2,50 кв.м.; актувани са 2,5 кв.м. (т.е. претендират се разходи за 2,5 кв.м.), като на място са установени действително положени 0 кв.м. Именно поради това не се верифицира сума за тези 2,5 кв.м. СМР на стойност, посочена в протокола за приемане на извършени СМР от 05.06.2018 г., подписан от бенефициента и неговия изпълнител и която стойност бенефициентът претендира за плащане като безвъзмездна помощ. Несъмнено и в този случай е са налице посочените от органа основания за отказ – чл.57, ал., т.3 от ЗУСЕСИФ във вр. с чл.82, ал.1, т.5 и чл.84 от Общите условия.

По отношение на разходите по ред дванадесети в таблицата по т. 1 от обжалваното решение (Сграда парна централа на ПГССЛП, част Архитектура, II Настилки) - на страница 8 от Протокола за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т.3. Община Карнобат, е посочила, че по проект е предвидено полагане на первази от теракот 5 кв.м., актувани са 5 кв.м., а на място са установени действително положени 0 кв.м. Именно поради това с решението не се верифицира сумата за тези 5 кв.м. СМР, чиято стойност е посочена в протокола за приемане на извършени СМР от 05.06.2018 г., подписан от бенефициента и неговия изпълнител и която стойност бенефициентът претендира за плащане като безвъзмездна помощ.

По отношение на разходите по ред тринадесети в таблицата по т. 1 от обжалваното решение (Сграда парна централа на ПГССЛП, част Архитектура, III Дограма) - на страница 8 от Протокола за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т.3. бенефициентът е посочил, че по проект е предвидено поставяне на прозорци PVC дограма U - l,40W/m2k вкл. външна алуминиева подпрозоречна дъска 30 см - 11,60 кв.м. Претендират се разходи за 11,60 кв.м., като на място са установени действително положени 8,88 кв.м. Именно поради това с решението не е верифицирана сума за тези 2,72 кв.м. разлика (11,60 - 8,88) СМР на стойност, посочена в протокола за приемане на извършени СМР от 05.06.2018 г., подписан от бенефициента и неговия изпълнител и която стойност бенефициентът претендира за плащане като безвъзмездна помощ. Доколкото в хода на производството не се доказа обратното, то правилен е извода на органа и в тази му част.

По отношение на разходите по ред четиринадесети в таблицата по т. 1 от обжалваното решение (Сграда парна централа на ПГССЛП, част Архитектура, III Дограма) - на страница 9 от Протокола за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т.3. бенефициентът е посочил, че по проект е предвидено монтаж на стоманени решетки по детайл на изпълнителя - 11,60 кв.м. Актувани са 11,60 кв.м., като на място са установени действително положени 8,16 кв.м. И тук, поради липсата на реално извършени СМР в пълния актуват обем, административният орган е решил да не верифицира сумата за тези 3,44 кв.м. разлика (11,60 - 8,16), на стойност, посочена в протокола за приемане на извършени СМР от 21.08.2018 г., подписан от бенефициента и неговия изпълнител, и която стойност бенефициентът претендира за плащане като безвъзмездна помощ. В тази хипотеза, както при преходните случай, доколкото жалбоподателят не доказва че реално е изпълнил актуваното по проект количество, то правилен е извода на органа да не верифицира и плати установената разлика.

По отношение на разходите по ред петнадесети в таблицата по т. 1 от обжалваното решение (Част Ел.инсталация, Силова от Протокола за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т.20. бенефициентът е посочил, че по проект е предвидено доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло LEDs 6W акумулиращ блок и авт. превключвател с автономност 60мин - 3 бр. Актувани са 3 бр., като на място са установени действително монтирани 2 бр. Именно поради това не се верифицира сумата заявена за този 1 бр. продукт, посочена в протокола за приемане на извършени СМР от 05.06.2018 г., която стойност бенефициентът претендира за плащане като безвъзмездна помощ. И в тази част, решението е законосъобразно и отговаря на посочените от органа правни основания, визирани в чл. в чл.57, ал.1, т.3 от ЗУСЕСИФ във вр. с чл.84 и чл.82, ал.1, т.5 от Общите условия.

По отношение на разходите по ред шестнадесети и ред седемнадесети в таблицата по т. 1 от обжалваното решение (Част Ел.инсталация, Силова инсталация) - на страница 9 от Протокола за измерване от 11.12.2018 г., позиция по т.21, 22 и 23 (л.165). Община Карнобат е посочила, че по проект е предвидено доставка и монтаж на LEDs осветително тяло 20W, 220V, IP54 - общо за трите позиции - 16 бр. Актувани са 16 бр. (т.е. претендират се разходи за 16 бр.), като на място са установени действително монтирани общо 13 бр. Впоследствие, по представен от самия бенефициент снимков материал е установено, че наличното по позиция 22 осветително тяло е 1 бр. и по позиция 23 осветително тяло 1 бр., откъдето органът е счел, че действително монтираните осветителни тела по позиция 21 следва да са 11 бр. Именно поради това е отказал да верифицира сума за 2 бр. продукт по позиция 21 и 1 бр. продукт по позиция 22, посочени в протокола за приемане на извършени СМР от 05.06.2018 г., подписан от бенефициента и неговия изпълнител, и която стойност бенефициентът претендира за плащане като безвъзмездна помощ. Така отчетеното от органа съдът приема за надлежно доказано, поради което направените правни изводи съответстват на фактическите установявания, приети по делото.

От всичко изложено за т.1 от решението съдът намира, че отказът да бъдат верифицирани заявените от община Карнобат суми е правилен и законосъобразен, обоснован е с констатациите на управляващия орган намясто, за които е съставен официален свидетелстващ документ, неоспорен по делото от страна на жалбопоателя и необорен с други годни доказателствени средства.

 

Относно т.2 от решението възражения не са изложени. Въпреки това, предвид обстоятелството, че с петитума на жалбата се търси отмяна на цялото решение, съдът намира необходимост да изложи съображения по същество, както следва:

Административния орган е приел, че поради липса на предвидените в чл.57, ал.1, т.3 от ЗУСЕСИФ условия във вр. с чл. 84 и чл. 82, ал. 1, т.5 от Общите условия към сключения между страните административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 12.12.2016г. няма да извърши верификация и плащане на разходи в размер на 4,39 лв. За да достигне до този извод органът е посочил, че по отношение на изготвените заменителни таблици се констатира, че за обект: „Паркоустройство, озеленяване и благоустройство“ общата сума на реално изпълнените СМР съгласно таблицата (103 090,42лв. без ДДС), не съответства на отчетената сума в Протокол за приемане на извършени СМР от 21.08.2018г. (103 094,08лв. без ДДС), основание за извършване на плащане към изпълнителя. Установената от органа разлика не се верифицира, с процесното решение. След извършена проверка на приложените по делото заменителна таблица за обект: „Паркоустройство, озеленяване и благоустройство“ (л.226) и Протокол за приемане на извършени СМР от 21.08.2018г. (л.184), съдът действително установява, че стойността на извършените СМР е с 3,66 лв. без ДДС по-малко от тези посочени в КСС и тези в Протокол за приемане на извършени СМР от 21.08.2018г. Разпоредбите, на които се позовава органа – чл. 57, ал.1, т.3 от ЗУСЕСИФ във вр. с чл. чл. 84 и чл. 82, ал. 1, т. 5 от Общите условия, изискват реалност на изпълнението на СМР и доказателства, който да подкрепят същото. Такива относно отказаната сума не са представени както пред органа, така и пред настоящия съдебен състав, поради което изводите за недопустимост на процесната сума са правилни и обосновани.

 

Относно т.3 от решението съдебният състав излага следните мотиви, въпреки липсата на конкретни възражения от страна на жалбоподателя:

За изпълнение на СМР за проект „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат" е сключен договор per. № BG16RFOP001-3.002-0027-C01-S-01/17.11.2017г. с изпълнител консорциум „КАРНОБАТ 2017". СМР са приключили и обектът е въведен в експлоатация.

За обект "Площадково отводняване и ремонт на външна канализационна връзка към уличната канализационна мрежа" е включена нова позиция в Раздел „Канализация за дъждовни води", поз. 2,2 „Линейни отводнители 100/100 с поцинкована решетка по алея-централен вход", за която липсва становище относно необходимостта от изпълнението й.

Във връзка с гореописаното, не е била верифицира сума в размер на 2 825,17 лв., както и 565,03 лв. съответстващ размер ДДС. Общият размер на неверифицираните разходи по договор № BG16RFOPOO1-3.002-0027-С01-S-01 от 17.11.2017r. с изпълнител Консорциум „КАРНОБАТ 2017" е 3 390,20 лв., които са обективирани във Фактура 0000000010 от 30.08.2018г.

На първо място за да прецени законосъобразността на отказа да верифицира горната сума, съдът намира за необходимо да припомни, че съгласно позицията на вещото лице за подобект „Площадково отводняване и ремонт на външна канализационна връзка към улична канална мрежа в ПГССЛП“ и подобект „Паркоустройство, озеленяване и благоустрояване в ПГССЛП“ гр.Карнобат видове и количества СМР, които да отговарят на условия за непредвидимост няма. Т.е. касае се изключително за нова позиция, която е могла да бъде предвидена в първоначалния проект, но това не е сторено. Този извод е изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.23, ал.3 от Административния договор между страните, според която „Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани в увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни  и монтажни работи, които към момента на разработване или одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация“ В тази връзка от органът е била изискана допълнителна техническа обосновка, като не е спорно по делото, че подобна не е била представена от страна на жалбоподателя. Отговорите му са общи и по съдържание не предоставят исканата информация. По тази причина липсва отделен протокол от страна на бенефициента за одобряването им, тъй като разходите не са придружени от технически документи обосноваващи изпълнението им, които бенефициера е следвало да представи. При така установеното категорично се доказва липсата на едно от условията за допустимост на разходите, регламентирано в разпоредбата на чл.57, ал.1. т.2 ЗУСЕСИФ, според която наред с останалите критерии, при условията на кумулативност би следвало разходите да попадат във включени в документите по чл.26, ал.1 и в одобрения проект категории разходи, което обстоятелство в конкретния случай не е налично.

 

Макар жалбоподателят да не оспорва констатациите по т.4 и т.5 от решението, доколкото същият желае отмяна на цялото решение за отказ за верификация, то съдебният състав дължи произнасяне и в тази част.

По т. 4 от Решението:

За изпълнение на СМР за проект „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат" е бил сключен договор per. № BG16RFOP001-3.002-0027-C01-S-01/17.11.2017г. с изпълнител Консорциум „КАРНОБАТ 2017". СМР са приключили, обектът е въведен в експлоатация, а разходите заявени за окончателна верификация като извършени. След извършена проверка намясто, уговорена като допустима в сключения между страните административен договор, при направените измервания намясто на реално изпълнените видове и количества СМР за обект „Училищна сграда, пристройка към нея - топла връзка с физкултурен салон, спомагателна сграда с медицински кабинети и сграда за училищен стол" проверяващите са констатирали и отразили в протокола за проверка, без вписано оспорване от страна на жалбоподателя, че за позиция 8. „Алуминиев радиатор с присъединителна височина 350мм, отоплителна мощност 121W /глидер (ДТ=60оС), комплект с обезвъздушител и тапи" и поз. 9 „Алуминиев радиатор с присъединителна височина 600 мм, отоплителна мощност .187W /глидер (ДТ=60оС), комплект с обезвъздушител и тапи" са налични общо 29 броя радиатори, а в представената заменителна таблица са отчетени 32 броя. Разликата от 3 броя радиатори е включена в сумата, неверифицирана по т. 1 от оспореното решение. В този случай правилно и обосновано при наличието на 29 броя радиатори на обекта е да отпадне необходимостта от верифициране на разходите за 3 бр. радиатори по позиция 10 - топла проба на отоплително тяло; позиция 11 - Терморегулиращ вентил 1/2" с термостатна глава в масивно изпълнение срещу вандалщина, кражба и неупълномощена намеса (Херкулес или подобна) и позиция 14. Секретен вентил 1/2", като вместо това бъдат верифицирани разходи за 29 броя монтажни дейности и предмети от съответния тип:

- 45,00 лв. без ДДС, 54,00 лв. с ДДС, получена за 3 бр. неизвършени разходи от 15,00лв. по поз. 10 Топла проба на отоплително тяло;.

- 33,75 лв. без ДДС, 40,50 лв. с ДДС, получена като сбор от 3 бр. неизвършени, но заявени за верификация разходи от по 11,25 лева по позиция 11 Терморегулиращ вентил 1/2" с термостатна глава в масивно изпълнение срещу вандалщина, кражба и неупълномощена намеса (Herzcules или подобна);

- 34,17 без ДДС, 41,00 лв. с ДДС, получена като сбор от 3 бр. неизвършени, но заявени за верификация разходи от по 11,39 лева по позиция 14. Секретен вентил 1/2".

Това са разходи, актувани в Протокол за приемане на извършени СМР от 21.08.2018г.

Във връзка с гореописаното, правилно е отказано да бъде верифицирана сума в размер на 112,92 лв., както и 22,58 лв. съответстващ размер ДДС, обективирани във Фактура 0000000010 от 30.08.2018г. с предмет „Разходи за строителни и монтажни работи, на основание чл.57, ал.1, т.3 ЗУСЕСИФ, поради липса на доказателства за реалното им извършване.

 

Идентична е хипотезата по т.5 от оспореното решение, против която жалбоподателят също не излага конкретни доводи.

За обект „Сграда на физкултурен салон на ПГССЛП при извършени извадкови измервания на реално изпълнени видове и количества СМР за позиция 7„Алуминиев радиатор с присъединителна височина 600 мм, отоплителна мощност 187W/глидер (ДТ=60оС), комплект с обезвъздушител и тапи" органът е констатирал наличие на реално монтирани 20 броя радиатори. В заменителната таблица са били отчетени 22 броя. Разликата от 2 броя радиатори е включена в сумата, предложена по т. 1 от оспореното решение, по която съдът е изложил мотиви по-горе. В допълнение на недопустимостта на разходите за незакупените и немонтирани радиатори, недопустими са и отчетените над 20бр., до 23 бр. терморегулиращи вентили 1/2" с термостатна глава в масивно изпълнение срещу вандалщина, кражба и неупълномощена намеса (Herzcules или подобна) по позиция 9, както и за позиция 12 - Секретен вентил 1/2" над констатираните 20 броя, до отчетените и заявени за верификация 23 броя. При липса на действителноизвършени разходи правилно като недопустими по смисъла на чл.57, ал.1, т.3 ЗУСЕСИФ са отчетени таказявените разходи. Според същата разпоредба разходите се считат за допустими, ако наред с останалите изисквания към тях, разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности;

Поради изложеното съдебният състав намира за правнообоснован отказът на ответния орган да верифицира и следните видове разходи:

-          45,00 лв. без ДДС, 54,00 лв. с ДДС за 3броя по 15,00лева  от позиция 8 - топла проба на отоплително тяло;

-          22,50 лв. без ДДС, 27,00 лв. с ДДС за 2 броя по  11,25 лева от позиция 9 - терморегулиращ вентил 1/2" с термостатна глава в масивно изпълнение срещу вандалщина, кражба и неупълномощена намеса (Herzcules или подобна);

-          34,17 без ДДС, 41,00 лв. с ДДС за 3броя по 11,39 лева от позиция 14 - секретен вентил ½, т.е. обща сума в размер на 101,67 лв., както и 22,58 лв. съответстващ размер ДДС. Тези разходи са били обективирани в заявените за плащане суми по Фактура 0000000006 от 05.06.2018г. с предмет „Разходи за строителни и монтажни работи“ и правилно не биват верифицирани като недопустими.

 

По отношение на разходите по т. 6 от процесното решение.

Както вече беше посочено, съгласно чл. 23 от договора между страните, при верификация на разходите за СМР УО на ОПРР проверява отчетените видове и количества спрямо заложените по договора с изпълнителя. Алинея 1 от същата разпоредба предвижда, че при установени разлики в предвидените количества на отделните видове СМР, след приключване на строителството, на верификация подлежат промените, които отговарят на следните условия:

„1.      След направена промяна общата стойност на КСС към договора за строителство не се увеличава;

2.         Промяната в количеството на всяка конкретна позиция в КСС не надвишава с повече от 15 % първоначално определеното количество, както в посока на увеличаване, така и в посока на намаляване. Общата стойност на количествата надвишаващи до 15 % от първоначално определеното количество се компенсира с общата стойност на количествата намаления до 15 % от първоначално определеното количество. Намаленията над 15 %, както и неизпълнените позиции, не могат да бъдат използвани за компенсиране на надвишените количества до 15 %;

3.         Не са допустими за верификация изпълнени нови позиции в КСС към договора за строителство и промени в количествата на конкретна позиция от КСС над 15 %;

4.         Общата стойност на промените за целия период на изпълнени при намаляване на количествата на СМР не трябва да надвишава 10 % от стойността на КСС към договора за строителство;

5.         Общата стойност на промените за целия период на изпълнение при увеличаване на количествата на СМР не трябва да надвишава 10 % от стойността на КСС към договора за строителство, в случаите, когато се компенсира с намаляване на други количества. Увеличението в количествата на стойност над 10 % от стойността на КСС не се компенсира с каквото и да е намаляване в количествата и остава за сметка на бенефициента.“

В конкретния случай, в заменителни таблици към протоколи за приемане на извършени СМР за всеки отделен подобект, подписани от бенефициента и изпълнителя на СМР, са били удостоверени промените във вида и количествата на СМР спрямо първоначално одобрените по проекта такива. Въз основа на тези заменителни таблици за всеки отделен подобект, УО на ОПРР е съставил таблиците „Проверки на признатите и непризнатите за верификация разходи при промяна на КСС" - Приложение 10.6 - 3 за всеки подобект поотделно, (л.227 - 252 по делото) са нанесени променените СМР спрямо първоначалната КСС и стойността им, в резултат на което съпоставяне и по реда на чл. 23, ал. 1 от договора между страните органът е изчислил количествата над допустимите 15 % от първоначално определените, както и надвишения на количества до 15 %, които не се компенсират с намаления до същия процент. Предвид това, в обобщение на данните по горните таблици, във всяка една поотделно, посветена на всеки от подобектите, са били посочени стойностите на разходите за всеки от тези подобекти, които не следва да се верифицират, на основание чл. 23, ал. 1 от договора, тъй като са стойности на актувани количества над допустимите 15 %, както и разликата между отделните количества за компенсация до 15 % и увеличените количества до 15 %. Видно от посочванията на тези таблици, съдържащи математически изчисления, вземащи предвид данните в заменителните таблици, неверифицираните разходи за всеки отделен подобект са в размерите, изложени и от назначената експертиза с направените уточнения по отстраняване на изчислителни и технически грешки, коментирани по-горе.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че решението е незаконосъобразно в частта му по т. 6, тъй като органът е пропуснал да посочи кои са конкретните позиции от КСС, за които е установено увеличението с над 15 % от първоначално предвиденото по КСС. Решението в тази част се базира изцяло на заменителните протоколи, при съставянето на които е участвал самия жалбоподател, същият не е оспорил констатациите в заменителните протоколи при изготвянето им, с което е демонстрирал, че възприема констатациите в същите, поради което е въпрос на обикновени математически изчисления за установяване налице лиса такива увеличения и надвишения, при съпоставка на данните от одобрената по проекта КСС и измененията на част от тях по съставените заменителни таблици. На тях органът се позовава чрез препращане, което обстоятелство напълно обосновава мотивираността на обжалвания административен акт. Заменителните таблици и таблиците „Проверка на признати и непризнати за верификация разходи при промяна на КСС" са част от административната преписка от момента на откриване на административното производство, като не може да бъде възприето възражението на жалбоподателя, че с липсата на пълното им пресъздаване в оспорения административен акт е нарушено правото му да участва активно в производството и да се защитава. Напротив, в т. 6 от обжалваното решение органът препраща към документи, съставени от самия адресат на административния акт - заменителните таблици, както и към документи, които са част от административната преписка, поради което участието му в производството е пълноправно. В тази връзка напълно неоснователно е възражението на жалбоподателя, че посредством изслушаната по делото съдебно - техническа експертиза се допълват мотивите на обжалвания акт. Допускането и изслушването на заключението на съдебната експертиза е с цел доказване фактическите установявания в обжалвания административен акт и проверка на изчисленията, чиито резултати са поместени в същия.

От изслушаното по делото заключение на съдебно - техническата експертиза напълно се доказват констатациите на административния орган, направени в т. 6 от мотивите на обжалвания акт. Съдебният състав кредитира изводите на вещото лице, свързани с оспореното решение в т.6, ведно с уточненията, направени в о.с.з. от него, по повод на констатирани от страните допуснати и признати от него изчислителни грешки.

Наред с това, във всяко от приложенията, в текстовата част след изчислителните таблици в кафяв цвят е посочено отделно перо СМР - на неизпълнени и непризнати въобще СМР. Сумата е сбор от стойността на СМР, които са били предвидени за изпълнение съгласно първоначалната КСС, но впоследствие са били констатирани при проверка намясто, че не са изпълнени изобщо. Както бе споделено в мотивите по-горе такива констатации не подлежат на оборване с изпратен след проверката снимков материал, поради невъзможността изображението му да бъде достоверно обвързано с предмета на проекта. Поради това, че за тези СМР не са извършвани разходи от бенефициента, предвид нереализирането им, практически жалбоподателят изобщо не е заявявал същите за одобрение от административния орган и не е искал плащане за тях. Поради това, същите тези разходи съдът счита, че никога не са били предмет на отказ от верификация, т.е. и предмет на обжалваното решение (не формират отказаните за верификация разходи), поради което и не са били предмет на поставените от ответника по делото задачи към съдебно - техническата експертиза. Същевременно, съгласно чл. 23, т. 2, изр. от договора между страните, неизпълнените позиции, не могат да бъдат използвани за компенсиране на надвишените количества до 15 %, което обстоятелство се установява да е съобразено от ответния орган при постановяване на административния му акт. По тази причина, макар и пресметнати от вещото лице за всеки подобект, те не следва да бъдат включени дори и частично като сума за компенсация между разходите извършени за намалени или увеличени количества СМР до 15%, тъй като в този случай разход изобщо не е бил извършен и такъв съответно не е бил заявен за плащане.

При правилно установени след уточненията в о.с.з. стойности на количествата СМР вповече и в по-малко, както и на увеличенията, надхвърлящи 15%, съдът констатира, че управляващия орган е процедирал чрез компенсация на увеличените и намалени количества СМР до 15%, чиято обща стойност не надхвърля 10% от стойността на СМР, финансиран с БФП, но за всеки подобект поотделно.

- Така например, по отношение установяването на разликата между заменените видове СМР по количества и по стойности за подобект „Училищна сграда, пристройка към нея - топла връзка с физкултурен салон, спомагателна сграда с медицински кабинет и сграда за училищен стол", в Приложение № 1 към заключението, на стр. 3, в текстовата част под таблицата, в зелен цвят, означени като „признати изпълнени в повече за компенсиране - 3 933,33 лв." са посочени установените от вещото лице стойности на количествени надвишения до 15 % от първоначално определените, които се признават за участие в компенсация. Същите би следвало да представляват сбор от стойностите, посочени в колона 11 от таблицата в приложението в зелен цвят, но при проверка на сбора се установява, че същият е 4 143,98 лв., а не както е посочило в заключението от вещото лице - 3 933,33 лв. При разпит в съдебно заседание тази сума е коригирана от самото вещо лице на 4 143,09 лв.

На стр. 3 от приложението, в текстовата част под таблицата, в син цвят и означени като „признати в по - малко за компенсиране - 2 063,87 лв." са посочени установените от вещото лице стойности на количествени намаления до 15 % от първоначално определените, които се признават за участие в компенсация. Същите би следвало да представляват сбор от стойностите, посочени в колона 11 от таблицата в приложението в син цвят, но при проверка на стойностите в колона 11, ред „VI.3." на стр. 1 от приложението е видно, че е налице изчислителна грешка, като вместо сумата „- 19,31", следва да се чете „- 16,65", тъй като стойността по КСС в колона 7 от същия ред е 111 лв., а признатите за компенсиране 15 % от 111 лв. са равни на 16,65, а на 19,31 лв. Това обстоятелство е признато и от вещото лице при изслушване на заключението му в съдебно заседание. С посочената корекция вече, сумата на стр. 3 от приложението, в текстовата част под таблицата, в син цвят, означена от вещото лице като „признати в по - малко за компенсиране" следва да се счита, че е 2 061,20 лв., а не както е посочено в заключението от вещото лице - 2 063,87 лв.

Според мотивите на ответника съгласно чл. 23, т. 2, изр. 2 от договора между страните общата стойност на количествените надвишения до 15 % от първоначално определеното количество се компенсира с общата стойност на количествени намаления до 15 % от първоначално определеното количество, то превишенията до 15 %, извършени от бенефициера в размер на 4 143,98 лв. следва да бъдат намалени с целия размер на признатите за компенсиране намаления до 15 % в размер на 2 061,20 лв. Така, след извършените компенсирания надвишенията, които са в размера над стойността на намаленията и възлизащи на 2 082,78 лв. (4 143,98 - 2 061,20 лв.) не следва да се верифицират, като това е и сумата, посочена в таблицата „Проверка на признати и непризнати за верификация разходи при промяна на КСС", касаеща този обект.

На стр. 3 от същото приложение, в текстовата част след таблицата, вещото лице е посочило в синцвят, че отделно перо СМР са непризнати изпълнени в по - малко от 15 % - 251,05 лв. Същата сума е сбор от следните установени от него стойности: посочената в колона 12 от таблицата в приложението в син цвят, ред 1.9.в. на стр. 2 от приложението - 53,35 лева и посочената в колона 12 от таблицата в приложението в лилав цвят, ред 2.9. на стр. 3 от приложението - 197,70 лева (197,70 + 53,35 = 251,05).

След уточненията в о.с.з става ясно, че се касае за намаления, чието количество е над 15 %, като на основание чл. 23, т. 2, изр. 2 от договора с частта от тези намаления до 15 % е извършена компенсация с превишенията, видно от стойностите на тези два реда в колона 11 и тези стойности до 15 % са били включени в горната сума от 2 061,20 лв. Същевременно, при съпоставяне на приложението в тази част с приетата по делото таблица „Проверка на признати и непризнати за верификация разходи при промяна на КСС", касаеща този обект, се установява, че двете стойности - 53,35 и 197,70 лв., представляващи частта от намаленията, надминаващи признатите за компенсиране 15 %, не са включвани от административния орган в отказа за верификация и не участват в сумите, за които е отказано одобрение на разходите. Това е така, защото става въпрос за извършени в по - малко разходи, от които до 15 % се признават за участие в компенсация, а разликата над 15 % от тях, доколкото става въпрос за намаления, не представлява разход, поради което не се претендира за плащане от бенефициера, а оттам - не е предмет на отказ от верификация на разход.

В същото приложение №1, в текстовата част след таблицата, вещото лице е посочило в червен цвят, стойността на СМР, непризнати като изпълнени в повече от 15 % - 2 761,59 лв. Същата сума е сбор от стойностите: посочени в колона 12 от таблицата в приложението в червен цвят. Става въпрос за тези превишения, които на основание чл. 23, т. 2, изр. 1 и т. 3 не се признават за верификация и същевременно не участват в компенсацията с намаленията до 15 %. Съответно, част от тези суми са посочените от вещото лице в колона 12, ред III. 10. на стр. 1 от приложението - сумата 710 лв., както и сумата в колона 12, редове от 2.8.а. до 2.8.и. на стр. 2 от приложението - сумата 37,20 лв. При съпоставянето на приложението в тази част с приетата по делото таблица „Проверка на признати и непризнати за верификация разходи при промяна на КСС", касаеща този обект, се установява, че такъв разход от 710 лв. въобще не е заявяван от бенефициента за плащане и не е включван в заменителните таблици (същият е различен от разхода по ред II.2. на стр. 1 от приложението в същия размер от 710 лв.). При това съпоставяне е видно и това, че сумата от 37,20 лв. не е включвана от административния орган като непризнат разход, поради което не е предмет на обжалваното решение в тази му част. В този смисъл, касаещ именно тези два разхода от 710 лв. и от 37,20 лв. бяха и дадените от вещото лице в съдебното заседание пояснения. Предвид това, общата сума на непризнати разходи за СМР, чиито количествени превишения са повече от 15 % и на основание чл. 23, т. 2, изр. 1 и т. 3 от договора между страните не следва да бъдат верифицирани следва да е 2 014,39 лв. (2 761,59-710 - 37,20), каквото е и пояснението, дадено от вещото лице. Това е и сумата, посочена в таблицата „Проверка на признати и непризнати за верификация разходи при промяна на КСС", касаеща този обект.

Така, общата сума на разходите, които не следва да се верифицират на посоченото в т. 6 от решението основание, касаещи обект „Училищна сграда ..." и представляващи сбор от: 1/ превишенията на СМР до 15 %, след извършената компенсация с намаленията до 15 % (чл. 23, т. 2, изр. 2 от договора меяеду страните) и 2/ превишенията на СМР над 15 %, които не подлежат на одобрение (чл. 23, т. 2, изр. 1 и т. 3 от договора меяеду страните), се равнява на 4 097,17 лв. без ДДС (2 082,78 + 2 014,39). Това е сумата, посочена в т. 6 от обжалваното решение, в частта касаеща този обект, както и сумата, посочена в таблица „Проверка на признати и непризнати за верификация разходи при промяна на КСС", изготвена въз основа на заменителната таблица за този обект.

- По отношение на установяване на разликата между заменените видове СМР по количества и по стойности за подобект „Спомагателна сграда с учебни кабинети към ПГССЛП Карнобат" - Приложение № 2 към заключението:

Видно от текстовата част под таблицата в приложението, надвишенията до 15 %, които подлежат на компенсиране съгласно чл. 23, т. 2, изр. 2 от договора са в размер на 149,48 лв., който размер е по - малък от признатите за компенсиране намаления до 15 %, които са 710,75 лв. Според ответния орган, доколкото превишенията до 15 % са в по - нисък размер от намаленията до 15 %, то и не е постановен отказ от верификация на тези превишения и такива не са предмет на обжалваното решение, тъй като разходите за тези превишения са признати изцяло.

По отношение на този обект единствените неприети за верификация разходи са тези за превишенията на СМР над 15 %, които не подлежат на одобрение на основание чл. 23, т. 2, изр. 1 и т. 3 от договора, които съобразно заключението по делото са в посочените в червено като непризнати изпълнени в повече от 15 % в размер на 1 086,28 лв. Именно сумата 1 086,28 лв. без ДДС е сумата, посочена в т. 6 от обжалваното решение, в частта, касаеща този обекти, както и сумата, посочена в таблица „Проверка на признати непризнати за верификация разходи при промяна на КСС", изготвена въз основа на заменителната таблица за този обект.

-По отношение на установяване на разликата между заменените видове СМР по количества и по стойности за подобект „Сграда на физкултурен салон на ПГССЛП гр. Карнобат" - Приложение № 3 към заключението:

Видно от текстовата част под таблицата на стр. 2 от приложението, надвишенията до 15 %, които подлежат на компенсиране съгласно чл. 23, т. 2, изр. 2 от договора са в размер на 641,26 лв., който размер е по - малък от признатите за компенсиране намаления до 15 %, които са 1 776,41 лв. Доколкото превишенията до 15 % са в по по - нисък размер от намаленията до 15 %, според органа не е постановен отказ от верификация на тези превишения и такива не са предмет на обжалваното решение, тъй като са признати изцяло.

По отношение на този обект единствените неприети за верификация разходи са тези за превишенията на СМР над 15 %, които не подлежат на одобрение на основание чл.23, т.2 и т.3 от договора, които съобразно заключението по делото са посочените в червено като непризнати изпълнени в повече от 15 % количества на стойност 59,10 лв. Именно сумата 59,10 лв. без ДДС е сумата, посочена в т. 6 от обжалваното решение, в частта, касаеща този обекти, както и сумата, посочена в таблица „Проверка на признати непризнати за верификация разходи при промяна на КСС", изготвена въз основа на заменителната таблица за този обект.

-По отношение на установяване на разликата между заменените видове СМР по количества и по стойности за подобект „Сграда парна централа на ПГССЛП гр. Карнобат" - Приложение № 4 към заключението:

Видно от текстовата част под таблицата в приложението, в случая установените СМР, които надхвърлят първоначално уговорените и които превишения са до 15 % са 132 лв. и са повече от намаленията до 15 %, които са 32,92 лв. Поради това, превишенията са били признати от органа единствено до размера на намаленията, съгласно чл. 23, т. 2, изр. 2 от договора между страните. Неподлежащи на верификация според органа при позоваване на чл.23, т. 2, изр. 1 и т. 3 от договора между страните са стойностите на превишенията в количества над 15 % за размера, надхвърлящ тези 15 %. Съгласно заключението същите са в размер на 2,80 лв.

При приложение метода на изчисление, използван в подхода на органа, общата сума на разходите, които не следва да се верифицират на посоченото в т.6 от решението основание за този обект представлява сбор от: 1/ превишенията на СМР до 15 %, след извършената компенсация с намаленията до 15 % (чл. 23, т. 2, изр. 2 от договора между страните), която според заключението е 99,08 лв. (132 - 32,92) и 2/ превишенията на СМР над 15 %, които не подлежат на одобрение (чл. 23, т. 2, изр. 1 и т. 3 от договора меяеду страните), се равнява на 101,88 лв. без ДДС (99,08 + 2,80). Именно сумата 101,88 лв. без ДДС е сумата, посочена  и в оспореното решение, касаеща този обект, както и сумата, посочена в таблица „Проверка на признати и непризнати за верификация разходи при промяна на КСС", изготвена въз основа на заменителната таблица за този обект.

- По отношение на установяване на разликата между заменените видове СМР по количества и по стойности за подобект „Площадково отводняване и ремонт на външна канализационна връзка към улична канализационна мрежа ПГССЛП гр. Карнобат" — Приложение № 5 към заключението:

Видно от текстовата част под таблицата в приложението, в случая установените СМР, които надхвърлят първоначално уговорените и които превишения са до 15 % са 457,22 лв., като няма намаления до 15 %, с които да бъдат компенсирани по реда на чл. 23, т. 2, изр. 2 от договора между страните. Наред с това, неподлежащи на верификация, на основание чл. 23, т. 2, изр. 1 и т. 3 от договора между страните са превишенията над 15 % за размера, надхвърлящ тези 15 %. Съгласно заключението същите са в размер на 2 139,46 лв.

Общата сума на разходите, които не следва да се верифицират на посоченото в т. 6 от решението основание, касаеща този обект е определена по реда на същия метод, използван и за друготе обекти като сбор от превишенията на СМР до 15 % в размер на 457,22 лв., които няма с какви намаления да бъдат компенсирани и превишенията в размер на 2 139,46 лв. на СМР над 15 %, които не подлежат на одобрение (чл. 23, т. 2, изр. 1 и т. 3 от договора меяеду страните), се равнява на 2 596,88 лв. без ДДС (457,22 + 2 139,46). Именно сумата 2 596,88 лева без ДДС е посочената в т. 6 от обжалваното решение, касателно този обект, както и сумата, посочена в таблица „Проверка на признати и непризнати за верификация разходи при промяна на КСС", изготвена въз основа на заменителната таблица за този обект.

- По отношение на установяване на разликата между заменените видове СМР по количества и по стойности за подобект „Паркоустройство, озеленяване и благоустрояване в ПГССЛП гр. Карнобат" - Приложение № 6 към заключението:

Видно от текстовата част под таблицата в приложението, в случая установените СМР - та, които надхвърлят първоначално уговорените и които превишения са до 15 % са 934,69 лв. и са повече от намаленията до 15 %, които са 832,10 лв. Поради това, според органа превишенията следва да бъдат признати единствено до размера на намаленията, съгласно чл. 23, т. 2, изр. 2 от договора между страните. Едновременно с това, видно от заключението няма изпълнение в повече от 15 % СМР, които не подлежат на верифициране.

Общата сума на разходите, които не следва да се верифицират на посоченото в т. 6 от решението основание, касаеща този обект, според органа представляват превишенията на СМР до 15 %, след извършената компенсация с намаленията до 15 % (чл. 23, т. 2, изр. 2 от договора между страните), която според заключението е 102,59 лв. (934,69 - 832,10). Именно тази сума от 102,59 лв. без ДДС е сумата, посочена в т. 6 от обжалваното решение, в частта касаеща този обект, както и сумата, посочена в таблица „Проверка на признати и непризнати за верификация разходи при промяна на КСС", изготвена въз основа на заменителната таблица за този обект.

Този метод на изчисление е оспорен от жалбоподателя, който излага съображения, за това че прихващането между реализираните вповече и по-малко количества, които са до 15% от първоначално заложените, следва да се направи целия обект, а не по отделни подобекти. При преценка на това възражение съдът взема предвид обстоятелството, че избраният от органа способ на компенсация не е обоснован в оспорения административен акт, а в хода на съдебното производство се излагат доводи за това, че отделните подобекти притежават своята относителна самостоятелност, поради което и приемането на извършените СМР по проекта, както и заменителните таблици към тези проекти са съставяни за всеки отделен подобект. За да прецени законосъобразността и обосноваността на този метод за компенсация съдебният състав взема предвид, че се касае за математическа операция, за която липсва указания в нормативните актове, относими към предмета на спора, поради което на тълкуване подлежат клаузите на сключения между страните административен договор. Според разпоредбата на чл.2 от административния договор, предмет на същия е предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектнопредложение „Реконструкция и обновяване на материалната база на ПГССЛП гр. Карнобат. Т.е. според предмета на договора се касае за един единствен проект, обхващащ СМР във всички части на професионалната гимназия, разглеждащ я като един общ строителен обект. На следващо място, съгласно разпоредбата на чл.23, ал.1, т.2, изр. второ „Общата стойност на количествата надвишения до 15% от първоначалноопределеното количество се компенсира с общата стойност на количествата намаления до 15% от първоначално определеното количество.“ Т.е. въпросната разпоредба урежда въпроса за компенсация на всички надвишения и намаления в количествата, спрямо първоначалноопределеното количество, като използва единствено число на термина „обща стойност“, вместо възможния „общите стойности“. В този смисъл, съдът намира, че за установяване на общата неверифицирана сума по т.6 от решението следва да бъде изполван методът сочен от страна на жалбоподателя, като бъде установен сбора на стойностите на надвишенията в количествата до15% на всички подобекти, означени със зелен цвят във всяко от приложенията от заключението на вещото лице, както и сбора на стойностите от намаленията до 15% в количествата на всички подобекти, означени със син цвят в същите приложения, като бъде извършено взаимно прихващане до размера на по-малкия от двата сбора, като в случай че сборът от „зелените“ стойности е по-голям от този на „сините“, те следва да бъдат прибавени към този на означените с червено стойности на непризнатите, изпълнени вповече над 15% количества, а в обратният случай те следва да бъдат извадени от тях.

След извършени простии математически операции по събиране на уточнениете по горе суми на намаления и увеличения до 15%, подлежащи на взаимна компенсация и на увеличенията над 15%, става ясно това, че сумата на т.нар. „зелени“ стойности от приложенията на вещото лице след отчитане на направените в о.с.з. уточнения възлиза на 6457,74 лева (увеличения), а тези на т.нар. „сини“ стойности възлиза на 5413,38 лева (намаления). След извършено прихващане на двете стойности до размера на по-малката следва, че сума в размер на 1044,26 лева следва да бъде прибавена към размера на т.нар. „червени“ стойности, отразяващи непризнатите изпълнени вповече над 15% разходи, чийто сбор възлиза на сумата от 5302,03 лева, в който случай общият сбор от двете суми подлежащи на отказ от верификация по т.6 възлиза на 6 346,39 лева без ДДС, т.е. на 7615,67 лева с ДДС, която сума е по-малка от определената от ответния орган в оспореното решение, поради което решението в тази му част - по т.6 следва да бъде изменено, като бъде намален размера на неверифицираната сума, по разходи, отразени във фактура №10/30.08.2018г. от 9652,44 лева с ДДС на 7615,67 лева с ДДС.

 

По отношение на разходите по т. 7 от процесното решение.

Съгласно чл. 23, ал. 3 от процесния договор между страните, в случаите, когато в насоките за кандидатстване по конкретната процедура за предоставяне на БФП е посочено, че са допустими непредвидени разходи в КСС (в размер до 10% от стойността на СМР, финансирани от БТФ по проекта) и в договора с изпълнителя на СМР има включена клауза, касаеща третирането на непредвидени разходи, тези разходи се отчитат на окончателно плащане. С цел верификация на непредвидените разходи бенефициентът следва да представи отделен протокол за приемането им. Страните изрично са предвидили, че на верификация подлежат само непредвидени разходи, съгласно дадената от страните дефиниция на такива, а именно: непредвидени разходи за СМР са „разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейността са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация“.

Предвид изричната уговорка между страните и доколкото разходите, чиято стойност бенефициентът претендира като непредвидена не са включени в одобрения проект, то съдът намира, че тежестта за доказване непредвидимостта на разходите по критерият, заложен между страните в чл. 23, ал. 3 от договора се носи от бенефициента. Последният не е представил както в административното производство, така и в настоящото съдебно никакви доказателства за установяването, че разходите по т. 7 от мотивната част на решението, които сам е посочил в съставени от него „количествено стойностни сметки, непредвидени разходи" са непредвидми, т.е., че не са могли обективно да бъдат предвидени към момента на разработване и одобряване на техническия или работния инвестиционен проект.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че в административното производство не е поискано становище на проектант по всяка отделна позиция от КСС, поради което е нарушено правото му на защита в административното производство. Видно от писмо от УО на ОПРР до кмета на Община Карнобат - М081, стр. 4, т. 1.4. (л.120) от бенефициента е поискано за всеки обект, във връзка с отчитането на непредвидените разходи да представи становище от проектант по съответните части. От съдържанието на това искане става ясно, че е поискано от бенефициента становище на проектант за непредвидените разходи както за всеки отделен обект, така и за всички позиции, каквото подробно становище по позиции за отделни обекти не е представено. Поради това, възражението на жалбоподателя за нарушено право на защита в административното производство не отговаря на истината, а остава голословно и в настоящото съдебно производство, в което жалбоподателят не ангажира никакви доказателства, че неверифицираните по т. 7 от решението разходи имат характера на непредвидени.

Така за обект „Училищна сграда, пристройка към нея - топла връзка с физкултурен салон, спомагателна сграда с медицински кабинет и сграда за училищен стол" е съставена количествено стойностна сметка, в която са включени позициите: „демонтаж подпрозоречна дъска“, „дограма алуминиева U=1,70 W/m2kl” и „външна подпрозоречна дъска“, чиято обща стойност без ДДС, изчислена от самата сметка, съответства на посочената без ДДС сума по решението, а именно - 11 735,50 лв., за които вещото лице приема, че не отговарят на критериите за обективна  непредвидимост, посочени в административния договор, като дори под нехарактерна форма са били предвидени в първоначалния проект на квадратен, вместо на линеен метър и то като част от заложените количества дограма, което е доказателство за предвидимостта им.

От така изведените с експертизата заключения, общо за подобект „Училищна сграда, пристройка към нея-топла връзка с физкултурен салон, спомагателна сграда с медицински кабинет и сграда училищен стол“, разходите, който отговарят на  критериите за непредвидимост според вещото лице са в размер на 2 380 лв. без ДДС и същите са били верифицирани, тъй като не са предмет на оспорвания адм. акт.

За обект „Сграда физкултурен салон на ПГССЛП" е съставена количествена сметка, подзаглавие „непредвидени разходи", за която в част Архитектурна ОВК инсталации са включени позициите куфари от итонг, шпакловка с готова шпакловъчна смес, армирана със стъклофибърна мрежа по стени и тавани, натоварване и извозване с камион на строителни отпадъци на 10км. и полипропиленова тръба с алуминиева вложка , тип Stabi в комплект с фасонни парчета и с размер Ф 63/8,6. За да достигне до извод за предвидимостта им, вещото лице взема предвид обстоятелството, за какъв вид СМР са били необходими съответните материали и дейности, като в случай, че тези дейности са предвидени в проекта и изготвените към него прогнозни КСС, същият приема разходите за предвидими, доколкото предвиждането на самата дейност обуславя необходимостта от включване на всички елементи, обективно изискуеми, за да бъде реализирана тя. Съдът преценя такаизползвания критерий за обоснован съобразно условието за непредвидимост, договорено между страните в сключения между тях административен договор, поради което цени заключението на експерта по този въпрос, според което за подобект „Спомагателна сграда с учебни кабинети“ и подобект „Физкултурен салон“ липсват количества СМР, които да отговарят на условия за непредвидимост.

За подобект „Сграда парна централа“ видовете и количества СМР, които отговарят за непредвидимост, според експерта са:

- позиция „Контактори монофазни - 3 (три) бр.“ Вещото лице посочва, че в КСС за подобект „Сграда парна централа“ не е предвидено доставка и монтаж на горивни помпи за котлите, а само смяна на ел.инсталациите - силова и осветителна. А контакторите, според него, са необходими елементи към горивните помпи, което прави този вид СМР и необходим, и непредвидим. Експертизата приема този вид и количество СМР за непредвидим /на горните основания/, на стойност 327,00 лв. без ДДС.

- в КСС за непредвидени разходи 5% е актувано и СМР позиция „Монтаж на помпи“ с количество 3 (три) бр. Вещото лице посочва, че актувания непредвиден монтаж на помпи е изпълнен, за него е съставен протокол обр.12 /за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта/ и за да се въведе в действие парната централа този вид и количество СМР е обективно необходим. В основната КСС за този подобект, според експертното заключение, няма предвидени нито демонтаж, нито монтаж /както и доставка/ на помпи, което според експерта означава, че се ползват съществуващи. Посочва, се, че при ремонта на сградата са предвидени ремонтни видове СМР - настилки, бояджийски, смяна на дограми, което налага да се демонтират съществуващи помпени агрегати и др.под. от местата им до завършване на предвидените архитектурно-строителни видове СМР. Тъй като няма доставка на нови помпи, тази позиция попада, според вещото лице, в критериите за непредвидимост - на стойност 180,00 лв. без ДДС.

От така изведените с експертизата изводи общо за подобект „Сграда парна централа“, разходите, които отговарят на критериите за непредвидени са в размер на 507,00 лв.без ДДС.

По отношение на разглеждания подобект съдът намира за необходимо да изложи становище, че заключението в посочената му част не следва да бъде възприето. Причина за това е промяна в критерия на преценка на обективната непредвидимост на съответния разход. Според съдебният състав в тази част е приложен метод на субективна преценка, според който винаги, когато основната дейност не е предвидена в КСС, тя е и обективно непредвидима. Този извод противоречи на обясненията на в.л., според които СМР по подмяна на ел. инсталация (силова) принципно изисква демонтаж на съответните съоръжения. В конкретната хипотеза без да са предвидени и направени разходи за демонтаж се търсят такива за последвал монтаж, което е технически необосновано и изглежда малко вероятно да е било обективно невъзможно да се предвиди при подготовка на проекта. Поради изложеното съдебният състав намира, че такаизвършените дейности не отговарят на обективния критерий за непредвидимост, поради което направените за тях разходи са недопустими и правилно е било отказано верифицирането им от органа.

За подобект „Площадково отводняване и ремонт на външна канализационна връзка към улична канална мрежа в ПГССЛП“ и подобект „Паркоустройство, озеленяване и благоустрояване в ПГССЛП“ гр.Карнобат в заключението се посочва, че  видове и количества СМР, които да отговарят на условия за непредвидимост няма, поради изготвените геодезически заснемания, предвидените зауствания и изготвените надлъжни профили, което сочи на предвидимост на основната дейност и съответно на всеки от отделните й елементи. Затова съдебният състав възприема изцяло заключението на експерта, че за съответния подобкт не се откриват позиции от КСС за непредвидени разходи 5%, предявени от бенифициента, които да отговарят на критериите за непредвидимост.

 

По отношение на разходите по т. 8 от обжалваното решение.

Както бе посочено по-горе, за да откаже верификацията и заплащането на сумата от 967,57 лв. Управляващият орган се е позовал на чл. 57, ал. 1, т. 4, във вр. с  чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, във вр. с чл. 7, ал.1, ал.2 и ал. 3 от ПМС № 189/28.07.2016 г.

За да достигне до това свое решение УО е извършил проверка за спазване на максимално заложеното ниво на разходите за организация и управление, които съгласно т.4.5.1 от Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионални училища в Република България“ не трябва да надвишават 2% от стойността на общите преки допустими разходи, финансирани от БФП по проекта. Установено е при проверката, че при общо верифицирани преки допустими разходи в размер на 915 648,10 лв. максималният размер на разходите за организация и управление не би следвало да превишава 18 312,96 лв. или 2 % от преките допустими разходи. Отчетените и подлежащи на верификация разходи за организация и управление по проекта от страна на бенефициента са в размер на 19 280,53 лв. тоест надвишават допустимия размер на тази категория разходи в размер на 967,57 лв. Изрично в решението са посочени разбити разходи за какво точно не се верифицира, като според начина на описване се установява, че данните са взети от представени от общината ведомости и счетоводни документи.

Чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ предвижда като едно от условията за допустимост на разходите, те да са извършени законосъобразно съгласно националното право и правото на Европейския съюз. Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ част от разпоредбите, регламентиращи допустимостта на разходите, условията за кандидатстване, одобрение и изпълнение на проектите, се съдържат в Постановление № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г., съответно в утвърдените от ръководителя на управляващия орган насоки за съответната програма. В същия смисъл е и разпоредбата на чл. 76 от Общите условия по договора за безвъзмездна финансова помощ, съгласно която без да противоречи на разпоредбите на Регламент /ЕС/ № 1303/2013 г. на Европейския парламент и Регламент /ЕС/ № 1301/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета, както и на ПМС № 189/28.07.2016 г., за да бъдат признати за допустими, разходите трябва да отговарят на изискванията, предвидени в Насоките за кандидатстване по съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/ Указанията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да са разплатени за действително извършени и необходими дейности по проекта/ бюджетната линия /финансовия план/, и да са извършени в съответствие с европейското и националното законодателство.

Съгласно чл. 7, ал. 1 от ПМС № 189/2016 г., когато при прилагане на формата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ се определя максимален размер за дадена категория разход, то това определяне става въз основа на общите допустими разходи по проекта. В отделни случаи, когато даден разход е пряко обвързан с друга категория разход, като основа може да се използват общите допустими разходи за съответната категория, с която е обвързан. Алинея 2 от същия член определя максималния размер за определени категории разходи, който за разходите за организация и управление е до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта – т. 4. Според чл.7, ал.3 от ПМС № 189/2016 г. максималните размери за определени категории разходи по ал. 2 се прилагат както за определяне на размера на допустимите разходи за финансиране по бюджет на етап оценка, така и за определяне на размера на допустимите разходи за възстановяване при реално изпълнение на проекта.

Съгласно т. 4.5.1 „Разходи за организация и управление (непреки разходи)“ от Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, които на основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 189/2016 г. са приложими и при определяне на размера на допустимите разходи за възстановяване при реално изпълнение на проекта, разходите за организация и управление /непреки разходи/ не трябва да надвишават 2 % от стойността на общите преки допустими разходи, финансирани от безвъзмездната финансова помощ по проекта. Отчитайки общо верифицираните преки допустими разходи с натрупване в размер на 915 648,10 лв. в настоящия случай управляващият орган правилно е определил, че максимално допустимият размер на разходите за управление и организация не трябва да надвишава сумата от 18 312,96 лв., т. е. 2 % от преките допустими разходи, поради което разликата до заявените за възстановяване разходи за организация и управление с натрупване по проекта в размер на 967,57 лв. не подлежи на верификация като недопустим разход. Констатираното надвишаване на максимално допустимия размер на разходите за организация и управление на база общо верифицираните преки разходи със сумата 967,57 лева се явява разликата между  отчетените и подлежащи на верификация разходи за организация и управление с натрупване по проекта. То е в противоречие с условията за допустимост, предвидени в чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ, във вр. чл. 7, ал. 3 от ПМС № 189/2016 г. и т. 4.5.1. от Насоките за кандидатстване, поради което правилно управляващият орган не е извършил верификация и плащане на претендираната с искането сума по т. 4 от решението.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че одобрените със Заповед № РД - 02 - 36 - 680/17.12.2015 г. Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOPOO 1-3.002 „Подкрепа за професионални училища в РБългария" противоречат на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ПМС № 189/28.07.2016 г. Както вече беше посочено, в последната разпоредба е предвидено, че максималният размер на разходите за организация и управление на проекта следва да са до 10 %, в рамките на които 10 % са предвидените в тези насоки разходи до 2 %, като в компетенциите на УО е да определи размер по-малък от допустимия с цитираното ПМС, доколкото последното определя единствено горната граница на такадопустимите разходи.

Същевременно според общите условия към договора за предоставяне ня безвъзмездна финансова помощ, с които контрагентът се е съгласил при подписване на Договора за БФП, раздел XII Допустимост на разходите - чл.76 (л.26) за да бъдат признати за допустими по проекта, разходите „трябва да отговарят на изискванията, предвидени в Насоките за кандидатстване  по съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“. Отделно от това, самата разпоредба на чл.7, ал. 4 ПМС № 189, както вече беше посочено, предвижда, че процентът следва да се прилага спрямо допустимите разходи за възстановяване при реално изпълнение на проекта.

С оглед изложеното, съдът намира, че жалбата на Община Карнобат е частично основателна и като такава следва да бъде уважена, като бъде изменено оспореното решение в частта по т.6, където органът не е извършва верификация и плащане на разходи в размер на 9 652,44 лева с ДДС лв. и бъде намалена посочената сума до размера от 7615,67 лева с ДДС.

По делото всяка от страните е поискала своевременно присъждане на разноски. Съобразно изхода на спора разноски се дължат и на двете страни в производството.

От представените по делото доказателства, а именно: списък за разноските (л.300), анекс към договор за правна помощ 04.07.2019г. (л.301-302), фактура № 130/05.07.2019г. (л.303) и преводно нареждане  от 24.07.2019г. става ясно, че в полза на адвокатското дружество е направен разход в размер на 2 632,86 лева, както и 300,00 лева заплатен депозит за вещо лице. От своя страна жалбоподателят е направил разход за в размер на 2194,00 лева за адвокатско възнаграждение и 300,00 лева за депозит по назначената експертиза, които следва да бъдат присъдени частично, съобразно отхвърлената, респ. уважената част от жалбата. Т.е. присъдена следва да бъде в полза на ответния орган сума в размер на 2815,00 лева, а в полза на жалбоподателя такава в размер на 100,00 лева.

 

Воден от горното и на осн. чл. 27, ал. 1 от ЗУСЕСИФ вр. с чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Бургас, III-ти състав.

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ по жалбата на Община Карнобат Решение № РД-02-36-662/27.05.2019 година на Ръководителя на УО на ОПРР - заместник министъра на МРРБ - София, в частта по т.6, с която последния не е извършил верификация и плащане на разходи в размер на 9 652,44 лв. с ДДС, отчетени в искането за окончателно плащане на разходи по изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД - 02 - 37- 296/12.12.2016г. на община Карнобат, по проект BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, като намалява същата сума до размера от 7615,67 лева с ДДС.

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Карнобат срещу Решение № РД-02-36-662/27.05.2019 година на Ръководителя на УО на ОПРР - заместник министъра на МРРБ - София, с което последния е отказал да верифицира заявените от Община Карнобат за окончателно плащане разходи по изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, в останалата й част.

 

ОСЪЖДА Община Карнобат да заплати на МРРБ – гр.София сумата от 2 815,00 лева разноски по делото.

 

ОСЪЖДА МРРБ – гр. София да заплати на Община Карнобат разноски по делото в размер на 100.00 лв.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

СЪДИЯ: