ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

180

 

29.01.2020 г., гр. Бургас,

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и девети януари две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                              СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. дело № 101  по описа за 2020 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.215 и сл. от Закона за устройство на територията във връзка с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Р.П.М., с адрес: *** ***, чрез адв. Р.С.,*** срещу Заповед № 1705/26.06.2019 год., издадена от зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас. В жалбата е посочено, че цитираната Заповед, както и предхождащите я документи не са връчена на М., като същият е научил за тях едва след получаване на покана за доброволно изпълнение на заповедта.

С Разпореждане на съда от 16.01.2020 год. жалбата на Р.П.М. е оставена без движение, като на М. е указано, че в 7-дневен срок от съобщението следва да представени документ за платена държавна такса в размер на 10 лева. Със същото разпореждане е изискана и административната преписка.

Разпореждането на съда е изпълнено – представен е документ за платена държавна такса и административната преписка е постъпила с писмо вх. № 877/27.01.2020 год., ведно със становище за недопустимост на жалбата, поради просрочие.

Съдът, след като се запозна с изложеното в жалбата и становището, както и с представената административна преписка от ответната страна, при извършената служебна проверка на жалбата, с която е сезиран за редовност и допустимост, намира следното:

Предмет на оспорване в настоящото производство е Заповед № 1705/26.06.2019 год., издадена от зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 225, ал. 2, т. 2 и чл. 223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ, с която е наредено на Р.П.М. да премахне незаконен строеж "Метален гараж", находящ се в непосредствена близост до източната фасада на бл. 1, ж.к. „НХК 18“, кв. „Долно ***“ на гр. Бургас, в имот общинска собственост. Заповедта е издадена въз основа на Констативен Акт №Д-1/22.04.2019 год., получен лично от М. на 13.05.2019 год. В Заповедта е коментирано и подаденото от М. възражение, постъпило в законоустановения 7-дневен срок с вх. № Z-10 (4)/16.05.2019 год., като цитираните документи са приложени към административната преписка.

Оспорената Заповед е изпратена за връчване на Р.П.М. с писмо изх. № Z-10 (5)/03.07.2019 год., като писмото е върнато на 29.07.2019 год. като непотърсено, видно от приложеното известие за доставяне.

На 23.08.2019 год., двама служители в отдел „КСВЕ“ при Община Бургас са посетили адреса на М., с цел връчване на Заповедта, но тъй като при посещението на адреса М. не е бил открит, за посещението е съставен Констативен Протокол № Д -17.

 На същата дата е стартирана и процедура за връчване на акта по реда на  § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, в изпълнение на която са поставени съобщения на информационните табла на Община Бургас, на обекта и на официалната интернет страница на Общината. В административната преписка са налични както документи за поставянето на съобщенията, съответно извадка от сайта на Община Бургас, така и Протокол за сваляне на съобщение от 09.09.2019 год. Съставен е и Акт за приключване на обявяването на Заповед № 1705/26.06.2019 год., в който изрично е посочено, че в законоустановения срок не е постъпила жалба.

В преписката по издаване на оспорената заповед са приложени и Констативен протокол № Д-22/25.09.2019 год., в който е отразено, че при извършена проверка е установено, че строежът не е доброволно премахнат, както и Покана за доброволно изпълнение с изх. № Z-1016/19.12.2019 год., получена от М. на 27.12.2019 год.

След анализ на така събраните доказателства съдът намира, че подадената от Р.П.М. жалба срещу Заповед № 1705/26.06.2019 год., издадена от зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, е НЕДОПУСТИМА, на основание чл. 159, т. 5 от АПК – поради просрочие и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, поради следното:

Оспореният административен акт - Заповед № 1705/26.06.2019 год., издадена от зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е издаден на 26.06.2019 год., а жалбата срещу този акт е депозирана директно в съда на 15.01.2020 год.

Съгласно разпоредбата на чл. 215 от ЗУТ, срокът за обжалване е 14-дневен от връчването на заповедта.

От приложеното в административната преписка известие за доставяне е видно, че писмо изх. № Z-10(5)/03.07.2019 год., с което издадената Заповед е изпратена за връчване на жалбоподателя М., се е върнало като непотърсено на 29.07.2019 год., предвид което на 23.08.2019 год. служители от общинска администрация са посетили адреса на М., с цел връчване на Заповедта. При посещението на адреса, за което е  съставен Констативен Протокол № Д -17, М. отново не е бил открит. Ето защо, служителите от общинската администрация са предприели необходимите действия по връчване на процесната заповед по реда на  § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ - поставени са съобщения на информационните табла на Община Бургас, на обекта и на официалната интернет страница на Общината. Следователно за жалбоподателя Р.П.М. срокът за оспорване на заповедта е започнал да тече от 24.08.2019 г. и е изтекъл на 09.09.2019 г. /06.09.2019 год. - петък е неработен ден/. Жалбата, сезираща Административен съд - Бургас е депозирана едва на 15.01.2020 год., като същата се явява подадена след изтичане на 14-дневния срок дори и от получаване на поканата за доброволно изпълнение, получена на 27.12.2019 год.

Срокът е преклузивен и с изтичането му се погасява самото право на обжалване, а наличието на такова е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на производството.

Предвид всичко изложено по-горе, жалбата на Р.П.М. против Заповед № 1705/26.06.2019 год., издадена от зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, на основание чл. 159, т.5 от АПК, следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд Бургас, 18-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛи:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.П.М., с адрес: *** ***, чрез адв. Р.С.,*** срещу Заповед № 1705/26.06.2019 год., издадена от зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 101/2020 год. по описа на административен съд Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

СЪДИЯ: