Р Е Ш Е Н И Е

 

106/27.01.2020 година, град  Б.

 

            Административен съд - Б., на четиринадесети януари две хиляди и двадесета година в открито заседание в състав:

                                                                                   

Съдия: Веселин Енчев

секретар Г.С.

разгледа административно дело № 1238/2019 година.  

 

            Производството е по реда на чл. 54 ал. 6 във връзка с ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка с глава десета раздел първи от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            Образувано е по жалба от „Т.“ ООД – Б. с ЕИК 102722949 и адрес – град Б., улица „Батак“ № 43, чрез процесуалния му представител адвокат М. ***, против заповед № 18 – 1764/18.02.2019 година (лист 98 – 105 и 106 - 115) на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Б. (СГКК) при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

            С обжалваната заповед административният орган е извършил служебно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Б., община Б., на основание чл. 53б ал. 5 т. 1 от ЗКИР във връзка с констатирана явна фактическа грешка, изразяваща се в частично припокриване („контактна зона“) между границите на урбанизираните имоти в село Б. и границите на неурбанизираните имоти, които са около населеното място.

            Жалбоподателят изразява несъгласие с отнемане на част от имотите му, без да е предвидено обезщетение за това. Поддържа, че изменението е обусловено от предходен пропуск на СГКК – Б. в КККР на Б. да бъдат отразени два имота на Община Б., продадени впоследствие на трети лица, като настоящата корекция се извършва за сметка на частни земеделски имоти, вместо на общинския поземлен фонд (както би следвало да бъде). Заявява се, че отнемането на земя от собствениците с обжалваната заповед е равносилно на национализация  - конкретно за „Т.“ ООД на общо 599 м² земя от два поземлени имота (ПИ 06152.4.30 и ПИ 06152.5.59). Сочи се, че промяната би била допустима само за сметка на общинския поземлен фонд и при съобразяване с правото на засегнатите собственици на обезщетение по реда на чл. 10б ал. 1 от ЗСПЗЗ.

            Иска се отмяна на заповедта.

            Ответникът, чрез упълномощен процесуален представител, изразява становище за неоснователност на жалбата. Представя преписката и допълнителни доказателства.

            Заинтересованите страни не изразяват становище по жалбата.

           

            По допустимостта

            Жалбата е подадена срещу административен акт, за който е предвидена възможност за съдебен контрол. С него се засягат неблагоприятно правата и законните интереси на жалбоподателя, за когото няма спор между страните, че се легитимира като собственик на ПИ с идентификатор 06152.4.30 и ПИ с идентификатор 06152.5.59 в землището на село Б. - обект на обжалваната заповед, наред с други имотите на трети лица. От ответника са представени доказателства за датата на уведомяването на жалбоподателя за издадения административен акт – представено е известие за доставяне, от чието съдържание се констатира, че дружеството е било уведомено за заповед № 18 – 1764/18.02.2019 година на 17.05.2019 година. Жалбата е подадена директно на регистратурата на съда – на 31.05.2017 година (лист 97, 82 и 2). Затова съдът приема, че жалбата е подадена в законоустановения срок, установен в чл. 149 ал. 1 от АПК. „Т.“ ООД е собственик на два от поземлените имоти, описани в обжалваната заповед. Единствено за тези имоти дружеството има правен интерес от оспорването, защото те са обекти на кадастъра, по смисъла на чл. 23 т. 1 от ЗКИР, а съобразно нормата на  § 1 т. 13 от ДР на ЗКИР, заинтересовани лица по чл. 54 ал.4 от ЗКИР са собствениците на недвижими имоти. Така съдът приема, че следва да провери материалната законосъобразност на заповедта единствено по отношение на имотите, притежавани от дружеството – жалбоподател. По изложените съображения жалбата – в тази си част - е процесуално допустима.

           

            По основателността

            От фактическа страна, съдът приема следното.

            С договор от 10.07.2017 година АГКК, като възложител, е възложило на И.Т. в качеството му на ЕТ „СКГ – И.Т.“, като изпълнител, създаването на КККР в цифров вид на урбанизираната територия, попадаща в землищата на няколко населени места в община Б., между които и землището на село Б., в което „Т.“ ООД притежава правото на собственост върху ПИ с идентификатор 06152.4.30 и ПИ с идентификатор 06152.5.59 (лист 196 - 204).

            На 26.07.2017 година със заповед № РД – 18 – 146 изпълнителният директор на АГКК, на основание § 33 ал. 2 от ЗИД на ЗКИР (обн. ДВ бр. 57/2016 година), са одобрени КККР на неурбанизираната територия в землището на село Б., община Б. (лист 205).

            В процеса на създаване на КККР на урбанизираната територия на село Б. изпълнителят по договора с АГКК е констатирал, че при съвместяването на цифровите модели на картата на възстановената собственост (КВС) и регулационния план на населеното място се получават бели петна и застъпвания.

            Предвид установените факти, на 10.05.2018 година комисия, назначена от изпълнителния директор на АГКК на 16.03.2018 година, е разгледала съставената обяснителна записка, ведно с изготвени карти на т. нар. „контактна зона“ между урбанизираната и неурбанизираната територия. В процеса на обсъждане на установените обстоятелства – за всеки имот поотделно – комисията е обсъдила и констатираното припокриване на границите на имотите на жалбоподателя с границите на урбанизираната територия на село Б.. Конкретно за имотите на „Т.“ ООД - за ПИ № 005059 (по КВС) и имот № 501.261 по КК, е установено „застъпване на имоти“, като е решено да се коригират границите на „имот 5.59 по границите на урб. територия“. Съответно за ПИ № 004030 и имот 501.263 по КК са установени идентични обстоятелства – „застъпване на имоти“ и също е решено да „се коригират границите на имот 4.30 по границите на урб. територия“. Към съставения протокол от заседанието на комисията е изготвен и регистър на засегнатите имоти, в който са посочени и двата имота на дружеството, като за имот със стар № 004030 и нов № 06152.4.30 като собственик (към момента) е посочен Г.И.П. (лист 206 - 217).

            На 06.08.2018 година комисия, назначена от изпълнителния директор на АГКК, е разгледала материалите и данните, предоставени от изпълнителя по договора от 10.07.2017 година, за изработване на КККР на урбанизираните и застроените територии в землището на село Б.. Наред с останалите изводи по работата на изпълнителя, комисията е констатирала и че установената контактна зона между урбанизирани и неурбанизирани територии е отстранена в съответствие с „решенията по протокол № 2/10.05.2018 година от заседание на комисията“. Като краен резултат комисията по чл. 45 от ЗКИР е приела изготвените КККР на село Б. и е дала десетдневен срок на изпълнителя да отстрани установените „несъответствия, непълноти и грешки“ (лист 347 - 349).

            Съобщение за приемането на КККР на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землището на село Б. от комисията по чл. 47 от ЗКИР е публикувано в ДВ бр. 82/05.10.2018 година и от този момент за заинтересуваните лица е започнал да тече срока по чл. 46 ал. 2 от ЗКИР (лист 350).

            На 10.12.2018 година комисията по чл. 47 от ЗКИР е разгледала възраженията на заинтересовани лица – собственици на урбанизирани и неурбанизирани имоти в землището на село Б., подадени след обнародването на обявлението в ДВ. За заседанието е съставен протокол. Дружеството – жалбоподател не е възразило против приетите КККР на село Б. в предоставения му от закона 30-дневен срок след обнародването на съобщението в ДВ (лист 351 - 353).

            На 24.01.2019 година комисия по чл. 45 от ЗКИР е разгледала отново предоставените от изпълнителя КККР и „завършените работи“ след отстраняване на несъответствията в контактната зона между поземлените имоти, възстановени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, от една страна и от друга – поземлените имоти в урбанизираната територия за землището на село Б.. Комисията е констатирала, че не са постъпили възражения за коригиране на границите на поземлените имоти от контактната зона. Установила е, че е изготвен списък на засегнатите имоти по реда на чл. 42 ал. 4 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Наредбата). Като краен резултат, комисията е приела представените материали за отстраняване на явна фактическа грешка в контактната зона между ПИ с одобрена КК по реда на § 33 от ПЗР на ЗИДЗКИР2016 и имотите в урбанизираната територия на село Б.. Решила е и проектът за изменение на КККР – в частта на контактната зона и списъка на засегнатите имоти – да бъде изпратен в Министерство на земеделието, храните и горите за обезщетяване на засегнатите собственици по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ (лист 355 - 360).

            На 14.02.2019 година със служебна заявка в СГКК – Б. е започнато административно производство за отстраняване на явната фактическа грешка в КККР на село Б., констатирана в хода на изпълнението на договора от 10.07.2017 година (лист 195).

            На 18.02.2019 година е издадена заповедта, обжалвана по настоящото дело.

            На същата дата - 18.02.2019 година - до заинтересованите страни е изпратено уведомление за издаването на административния акт, получено от „Т.“ ООД на  17.05.2019 година.

            На 07.03.2019 година директорът на Областна дирекция „Земеделие“ – Б. към МЗХГ е съгласувал изпратения му СГКК – Б. проект за изменение на КККР на село Б. в частта относно засегнатите имоти, подлежащи на обезщетение по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ. Сред тези имоти са и имотите на дружеството – жалбоподател (лист 365). 

           

            При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

            Съгласно чл. 54 ал. 4 от ЗКИР, измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Заповедта се придружава от скица-проект. Заповедта за одобряване на изменението се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересованите лица, чиито права са засегнати от изменението.

            Оспорената заповед е издадена именно от началника на СГКК – Б., в чиито териториален район се намират засегнатите имоти в село Б. – собственост на „Т.“ ООД, т.е. ответникът в производството е компетентния орган, който би могъл да разпореди процедираното изменение на КККР.

            Заповедта е издадена в съответствие с установените изисквания за форма на писмения административен акт по чл. 59 ал.2 от АПК. Тя съдържа реквизитите, от които може да бъде извлечено предметното ѝ съдържание, мотивирана е с приложената преписка и съдържащите с в нея протоколи от работата на комисиите по чл. 45 и чл. 47 от ЗКИР.

            Заповедта е издадена в съответствие с приложимите процесуални правила.

            Съгласно чл. 54 ал. 1 от ЗКИР, непълнотата или грешката се допълва или поправя от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.

            Според чл. 51 ал. 5 - 6 от ЗКИР (в редакцията им към 18.02.2019 година – датата на издаване на обжалваната заповед), за извършване на измененията в кадастралната карта се изработва проект в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 и в графичен вид, в който новообразуваните имоти са индивидуализирани с граници и идентификатор. Проектът се изработва от правоспособно лице по кадастър. При промяна на граници на поземлени имоти и сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, при допълване на непълноти или поправяне на грешки, както и при отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта проектът по ал. 5 съдържа и данни от геодезически измервания.

            В конкретния случай, по делото – в преписката – се съдържа изработен проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър в цифров и графичен вид, изработен от правоспособно лице по кадастъра.

            Съдът приема, че актът е съобразен с приложимото материално право.

            Съгласно § 33 ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗКИР (ДВ бр. 57/2016), изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия, която влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

            Такава заповед за землището на село Б. е била издадена и това е заповед № РД – 18-146/26.07.2017 година (лист 205).  Впоследствие, при изработването на КККР на урбанизираната територия на селото е установено наличието на т. нар. контактна зона (разминаване на границите в участъка между урегулираните и неурегулираните имоти на селото).

            Според § 1 т. 8 от ДР на Наредбата, "контактна зона" е участък от картата, в който при обединяване на данни от източниците по чл. 41, ал. 1 ЗКИР се констатира явна фактическа грешка.

            Именно наличието на констатираната зона е обусловило и производството по отстраняване на явната фактическа грешка.  В съответствие с чл. 35 т. 10 и т. 13 от Наредбата, правоспособното лице и изработило карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти, като е изработило и проект за изменение на кадастралната карта за промяна на границите на поземлени имоти при констатирани застъпвани, т. е.  предложило е решение на установеното несъответствие в КК (грешката) в съответствие с нормата на чл. 42 ал. 5 от Наредбата, което решение е разгледано от надлежно оправомощената комисия по чл. 47 от ЗКИР.

            Съгласно чл. 42 ал. 10 изр. първо – второ от Наредбата, при установяване на явна фактическа грешка комисията по чл. 47 ал. 1 ЗКИР съставя протокол за отстраняване на явна фактическа грешка в контактната зона. Един екземпляр от протокола се изпраща на МЗХ за обезщетяване на собствениците по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.

            В конкретния случай от комисията е процедирано именно в изпълнение на нормата на чл. 42 ал. 10 от Наредбата. Изготвеният списък на засегнатите имоти е изпратен в ОДЗ към МЗГХ, на основание чл. 81 ал. 9 от Наредбата, и е одобрен от съответния административен орган, т.е. налице са предпоставките за последващо обезщетяване на всички собственици на имотите в контактната зона (в това число и на „Т.“ ООД) по реда на ЗСПЗЗ и на ЗВСГЗГФ. В този смисъл, неоснователно е възражението на дружеството – жалбоподател, че с издадената заповед част от собствеността му се национализира, без възможност за адекватно обезщетяване.

            Обжалваната заповед е съобразена с приложимото материално право, а правото на обезщетение на собствениците на имоти в контактната зона между урбанизираните и неурбанизираните имоти в село Б. – отчетено от административния орган при издаването на акта.

            Жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

            При този изход на спора и при своевременно направено искане за присъждане на разноски от процесуалния представител на ответника, върху жалбоподателя следва да бъдат възложени разноските в производството. От процесуалния представител на ответника е представено доказателство за надлежно заплатено адвокатско възнаграждение, съгласно договор за правна помощ, според който АГКК е сторила разноски в размер на 600 (шестстотин) лева. Така заплатеното възнаграждение не е в прекомерен размер (лист 332 - 333).

            Предвид изложеното, на основание чл. 54 ал. 6 от ЗКИР във връзка с чл. 172 ал. 2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т.“ ООД – Б. с ЕИК 102722949 и адрес – град Б., улица „Батак“ № 43 против заповед № 18 – 1764/18.02.2019 година на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Б. при Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

            ОСЪЖДА „Т.“ ООД – Б. с ЕИК 102722949 и адрес – град Б., улица „Батак“ № 43 да заплати на Агенцията по геодезия, картография и кадастър сумата от 600 (шестстотин) лева, разноски по делото.

 

            Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: