Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер            518/24.03.2016            град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесет и пети февруари две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

           2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря С.К. и прокурора Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 10 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТД на НАП - Бургас против решение № 1701/07.12.2015г., постановено по НАХД № 4603/2015г. по описа на Районен съд – гр.Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 154590-О-F166271/30.06.2015г. и наложената на „Фантазия“ ЕООД имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.179 от Закон за данък добавена стойност за нарушение на чл.125, ал.5 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът – „Фантазия“ ЕООД  не се представлява в процеса.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 09.06.2015г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против „Фантазия“ ЕООД за това, че като регистрирано по ЗДДС лице, което е длъжно да подава справка-декларация, не е подало в срока по чл.125, ал.5 от ЗДДС справка-декларация по ЗДДС за данъчен период месец февруари 2015г. В настоящия случай справка-декларацията е следвало да се подаде до 14.03.2015г., а същата е подадена по интернет на 23.03.2015г. Деянието на „Фантазия“ ЕООД е квалифицирано като нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС и въз основа на акта е издадено наказателно постановление № 154590-О-F166271/30.06.2015г., с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Постановлението е обжалвано пред Районен съд – Бургас, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е отменил санкцията, като е приложил нормата на чл.28 от ЗАНН.

Решението е правилно.

Съгласно разпоредбата на чл.125, ал.1 от ЗДДС за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС с изключение на случаите по чл.159б, като в ал.3 на същата разпоредба е посочено, че заедно със справката-декларацията регистрираното лице подава и отчетните регистри за съответния данъчен период. В ал.5 от цитирания текст е визиран срока за изпълнение на това задължение - до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят. Неизпълнението на чл.125, ал.5 от ЗДДС е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.179 от ЗДДС - имуществена санкция за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лева.

В настоящия случай е безспорно установено, че „Фантазия“ ЕООД не е подало в законоустановения срок (до 14.03.2015г.) справка-декларация по ЗДДС за месец февруари 2015г., с което е осъществило състава на административно нарушение по чл. 125, ал. 5 от ЗДДС. Безспорно е установено също, че справката – декларация е подадена на 23.03.2015г, както и че не са настъпили вредни последици за фиска. При това положение, правилно първоинстанционният съд е приложил нормата на чл.28 от ЗАНН, според която за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание като предупреди нарушителя устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. В случая подаването на декларацията е забавено с 9 дни и нарушението е отстранено по инициатива на задължението лице, преди да бъде поканено за изпълнение. За дружеството това е първо нарушение, от което не са настъпили вредни последици за държавния бюджет, тъй като данните в справката – декларация са нулеви. По изложените съображения, отменителното решение на първоинстанционния съд е правилно и трябва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1701/07.12.2015г., постановено по НАХД №4603/2015г. по описа на Районен съд – гр.Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: