О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  120                    от 20.01.2020 г.             град Бургас

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети януари две хиляди и двадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Галя Русева

 

като разгледа докладваното от съдия Русева касационно наказателно административен характер дело номер 94 по описа за 2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 229, ал. 1, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

Образувано е по частна жалба от А.И.А. ***, чрез адв. Д., против Определение № 1917/14.11.2019 год., постановено по НАХД № 3504/2019 год. по описа на Районен съд гр. Бургас. С оспореното определение е прекратено производството по НАХД № 3504/2019 год. по описа на съда поради това, че жалбата на А. против ел.фиш за налагане на глоба серия К № 1218259 на ОД МВР – Бургас е просрочена.

В частната жалба е заявено, че определението на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно и се моли същото да се отмени.

Ответникът по частната жалба – ОД на МВР Бургас, не изразява становище по нея.

Бургаският административен съд, като взе предвид изложените в жалбата доводи и като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Частната жалба е подадена в законоустановения в чл. 230 АПК 7-дневен срок, от надлежна страна, в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, е основателна по следните съображения:

С електронен фиш Серия К, № 1218259, издаден от ОД на МВР Бургас, е ангажирана административнонаказателната отговорност на А.И.А. за това, че на 25.04.2016 год. в 18.26 часа в гр. Бургас, път Е773 км.491, бензиностанция „РомПетрол“ от кв.Ветрен към КПП-1, при въведено ограничение на скоростта с пътен знак В-26 за движение в населено място до 90 км/ч, с МПС „Мерцедес Ц 270 ЦДИ“ с рег. № РВ0538СК е извършено нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № 00209D32D4F9, като при разрешена стойност на скоростта от 90 км/ч е отчетена стойност на скоростта от 131 км/ч, или превишение на скоростта от 41 км/ч. За извършеното административно нарушение на чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, на лицето е наложена глоба в размер на 300 лева.

На 01.08.2019 г. А.И.А. е депозирал по пощата жалба до РС Бургас против ел.фиш. В същата на две места е посочил различни дати, на които ел.фиш му е бил връчен – на 19.06.2019 г. /стр.2 от жалбата/ и на 17.06.2019 г. /стр.3 от жалбата/.

По приложената административнонаказателна преписка към електронния фиш не е представена разписка за връчването му на нарушителя, като видно от придружителното писмо на ОД МВР – Бургас, с което е била изпратена жалбата против ел.фиш в РС, такава липсва.

Във връзка с така депозираната жалба против ел.фиш, в Районен съд Бургас е образувано НАХД № 3504/2019 г. С обжалваното Определение № 1917/14.11.2019 г. съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбата на А. против ел.фиш е просрочена. В мотивите съдът е посочил, че липсва разписка за връчване на ел.фиш на лицето, но доколкото същият сам в жалбата си на две места е заявил дати на връчване, които, макар да са различни, съвпадат като месец /м.06.2019 г./, то съдът е приел, че страната е признала факта, че ел.фиш й е връчен през м.06.2019 г. С оглед на това жалбата, подадена през м.08.2019 г., е преценена от РС като просрочена, понеже е изтекъл период повече от месец между връчването на ел.фиш през м.юни 2019 г. и депозирането на жалбата срещу него на 01.08.2019 г.

Определението е неправилно.

Съгласно разпоредбата на чл. 84 от ЗАНН, доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. В този смисъл, доколкото в ЗАНН, а и в чл. 189 от ЗДвП, липсва регламентиран специален ред за връчване на електронните фишове, на основание чл. 84 от ЗАНН субсидиарно следва да се приложат нормите на НПК.

В текста на чл. 180, ал. 1 от НПК е указано, че призовките, съобщенията и книжата се връчват срещу разписка, подписана от лицето, за което са предназначени, като съгласно ал. 4 на същия текст, ако получателят или лицето по ал. 2 и 3 не може или откаже да подпише, връчителят прави бележка за това в присъствието на поне едно лице, което се подписва. В разпоредбата на чл. 181, ал. 1 от НПК е регламентирано, че длъжностното лице, извършило връчването, връща своевременно разписката, която се прилага по делото, а съгласно ал. 2, в разписката се отбелязват датата на връчването, името и длъжността на лицето, което е извършило връчването.

Анализът на така цитираните правни норми обоснова извода, че връчването по реда на НПК се удостоверява единствено и само посредством разписка, която се изготвя от изрично определени органи и лица (чл. 178 от НПК), попълва се по регламентиран процесуален ред, има изискуеми реквизити и се прилага по делото с цел удостоверяване на връчването. Надлежно оформената разписка е официален удостоверителен документ относно удостоверените в нея факти и обстоятелства.

В настоящия случай, от доказателствата по делото, в т.ч. писмото на ОДМВР Бургас, се установява, че разписка за връчване на жалбоподателя на оспорения електронен фиш липсва. С оглед липсата на нормативно изискуемата разписка за връчване, която единствено съгласно правилата на НПК може да удостоверява обстоятелствата във връзка с връчването, в т.ч. и датата, не може да бъде установена и датата на връчване на ел.фиш. Задължение на административния орган е да връчи акта посредством разписка, както и да я съхранява впоследствие, като липсата на доказателства за това не може да се тълкува във вреда на жалбоподателя. В този смисъл, ирелеватни се явяват твърденията на жалбоподателя в жалбата му пред РС относно това на коя дата му е връчен оспорения акт, още повече че същите се разминават като данни.

По изложените съображения, настоящият касационен състав приема, че е неправилен изводът на районния съд, че жалбата на А. против ел.фиш се явява просрочена, което налага отмяна като неправилно на постановеното определение за прекратяване на делото и връщане делото на РС Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

Мотивиран и на основание чл. 235 от АПК, Бургаският административен съд,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 1917/14.11.2019 год., постановено по НАХД № 3504/2019 год. по описа на Районен съд гр. Бургас, с което е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на Районен съд Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.