ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

152

 

27.01.2020 г., гр. Бургас,

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и седми януари две хиляди и двадесета година, в състав:

                                                      СЪДИЯ:  МАРИНА НИКОЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Николова адм. дело № 181 по описа за 2020 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/, във вр. с §8 от ПЗР на АПК.

Образувано е по жалба на Г.С.П.,*** против Заповед № 8/08.01.2020 год., издадена от кмета на Кметство Ахтопол, в която е обективиран отказ да се издаде удостоверение за наследници на лицето Мария Христова Зангочева, починала в гр. Ахтопол на 30.11.1949 год.

Съгласно чл. 133, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (Изм. ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат, съответно адресати.

Предвид горното, делото е подсъден на Административен съд - София град, с оглед постоянния адрес на жалбоподателя в гр. София и следва да бъде препратено там.

Мотивиран от горното и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, Административен съд Бургас,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 181/2020 г. по описа на Административен съд - Бургас, като

ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Административен съд – София град.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                                             СЪДИЯ: