ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 25.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети февруари                               две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ТАНЯ ЕВТИМОВА

       2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

КНАХ   дело    номер   12    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.05  часа се явиха:

 

Касаторът – Началник на Районно управление на МВР – Несебър, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба – Р.К.М., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е касационна жалба, с която се оспорва решение на Несебърския районен съд, с което е отменено наказателно постановление издадено от касатора на ответника.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

         ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и  като такава следва да бъде уважена. В мотивите си първоинстанционния Несебърски районен съд е приел, че е налице противоречие и наличие на съществено процесуално нарушение, които мотиви не споделям. Правилно административнонаказващият орган е посочил, че нарушителят е допуснал нарушение по чл.20, ал.2, предложение първо от ЗДвП, като не е избрал скорост съобразена с атмосферните условия. Неправилен е извода на Несебърския районен съд, че в предложение първо на чл.20, ал.2 от ЗДвП е посочено релефа на местността, цитираният тест в предложение първо законодателят е цитирал атмосферните условия. Не споделям извода, че липсва описание на деянието, безспорно в наказателното постановление е описано, че нарушителят не избира скоростта съобразно атмосферните условия, именно текста „не избира скоростта съобразно атмосферните условия” намирам за описание за нарушението. В тази връзка намирам решението на Несебърския районен съд като неправилно и моля да го отмените и да оставите в сила наказателното постановление.

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: