ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори март                     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 8 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОМЛЕКС” ООД, редовно призован, представлява се от адв. Г., с представено по делото пълномощно.

 

АДВ. Г.: Искам да уточня, че името на фирмата е „КОМПЛЕКС” ООД, а не както е вписано в сезиращата съдът жалба „КОМЛЕКС” ООД. Моля, като жалбоподател да се счита дружеството „КОМПЛЕКС” ООД.

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „МИЛИАНИ” ООД, редовно призован, не се  явяват представляващите. За тях се явява адв. Г.,  с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ Общински съвет – Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от Община Бургас, представлявана от надлежно упълномощения юрисконсулт Д., в която молба е формулирано искане на основание чл. 154, ал. 1 от АПК, Община Бургас да бъде конституирана като заинтересована страна с оглед обстоятелството, че част от имотите, предмет на плана, чиято промяна е постановена с оспорения административен акт е общинска собственост.

 

АДВ. Г.: Не се противопоставям на искането Община Бургас да бъде конституирана като заинтересована страна.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не се противопоставям на искането.

 

 

С оглед становището на страните и на основание чл. 154, ал. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Община Бургас като заинтересована страна по делото, която се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

 По хода на делото:

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалби от „КОМПЛЕКС” ООД и „МИЛИАНИ” ООД против Решение на Общински съвет по т. 40 от дневния ред на проведеното на 17.12.2015 г. заседание (Протокол № 6), с което е отменено като нищожно предходно прието от общинския съвет Решение № 49-16/24.03.2015 г. в определени негови части, конкретно посочени в оспореното решение.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адв. Г., като процесуален представител на „КОМПЛЕКС” ООД, в която са формулирани доказателствени искания.

 

АДВ. Г.: Поддържам жалбите.

Моля да приемете приложените към тях писмени доказателства. Не се противопоставям на приемането на административната преписка.

Представям в днешно съдебно заседание и моля да приемете Решение № 45-11/16.12.2014 г. на Общински съвет – Бургас, с което е прието изменение на ОУП в обхвата на ж. к. „Изгрев”.

Поддържам и искането за съдебно-техническа експертиза, заявено в нарочна молба от 02.03.2016 г.

            ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата.

По искането за експертиза, предоставям на съда.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбите. Считам същите за неоснователни и недоказани.

Няма да соча други доказателства на този етап.

По отношение на поисканата съдебно-техническа експертиза предоставям на съда, като моля да ми предоставите възможност след като се запознаем с въпросите на жалбоподателя „КОМПЛЕКС” ООД ние също в нарочна писмена молба да поставим въпроси към вещото лице.

 

         Съдът с оглед заявените от страните становища и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбите и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представеното в днешно съдебно заседание Решение № 45-11/16.12.2014 г. на Общински съвет – Бургас като писмено доказателство по делото.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши проверка в Община Бургас и при необходимост на място, да отговори на въпросите, формулирани от адв. Г. в нарочна писмена молба (лист 220 от делото).

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лв., платим от жалбоподателя „КОМПЛЕКС” ООД в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения депозит.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице арх. В.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на заключението след представяне на доказателство за внесения депозит.

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на ответника по жалбата и на заинтересованата страна, в 3-дневен срок считано от днес, да поставят въпроси в нарочна писмена молба към допуснатата съдебно-техническа експертиза, като молбата следва да бъде представена в екземпляр и за жалбоподателите.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.05.2016 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: