О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

Град  Бургас, 12.06.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на дванадесети юни през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 14 по описа за 2012 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството по делото е образувано по жалба на Н.Т.Г., ЕГН **********,***, против мълчалив отказ на началника на Митница Бургас за издаване на акт за прихващане или възстановяване по подадено до него от жалбоподателката искане с вх. № 2605-53/25.08.2011г. за възстановяване на законна лихва в размер на 1 357,03 лв. върху възстановен с решение № 2605-53/02.02.2011г. надвнесен акциз в размер на 5 150 лв., считано от датата, на която данъкът е внесен – 19.11.2008г., до датата, на която надвнесеният данък е ефективно възстановен – 24.02.2011г. В жалбата се сочи, че оспореният мълчалив отказ на началника на Митница Бургас е мълчаливо потвърден от директора на Агенция „Митници”.

Искането от съда е да постанови решение, с което да отмени мълчаливия отказ на началника на Митница Бургас за издаване на акт за прихващане или възстановяване, като незаконосъобразен, и на основание чл.173, ал.2 от АПК да върне преписката на Митница Бургас със задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона, като разпореди издаване на акт за прихващане или възстановяване, с който да бъде възстановена на жалбоподателката законна лихва в размер на 1 357,03 лв., върху възстановен с решение № 2605-53/02.02.2011г. надвнесен акциз в размер на 5 150 лв.

Ответникът – началникът на Митница Бургас, представя административната преписка по оспорването. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като недопустима и моли съдът да я остави без разглеждане, на основание чл.159, т.7 от АПК, а по същество – като неоснователна.

При извършената проверка за допустимостта на подадената жалба съдът намира същата за процесуално недопустима. Съображенията за това са следните:

Видно от данните по делото, Н.Т.Г. е подала до началника на Митница Бургас искане с вх. № 2605-53/07.01.2011г. за възстановяване на надвнесен акциз по реда на Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили (ЗВНАУА), ведно със законната лихва. С решение № 2605-53/02.02.2011г., на основание чл.8, ал.3, във връзка с чл.5 от ЗВНАУА, й е възстановена сумата за надвнесен акциз в размер на 5 150лв., заедно с лихвата по чл.4 от с.з., като в решението не е конкретизиран първоначалният момент, от който се следва лихвата, и нейният размер. От приложените в административната преписка платежни нареждания се установява, че на 22.02.2011г. по декларираната от Н.Г. банкова сметка ***. – възстановен акциз, и сумата 77,22 лв. – възстановена лихва по решение № 2605-53/02.02.2011г. на началника на Митница Бургас. Последното е обжалвано по административен и съдебен ред, и с решение № 1355/31.10.2011г. на Административен съд-гр.Бургас, постановено по адм.д. № 1131 по описа на съда за 2011г. , жалбата на Н.Г. против решение № 2605-53/02.02.2011г. на началника на Митница Бургас е отхвърлена, като неоснователна. Понастоящем, решението на административния съд по това дело не е влязло в законна сила.

С ново искане с вх. № 2605-53 от 25.08.2011г. до началника на Митница Бургас, на основание чл.129 от ДОПК, във вр. с § 1 от ДР на ЗВНАУА, жалбоподателката е поискала възстановяване на законна лихва в размер на 1 357,03 лв. върху възстановения с решение № 2605-53/02.02.2011г. надвнесен акциз в размер на 5 150 лв., считано от датата, на която акцизът е внесен от нея – 19.11.2008г., до датата, на която е ефективно възстановен – 24.02.2011г. По това искане не е налице произнасяне от началника на митница Бургас в 30-дневния срок по чл.8, ал.3 от ЗВНАУА, което обуславя наличието на хипотезата на мълчалив отказ по чл.8, ал.4 от ЗВНАУА. Последният не е оспорен пред горестоящия административен орган по реда на чл.11, ал.2 и ал.3 от ЗВНАУА, въпреки твърдението в жалбата, че е мълчаливо потвърден от директора на Агенция „Митници”.

 На 16.12.2011г. Н.Г. е подала жалба до Административен съд-гр.Бургас, с която, на основание чл.15, ал.3 от ЗВНАУА, във вр. с чл.129, ал.7 и чл.156, ал.5 от ДОПК, е оспорила мълчаливият отказ на началника на митница Бургас за възстановяване на претендираната от нея законна лихва в размер на 1 357,03 лв., и по която е образувано настоящото съдебно производство.

При така установеното от фактическа страна, съдът приема, че е налице мълчалив отказ на началника на Митница Бургас по подаденото от жалбоподателката на 25.08.2011г. искане за възстановяване на законна лихва в размер на 1 357,03 лв. върху възстановения с решение № 2605-53/02.02.2011г. надвнесен акциз в размер на 5 150 лв., считано от датата, на която акцизът е внесен от нея – 19.11.2008г., до датата, на която е ефективно възстановен – 24.02.2011г. 

Видно от първоначално подаденото искане с вх. № 2605-53/07.01.2011г., същото е по образец, съдържащ петитум на искането, който в частта за лихвата върху надвнесения акциз е само „… заедно със законната лихва”. В искането не е конкретизиран размера на претендираната за възстановяване лихва по чл.4 от ЗВНАУА, нито периода, за който е дължима. С подаденото ново искане на 25.08.2011г., жалбоподателката е конкретизирала първоначалната дата, от която претендира лихвата върху надвнесения акциз, считано от датата на внасянето му – 19.11.2008г., и дължимият според нея размер, който е по-голям от ефективно възстановения по решението в размер на 77,22 лв. Следователно, налице е мълчалив отказ по смисъла на чл.8, ал.4 от ЗВНАУА на началника на митница Бургас за присъждане на законна лихва върху сумата на надвнесения акциз за периода от 19.11.2008г. до датата на възстановяването му. Съгласно § 1 от ДР на ЗВНАУА, за неуредените в този закон случаи се прилагат разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Съобразно чл.131, ал.3 от ДОПК, когато лицето не е обжалвало мълчаливия отказ, то може да подаде ново искане за прихващане или възстановяване. В случая, видно от представената с административната преписка жалба против решение № 2605-53/02.02.2011г. на началника на Митница Бургас и постановеното по нея от административния съд решение № 1355/31.10.2011г. по адм.д. № 1131/2011г., този мълчалив отказ не е обжалван. По подаденото ново искане отново е налице мълчалив отказ на началника на митница Бургас, който се обжалва в настоящото производство, поради което твърдението на ответника за приложимост в случая на чл.159, т.7 от АПК е неоснователно. В подкрепа на изложените от съда мотиви е определение № 1481/30.01.2012г. на Върховния административен съд на Република България, VІІІ-мо отд., постановено по адм.д. № 1333/2012г. по описа на ВАС на РБ.

Независимо от горното, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане предвид обстоятелството, че мълчаливият отказ на началника на митница Бургас по подаденото от жалбоподателката искане с вх. № 2605-53 от 25.08.2011г. не е обжалван по реда на чл.11 от ЗВНАУА пред директора на Агенция „Митници”, а направо пред съда.

Възстановяване на надвнесен акциз с дължимата законна лихва се извършва по писмено искане на лицето по реда на ЗВНАУА. Съгласно чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗВНАУА, в 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него, началникът на компетентната митница издава решение за цялостно или частично възстановяване на надвнесения акциз или мотивиран отказ, като непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ. Съгласно чл.11, ал.1 и ал.2 от с.з., решението по чл.8, ал.3 може да се обжалва изцяло или в отделни негови части пред директора на Агенция „Митници” в 14-дневен срок от връчването му, а мълчаливият отказ може да се обжалва в 30-дневен срок от изтичането на срока, в който компетентният орган е бил длъжен да се произнесе. Директорът на Агенция „Митници” се произнася с мотивирано решение в 45-дневен срок от постъпването на жалбата по чл.11, съответно от отстраняване на нередовностите, като непроизнасянето в срок се смята за потвърждение изцяло на решението в обжалваната част – чл.14, ал.1. В случаите, когато решението по чл.8, ал.3 е потвърдено от директора на Агенция Митници”, същото може да се обжалва чрез решаващия орган пред административния съд по местонахождението му по реда и в сроковете, определени в ДОПК. Съгласно чл.15, ал.2 от ЗВНАУА, при непроизнасяне в срока по чл.14, ал.1, решението по чл.8, ал.3 може да се обжалва по реда на чл.15, ал.1 в 30-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне.

Анализът на цитираните разпоредби сочи на извода, че ЗВНАУА (а също и ДОПК) не предвиждат възможност за обжалване на тази категория актове, в това число и мълчаливия отказ, направо пред съд, без да е изчерпан предварително административния ред за това. Административното обжалване пред горестоящия административен орган, който в случая е директорът на Агенция „Митници”, е абсолютна процесуална предпоставка за осъществяване правото на жалба по съдебен ред. Данните по делото сочат, че този ред не е спазен, като жалбата против мълчаливия отказ на началника на митница Бургас е изпратена до съда, без да е изчерпан административния ред за обжалването му. Поради това, определението, с което е даден ход на делото по същество, следва да бъде отменено и подадената от Н.Г. жалба следва да бъде оставена без разглеждане, производството по делото да бъде прекратено и същото, като преписка по подадената жалба, да бъде изпратено на компетентния административен орган – директорът на Агенция „Митници”, за произнасяне.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л  И :

 

ОТМЕНЯ определението си от 12.03.2012г. по адм.д. № 14/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас за даване ход по същество и внасяне на делото за решаване.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Г., ЕГН **********,***, против мълчалив отказ на началника на Митница Бургас за издаване на акт за прихващане или възстановяване по подадено до него от жалбоподателката искане с вх. № 2605-53/25.08.2011г. за възстановяване на законна лихва в размер на 1 357,03 лв. върху възстановен с решение № 2605-53/02.02.2011г. надвнесен акциз в размер на 5 150 лв., считано от датата, на която данъкът е внесен – 19.11.2008г., до датата, на която надвнесеният данък е ефективно възстановен – 24.02.2011г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 14/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото, като преписка, на директора на Агенция „Митници” за  произнасяне по жалбата на Н.Т.Г. против мълчаливия отказ на началника на Митница Бургас по искането й с вх. № 2605-53/25.08.2011г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: