Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  51                          от 10.01.2020г.,            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на десети декември две хиляди и деветнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                    Председател: Станимир Христов

 

при секретаря Вяра Стоянова и в присъствието на прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 789 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 203 и сл. от АПК във вр. с чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Образувано е по искова молба на Н.А.П. с ЕГН **********, чрез пълномощник – адв. Й. Т. К. *** със съдебен адрес ***, ул. „******”**. В исковата молба е формулирано искане да се осъди ответника да заплати на ищцата претърпени от нея имуществени вреди, причинени от незаконосъобразен административен акт на Община Бургас – признатата за нищожна Заповед № 3454/2014 год. на Директора на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас поради: 1. Намаляване на РЗП на собствения на ищцата апартамент в размер на 73 436 лева и 2. 25% засенчване на собствения на ищцата апартамент в размер на 38 165 лева или общо имуществена вреда в размер на 111 601 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от депозиране на исковата молба в съда. В съдебно заседание, ищцата, чрез процесуалния си представител – адв. К. *** поддържа исковата молба по заявените доводи и аргументи, ангажира допълнителни гласни доказателства, в т.ч. и комплексна съдебно-техническа (оценъчна) експертиза, представя подробни писмени бележки по съществото на спора и претендира присъждане на разноски. На проведеното на 10.12.2019 год. съдебно заседание, с оглед приетото заключение на комплексната съдебно-техническа експертиза и на основание чл. 214, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, адв. К. направи увеличение на иска по отношение на претърпените от ищцата П. имуществени вреди в следствие на обявената за нищожна Заповед № 3454/2014 год. на Директора на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас, поради намаляване на РЗП на собствения й апартамент, със сумата от 12 285 лева от предявения в тази част иск за 73 436 лева на сумата от 85 721 лева. Така направеното изменение на размера на предявения иск, направено до приключване на съдебното дирене пред първата инстанция, като съответстващо на изискванията на чл. 214, ал. 1 от ГПК, субсидиарно приложим на основание чл. 144 от АПК беше прието от съда.

Ответникът по иска – Община Бургас, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Станимир Д., представя писмен отговор, оспорва иска като неоснователен и недоказан, ангажира допълнителни доказателства, в т.ч. и въпроси към съдебно-техническата експертиза, представя писмени бележки по съществото на спора и претендира присъждане на разноски.

Представителят на Окръжна прокуратура - гр. Бургас изразява становище за неоснователност и недоказаност на исковата молба, като заявява конкретни твърдения в подкрепа на становището.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа страна следното:

Въз основа на приложените по делото нотариални актове, ищцата Н.А.П. се легитимира като собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.613.220.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас с административен адрес гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 18, представляващ жилище на етаж 4 (апартамент 6) с площ от 69,55 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение и 15,884% (11,25 кв.м.) общи части от сградата, ведно с 1/12 ид.част от поземлен имот с идентификатор 07079.613.220 по КККР на гр. Бургас с площ от 253 кв.м., съответстващ на УПИ VІІІ-453 в кв. 175 по плана ЦГЧ Бургас.

Със Заповед № 1354/30.10.1995 год., Кмета на Община Бургас е изменил своя Заповед № 943/25.07.1995 г. и е одобрил частично изменение на ЗП на кв. 175, парцели VІІ, VІІІ и ІХ по плана на западна централна градска част – Бургас (ЗЦГЧ – Бургас), състоящо се в сключване на застройката в п.VІІІ и ІХ и изнасянето й по улично-регулационната линия на ул. „Шейново“ с пристрояване и надстрояване на съществуващите в парцелите жилищни сгради в рамките на Н=11.50 м. по улично-регулационната линия на ул. „Шейново“ и ул. „Цар Асен“ и Н=14.50 м. навътре в парцелите: за парцел VІІ се предвижда надстрояване с един етаж на същата жилищна сграда в рамките на Н=13.80 м., според сините черти и надписи върху плана, който е неразделна част от плана. Със Заповед № 1355/30.10.1995 год., Кмета на Община Бургас е изменил своя Заповед № 944/25.07.1995 г., и е одобрил частичен КЗСП на кв. 175, парцели VІІ, VІІІ и ІХ по плана на ЗЦГЧ – Бургас, определящ с точни мерки максималните височини, разположението и застроената площ на предвиденото пристрояване и надстрояване на съществуващите жилищни сгради в п. VІІІ и ІХ и предвиденото настрояване в п. VІІ, както и отстоянията между тях и регулационните линии на съществуващите сгради в кв. 175, според червените линии и надписи върху плана, който е неразделна част от заповедта.

След проведено оспорване, с Решение № 765/18.12.1996 год., постановено по гр.д. № 334/1996 по описа на Бургаски окръжен съд е отменена Заповед № 1354/30.10.1995 год. на Кмета на Община Бургас и преписката е върната на административния орган със задължителни указания. В изпълнение на това решение, Кмета на Община Бургас е издал Заповед № 225/28.02.1997 г., с която отново е изменил своя Заповед № 943/25.07.1995 год., с която е одобрено частично изменение на ЗП на кв. 175, п. VІІ, VІІІ, ІХ по плана на Западна ЦГЧ - Бургас, състоящо се в сключване на застройката между парцели VІІІ и ІХ, като за парцел VІІІ се предвижда пристройка и частична надстройка на съществуващата жилищна сграда в парцела с височина частично 11,50, изтеглена на 0,50 м. от улично-регулационната линия на ул. „Шейново“ и навътре с Н=14,50; за парцел ІХ се предвижда пристройка и частична надстройка на съществуващата двуетажна жилищна сграда, като пристройката е ситуирана по улично-регулационната линия на ул. „Цар Асен“ и на 0,50 м. от улично-регулационната линия на ул. „Шейново“ с височина 11,50 м. и навътре с Н=14,50; за парцел VІІ е предвидена надстройка с един етаж в рамките на Н=13,50, съгласно сините линии и надписи върху плана, който е неразделна част от заповедта. Против така постановената заповед не е било проведено успешно оспорване, поради което, същата е влязла в законна сила.

Въз основа на молба вх. № 94-Н-460/08.11.2005 год. от Неда А.П. и Радка А.П., Заповед № 78/04.02.2004 год. на Кмета на Община Бургас и решение на ЕСУТ с Протокол № 43/16.11.2005 год., както и на основание чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6, във вр. с чл. 113 от ЗУТ, Зам.-кмета на Община Бургас е допуснал изработване на проект за изменение на РУП на УПИ VІІІ-453 в кв. 175 по плана на Западна ЦГЧ Бургас. Указано е, с РУП да се докаже възможност за надстрояване на съществуващата в УПИ сграда в рамките на застрояване с Н=10,00м. и при спазване на изискванията на чл. 38 от Наредба № 7 за ПН по УТ – зона Сц. Указано е също РУП да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОД на УСП МРРБ. Във връзка с така допуснатото изработване на проект, такъв е бил подготвен и внесен за разглеждане и одобряване с молба вх. № 94-Н-522/31.10.2006 год. от Неда А.П. и Радка А.П.-Велянова. Молбата, ведно с проекта за РУП са били разгледани на проведено на 15.11.2006 год. заседание на ЕСУТ при Община Бургас, който е приел Решение № 40/15.11.2006 год., с която е приел РУП за УПИ VІІІ-453, кв. 175 по плана на Западна ЦГЧ, като е указано, разработката да се обяви на заинтересованите страни. В мотивите на така приетото решение е посочено, че съгласно действащия ПРЗ, съществуващата масивна едноетажна жилищна сграда в УПИ VІІІ-453 се запазва с предвиждане за надстрояване с един етаж. С РУП се доказва възможността за надстрояване на жилищната сграда в рамките на Н=10,00 м (1+2+т), при допускане на намалени отстояния на основание чл. 36, ал. 2 от ЗУТ, като допуснатите намалени отстояния са описани върху плана. Посочено е също, че сградата е в среда на архитектурни паметници, поради което разработката е съгласувана с НИПК с писмо № 2597/20.10.2006 год.

Въз основа на горното, както и на основание чл. 129, ал. 2, във вр. с чл. 128, ал. 3, чл. 113, ал. 1, 2 и 4 от ЗУТ, Зам.-кмета на Община Бургас е постановил Заповед № 379/ 28.02.2007 год., с която е одобрил Работния устройствен план (РУП) за УПИ VІІІ-453 в кв. 175 по плана на Западната ЦГЧ гр. Бургас, с който се определят с точни мерки разположението, застроената площ и височините на предвидената надстройка на съществуващата жилищна сграда, както и отстоянията от нея до съществуващите сгради в съседни УПИ и през улица и до регулационните граници на УПИ, в едно с допуснатите намалени отстояния по чл. 36, ал. 2 от ЗУТ, съгласно червените и черни линии и надписи върху плана, който е неразделна част от заповедта. Така постановената заповед е била обявена на Н.П., Радка П., Мария Вутова – чрез пълномощник Н.П., както и на лицето С. С. – всичките съсобственици в УПИ VІІІ-453, кв. 175. Заповедта не е била оспорена и след влизането й в сила, на името на Радка П., Н.П., М. В. и „Теоники“ ЕООД е издадено разрешение за строеж № П-128/27.10.2008 г. за „Преустройство и надстройка на жилищна сграда“, за строежа е открита строителна площадка, и след реализирането му е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация № 73/30.04.2014 г.

С искане вх. № 94-01-24757/21.07.2014 год., С. Т. е поискала издаване на виза за проектиране в имот УПИ ІХ-454 в кв. 175 в Западна ЦГЧ – гр. Бургас. Постъпилото искане е разгледано на заседание на ЕСУТ към Община Бургас, проведено на 01.10.2014 год., резултатите от което са обективирани в Протокол № 29/01.10.2014 год. – т. 20 от дневния ред. След извършен анализ на приетите заповеди за ЧИ на ЗП и ЧКЗСП и допуснатите намалени отстояния в одобрения със Заповед № 379/28.02.2007 г. РУП за УПИ VІІІ-453, ЕСУТ е установил, че РУП не съответства на действащия за имота план, както и същият не е връчен на всички заинтересовани лица – собственици на УПИ VІ, VІІ, ІХ и Х. С оглед така установеното, ЕСУТ е приел решение, в което е изразил становище, че процедурата по обявяване на РУП за УПИ VІІІ-453 следва да продължи. От доказателствата по делото се установява, че възражения срещу проекта са постъпили от С. Н. Н. и С. Х. Т.. Възраженията са били разгледани на заседание на ЕСУТ – Протокол № 38/17.12.2014 год., на което с решение същите са били приети, като е  предложено да бъде оттеглена заповед № 379/28.02.2007 г. на Зам.-кмета на Община Бургас за одобряване на РУП за УПИ VІІІ-453. По повод така приетото решение на ЕСУТ, Директора на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас е постановил Заповед № 3454/ 23.12.2014 год., с която на основание чл. 91, ал. 1 от АПК и оттеглил Заповед № 379/ 28.02.2007 год. на Зам.-кмета на Община Бургас за одобряване на РУП за УПИ VІІІ в кв. 175 по плана на ЗЦГЧ Бургас. В мотивите на този акт е прието, че РУП не е в съответствие с действащите за имотите ЧИ на ЗП и ЧКЗСП. Посочено е, че със същия се предвижда запазване на съществуващата в имота сграда и надстрояването й. С РУП са допуснати намалени отстояния към съседните УПИ VІ, VІІ, ІХ и Х в същия квартал, а също така и разработката не е обявена на всички заинтересовани лица, съгласно чл. 131, ал. 1 във вр. с чл. 131, ал. 2, т. 3 от ЗУТ. От приложения по делото Акт за резултатите от обявяване на Заповед № 3454/23.12.2014 год. на Директора на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас се установява, че на 30.03.2015 год. след проверка на документацията, свързана с обявяване на заповедта е констатирано, че в 14-дневния срок от съобщаването не са постъпили жалби.

По повод искането на Снежанка Тодорова за издаване на виза за проектиране в имот УПИ ІХ-454 в кв. 175 в Западна ЦГЧ – гр. Бургас е била издадена скица с изх. № П-35/08.04.2015 год. с виза от 19.05.2019 год. на Началник сектор „Зона Център – Юг“ при Община Бургас за проектиране на жилищна сграда, касаеща отпадане запазването на сграда с идентификатор 07079.613.221.2 и преконфигуриране на застрояването по указан в скицата в зелен цвят начин в УПИ ІХ-454, кв. 175 по плана на ЗЦГЧ Бургас, ПИ с идентификатор 07079.613.221.

На 15.06.2015 год., Началник сектор „Зона център – Юг“ при Община Бургас е одобрил идеен инвестиционен проект и е издал Разрешение за строеж № П-45/15.06.2015 год. с възложители С. Х. Т., З. Н. Н., С. Н. Н., Н. Н. Т. за изграждане на „Жилищна сграда с апартаменти, гаражи, игрална зала и подземни паркоместа“ в УПИ ІХ-454, кв. 175 по плана на ЗЦГЧ – Бургас.

На 01.09.2015 год. в Административен съд гр. Бургас е постъпила жалба от С. Д. С., Р. А.П. – В., Н.А.П., М. А. В., чрез пълномощника Н.А.П., А.Д. Р., и Ц. А. Д. – всичките с адрес гр. ***** ул. „****“ № **, в която е заявено искане за обявяване нищожността на Заповед № 3454/23.12.2014 год. издадена от Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас, с която е оттеглена Заповед № 379/28.02.2007 г. на Заместник кмет на община Бургас за одобряване на Работен устройствен план (РУП) за УПИ VІІІ-453 в кв. 175 по плана на ЗЦГЧ на гр. Бургас. По повод така постъпилата жалба, в Административен съд гр. Бургас е образувано административно дело № 1709/2015 год. по описа на съда. С Решение № 1120/10.06.2016 год., постановено по адм. дело № 1709/2015 год., състав на Административен съд гр. Бургас е обявил за нищожна Заповед № 3454/23.12.2014 год. издадена от Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас. В мотивите на съдебния акт е прието, че оспорената заповед е нищожна, тъй като административния орган – Директор на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас не е разполагал с материална компетентност да издаде заповед със съдържанието на оспорената – да оттегли влязлата в сила Заповед № 379/28.02.2007 г. на Заместник кмет на община Бургас. В мотивите на съдебния акт е обоснован извод и за материалната незаконосъобразност на оспорената заповед. С Решение № 8343/29.06.2017 год., постановено по адм. дело № 14178/2016 год., състав на Върховен административен съд е оставил в сила Решение № 1120/10.06.2016 год. по адм. дело № 1709/2015 год. на Административен съд гр. Бургас.

Междувременно, в хода на съдебното производство по оспорване на Заповед № 3454/ 23.12.2014 год. на Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас, с Протокол от 01.09.2015 год. за определяне на строителна линия и ниво е поставено началото на реализиране на строежа, разрешен с Разрешение за строеж № П-45/15.06.2015 год. Така започнатия строеж е бил реализиран, като е издадено Удостоверение № 108/23.05.2017 год. за въвеждане в експлоатация на строеж: „Жилищна сграда с апартаменти, гаражи, игрална зала и подземни паркоместа“ в УПИ ІХ-454, кв. 175 по плана на ЗЦГЧ – Бургас.

В сезиращата съда искова молба се претендира обезщетение за твърдяни от ищцата имуществени вреди, причинени от незаконосъобразния административен акт – обявената за нищожна Заповед № 3454/ 23.12.2014 год. на Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас. Като конкретно претърпени вреди, на първо място е заявената такава, изразяваща се в намаляване на РЗП на собствения на жалбоподателката апартамент. В подкрепа на тази претенция е заявено, че със Заповед № 379/28.02.2007 год. на Зам.-кмета на Община Бургас е одобрен РУП за УПИ VІІІ-453 в кв. 175 по плана на ЗЦГЧ Бургас, ведно с допуснати намалени отстояния, конкретно спрямо съседния от юг УПИ ІХ-454 в кв. 175 по плана на ЗЦГЧ Бургас, като не е допуснато максимално застрояване в собствения УПИ. Заявено е, че с одобрения проект, на надстройката е определена разгъната застроена площ (РЗП) от 491,85 кв.м. Същевременно, площта на съсобствения УПИ е 245 кв.м., като за зоните на ЦГЧ Бургас при средно етажно застрояване обикновеното Кинт=3, при площ от 245 кв.м. се получава допустимото РЗП=736,80 кв.м. или отделните обекти на жилищната сграда, в която се намира собствения на ищцата апартамент са изградени на база РЗП=491,85 кв.м. или с 244,95 кв.м. по-малко от допустимото. С оглед на това и предвид средната пазарна стойност на км.метър застроена площ в ЦГЧ на гр. Бургас, ищцата е изчислила размера на твърдяната щета от орязването на РЗП по допустимото и реализирано строителство възлиза на 73 436 лева. Както вече се посочи, в хода на съдебното дирене и предвид заключението по съдебно-техническата експертиза, което е определило пазарната стойност на разликата между реализираното РЗП и РЗП-то, което би могло да се реализира при максималното застрояване в имота, ищцата измени размера на исковата претенция в тази й част от 73 436 лева на 85 721 лева.

На второ място, в исковата молба се претендира присъждане на обезщетение за претърпяна имуществена вреда изразяваща се в засенчване на собствения на ищцата апартамент от построената в УПИ ІХ-454 в кв. 175 по плана на ЗЦГЧ Бургас нова сграда, която отстои на по-малко от 2,5 метра. Щетата от засенчването на сградата построена на южната регулационна линия, в частност апартамента на ищцата е изчислена на 0,25% и възлиза на сумата от 38 165 лева (152 688 лева по 0,25%).

В заключение, в исковата молба е формиран извода, че именно и поради признаването на този административен акт (Заповед № 3454/ 23.12.2014 год.) за нищожен и във връзка с който е реализирано строителството на жилищната сграда на регулационната, южна линия между съсобствения на ищцата УПИ VІІІ-453 и съседния УПИ ІХ-454, тя е претърпяла имуществени вреди от една страна орязването (намаляване) на РЗП на собствения й апартамент в размер на първоначално 73 436 лева и в последствие на 85 721 лева и от друга страна от засенчване на собствения й апартамент от построената на южната регулационна линия сграда в съседния УПИ ІХ-454 при процент от 0,25% в размер на 38 165 лева или общо претендираната, претърпяна от ищцата имуществена вреда от незаконосъобразния административен акт възлиза на сумата от 123 886 лева.

В хода на съдебното дирене и с цел доказване на заявените твърдения, по искане на процесуалния представител на ищцата беше допусната и приета комплексна съдебно-техническа експертиза, заключението по която съда кредитира изцяло, като безпристрастно, обективно и пълно. В отговор на поставените въпроси, вещите лица са определили РЗП по действащия ЧИ на ЗП – 926,07 кв.м., РЗП по издадената виза – 606,17 кв.м. и разликата в по-малко от 319,90 кв.м. Вещите лица също са определили средната пазарна стойност на кв.м. застроена площ в ЦГЧ Бургас – 1687 лв., както и пазарната стойност на намалената РЗП от 319,90 кв.м. – 539 671 лв. Вещите лица са определили и размера на имуществената вреда от засенчването в размер на 19 240 лева. В отговор на поставените от процесуалния представител на ответника въпроси, вещото лице е посочило, че по действащия план (този одобрен със Заповед № 225/1997 год.) е предвидено в УПИ VІІІ-453 на кв. 175 сключено застрояване (на калкан) със сградата в УПИ ІХ-454, като градоустройствено е допустимо това пристрояване.

След анализ на събраните по делото доказателства и установената въз основа на тях фактическа обстановка, съда приема, че разгледана по същество, исковата претенция е неоснователна и недоказана, като за да достигне до този извод съдът приема за установено следното:

Искът е предявен от лице, което твърди, че е претърпяло имуществени вреди в резултат на незаконосъобразен административен акт – прогласената за нищожна Заповед № 3454/23.12.2014 год. на Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас. Искът е насочен срещу Община Бургас, т.е. искът е предявен срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите .

Разгледана по същество, настоящия съдебен състав намира исковата молба за неоснователна по следните съображения:

Предявеният иск е с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, съгласно който държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и за вредите, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.

За да бъде ангажирана имуществената административна отговорност на държавата и общините, кумулативно трябва да са налице следните предпоставки: незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице; незаконосъобразният акт, действие или бездействие да е при или по повод изпълнение на административна дейност; реално претърпяна вреда-имуществена или неимуществена и причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат. Доказателствената тежест за установяването е възложена на ищеца, търсещ присъждане на обезщетение за понесените вреди.

В настоящият случай, от доказателствата по делото безспорно се установява наличието на първата комулативно изискуема предпоставка на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, а именно наличието на незаконосъобразен административен акт, постановен при и по повод изпълнение на административната дейност. Както се посочи в обстоятелствената част, с влязъл в сила съдебен акт - Решение № 1120/10.06.2016 год. по адм. дело № 1709/2015 год. на Административен съд гр. Бургас е прогласена нищожността на Заповед № 3454/23.12.2014 год. на Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас, която заповед е постановена при и по повод административната дейност, свързана с устройството на територията. В този смисъл, следва да се отбележи и обстоятелството, че наличието на тази комулативно изискуема предпоставка не е спорно и между страните.

Настоящият съдебен състав приема за доказано наличието и на следващата комулативно изискуема предпоставка, а именно наличието на реално претърпяна имуществена вреда. Анализът на заключението по неоспорената от страните и приета от съда съдебно-техническа експертиза установява, че разгънатата застроена площ (РЗП), предвиждаща се по действащия ЧИ за ЗП, одобрен със Заповед № 225/28.02.2007 год. е 926,07 кв.м., докато РЗП по издадена виза, одобрен и реализиран проект е 606,17 кв.м., т.е. 319,90 кв.м. по-малко застроена площ. В този смисъл, вещото лице е обосновало извод, че  съществуващата сграда, според информацията от одобрения и реализиран проект е с РЗП от 606,17 кв.м., а би могла да съдържа 926,07 кв.м., като разликата между тези площи от 319,90 кв.м. може да се приеме, че е площта с която са ощетени общо собствениците на УПИ VІІІ-453, включая и ищцата. В хода на извършеното изследване, вещото лице – оценител е изчислило и стойността на имуществената щета от намалената РЗП по допуснатото и разрешено строителство на южната регулационна линия между УПИ VІІІ-453 и УПИ ІХ-454 в размер на 539 671 лева за всички съсобственици, като частта на ищцата възлиза на сумата от 85 721 лева. Анализът на събраните по делото доказателства, в т.ч. и цитираната експертиза безспорно удостоверяват обстоятелството, че на ищцата е било разрешено строителство, което не отговаря и не съответства на действащия ЗП, в резултат на което, реализирания строеж е с по-малко РЗП, като разликата следва да се приеме като действителна вреда.

Съгласно заключението на вещите лица, собственото на жалбоподателката жилище се засенчва от новоизградената сграда в съседния УПИ ІХ-454, която засенчване е определено като имуществена вреда, изчислена в размер на 19 240 лева. Настоящият съдебен състав споделя така формирания извод на вещите лица по следните съображения: От свидетелските показания на разпитаните свидетели Ана Панайотова Грънчарова и Вяра Михайлова Михайлова се установява, че преди реализирането на сградата в съседния УПИ, южните помещения от апартамента са били чудесно осветени, с южно изложение с прекрасна панорама към морето и хотел „България“. Имало е достъп до терасата, където е било просторно и проветриво. От показанията на тези свидетелки става ясно, че след реализиране на строежа в съседния имот ситуацията коренно се е променила – въпросните осветени помещения изцяло са били затъмнени, нямало е светлина и не е влизало слънце, не е било проветриво, а като изглед, на разстояние от около 2-2,5 метра се е виждала само една стена пред терасата. Въпросните обстоятелства безспорно съставляват дискомфорт, в следствие на реализирания нов строеж, който дискомфорт е определен от вещите лица като вреда в изчислен размер (в съответствие със степента на засенчване) от 19 240 лева.

Предвид горните факти и обстоятелства, съда намира за доказана и втората комулативно изискуема предпоставка за реализиране на отговорността по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, а именно наличието на имуществена вреда в общ размер на 104 961 лева.

По отношение на третата комулативно изискуема предпоставка – наличието на причинно-следствена връзка между незаконосъобразния административен акт и настъпилия за ищцата вредоносен резултат, настоящия съдебен състав не споделя заявените в исковата молба твърдения. От описаната по-горе фактическа обстановка се установява, че заявената първа имуществена вреда – реализиране на строеж с намалено РЗП не е в следствие на прогласената за нищожна Заповед № 3454/23.12.2014 год. на Директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас. В случая, със Заповед № 379/28.02.2007 год. на Зам.-кмета на Община Бургас е одобрен РУП за УПИ VІІІ-453 в кв. 175, с който са предвидени отстояния от собствената на ищцата сграда до съществуващите сгради в съседите УПИ. Така постановената Заповед № 379/28.02.2007 год. безспорно е въвела намалени градоустройствени параметри за собствения на ищцата УПИ, които намалени градоустройствени параметри са били в противоречие с действащите такива, въведени със Заповед № 225/28.02.1997 год. на Кмета на Община Бургас, с която е одобрено ЧИ на ЗП, предвиждащо сключване на застройката между парцели VІІІ и ІХ, като за собствения на ищцата парцел е предвидено пристрояване и надстрояване на съществуващата сграда. В този смисъл, прогласената за нищожна Заповед № 3454/23.12.2014 год. няма връзка или отношение към реализираното в по-малко строителството, от което е възникнала претендираната вреда. Следва да се отчете обстоятелството, че и в самата искова молба е записано, че именно със Заповед № 379/28.02.2007 год. на Зам.-кмета на Община Бургас (а не с прогласената за нищожна Заповед № 3454/23.12.2014 год.) са допуснати намалени отстояния и не е допуснато максимално застрояване в собствения УПИ.

По отношение на втората претендирана вреда от засенчването, съда намира, че също не е налице причинно-следствена връзка между прогласената за нищожна заповед и така претендираната вреда. От доказателствата по делото се установява, че сградата в съседния УПИ ІХ-454 е реализирана в съответствие с предвижданията на плана (Заповед № 225/ 28.02.1997 год. на Кмета на Община Бургас), който е указвал сключено застрояване (на калкан) със сградата в УПИ VІІІ. В този смисъл, реализираното на имотната граница строителство е в съответствие с предвижданията на плана. По същество, прогласената за нищожна Заповед № 3454/23.12.2014 год. няма никакво отношение към реализираното в УПИ ІХ строителство. Не съответства на събраните доказателства и установената въз основа на тях фактическа обстановка твърдението в исковата молба, че сградата в съседния имот е построена въз основа на прогласената за нищожна заповед. С прогласената за нищожна заповед е била оттеглена заповед за одобряване на РУП, който е бил в несъответствие с предвижданията по действащия план и то само и единствено по отношение на УПИ VІІІ. В този смисъл, както Заповед № 379/28.02.2007 год., така и прогласената за нищожна Заповед № 3454/23.12.2014 год. са имали за предмет единствено и само градоустройствените параметри на УПИ VІІІ в кв. 175, като са нямали никакво отношение към УПИ ІХ-454 в кв. 175, в който е реализирана сградата, от която се получава засенчването.

Предвид горното, настоящия съдебен състав приема, че в случая липсва причинно-следствена връзка между прогласения за нищожен административен акт и претендираните имуществени вреди. С оглед на това и поради липсата на третата комулативно изискуема предпоставка не е осъществен състава на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за ангажиране на отговорността на Община Бургас за репариране на претендираните имуществени вреди. В този смисъл, исковата молба се явява неоснователна и като такава следва да се отхвърли.

По делото е заявена претенция от двете страни в процеса за присъждане на направените разноски. Предвид изхода на делото пред настоящата инстанция и на основание чл. 10, ал. 2, предложение първо и ал. 4, от ЗОДОВ в полза на ответната Община Бургас следва да се присъди сумата от 400,00 лева, 300,00 лева от които за възнаграждение на вещите лица и 100,00 лева юрисконсултско възнаграждение, определено по реда на чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ, във връзка с чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ, субсидиарно приложими на основание чл. 144 от АПК.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 203 и сл. от АПК, Бургаският административен съд, втори състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Н.А.П. с ЕГН **********, чрез пълномощник – адв. Й. Т. К. *** със съдебен адрес ***, ул. „*******”** за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразен административен акт на Община Бургас – признатата за нищожна Заповед № 3454/2014 год. на Директора на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас поради: 1. Намаляване на РЗП на собствения на ищцата апартамент и 2. 25% засенчване на собствения на ищцата апартамент, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от депозиране на исковата молба в съда.

ОСЪЖДА Н.А.П. с ЕГН ********** *** сумата  от  400,00 (четиристотин) лева, разноски по делото.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: